CON/2004/7

  1. Yttrande om att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området för finansiella tjänster på EU-nivå, för att utvidga Lamfalussy-förfarandet till att omfatta alla finansiella sektorer (CON/2004/7), EUT C 58, 6.3.2004, s. 23.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 93/6/EEG och 94/19/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området för finansiella tjänster (KOM(2003) 659)