Menu

CON/2018/36

 1. Opinia w sprawie przeglądu podejścia ostrożnościowego do firm inwestycyjnych (CON/2018/36), Dz.U. C 378 z 19.10.2018, str. 5.

   Dodatkowe informacje

    
   Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla firm inwestycyjnych oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 575/2013, (UE) nr 600/2014 i (UE) nr 1093/2010 (COM(2017)790)
    
   Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad firmami inwestycyjnymi oraz zmieniająca dyrektywy 2013/36/UE i 2014/65/UE (COM(2017)791)