CON/2014/49

  1. EKP:n lausunto, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2014, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä  (CON/2014/49), EUVL C 336, 26.9.2014, s. 5.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arvopapereilla toteutettavien rahoitustoimien raportoinnista ja läpinäkyvyydestä