Menu

CON/2004/7

  1. Advies inzake de instelling van een nieuwe EU comitéstructuur voor financiële diensten onder toepassing van het Lamfalussy proces op alle financiële sectoren (CON/2004/7), PB C 58 van 6.3.2004, blz. 23.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 93/6/EEG en 94/19/EG van de Raad en van de Richtlijnen 2000/12/EG, 2002/83/EG en 2002/87/EG van het Europees Parlement en de Raad met het oog op de instelling van een nieuwe comitéstructuur voor financiële diensten (COM(2003) 659)