CON/2014/49

  1. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (CON/2014/49), OВ C 336, 26.9.2014 г., стр. 5..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа