CON/2001/36

  1. Yttrande om Europaparlamentets och rådets direktiv om det prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel (CON/2001/36), EGT C 344, 6.12.2001, s. 4.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentet och rådets direktiv om spridning av prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad (KOM(2001) 280)