Menu

CON/2005/2

  1. Udtalelse om forebyggelse af anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning og finansiering af terrorisme (CON/2005/2), EUT C 40 af 17.2.2005, s. 9.

      Læs mere

       
      Forslag til europa-parlamentets og rådets direktiv om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge, herunder finansiering af terrorisme, som fremsendt til Rådet den 13. oktober 2004 (KOM(2004) 448)