CON/1998/54

 1. Yttrande om företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (CON/1998/54), EGT C 285, 7.10.1999, s. 9.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (KOM(1998) 449)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade prospekt (KOM(1998) 451)