Menu

CON/2004/7

  1. Udtalelse om oprettelse af en ny organisationsstruktur for udvalg inden for finansielle tjenesteydelser i EU, hvorved Lamfalussy-processen anvendes for alle finansielle sektorer (CON/2004/7), EUT C 58 af 6.3.2004, s. 23.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiver 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 93/6/EØF og 94/19/EF og af Europa-Parlamentets og Rådets direktiver 2000/12/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på oprettelse af en ny organisationsstruktur for udvalg inden for finansielle tjenesteydelser (KOM(2003) 659)