CON/2003/21

  1. Yttrande om insynskrav med avseende på upplysningar om emittenter vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad (CON/2003/21), EUT C 242, 9.10.2003, s. 6.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av insynskraven med avseende på upplysningar om emittenter vars värdepapper tas upp till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG (KOM(2003) 138)