Menu

CON/2003/9

  1. Udtalelse om investeringsservice og regulerede markeder (CON/2003/9), EUT C 144 af 20.6.2003, s. 6.

      Læs mere

       
      Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om investeringsservice og regulerede markeder og om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF, Rådets direktiv 93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF (KOM(2002) 625)