Menu

CON/2013/2

  1. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro (CON/2013/2), Dz.U. C 96 z 4.4.2013, str. 11.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek rozporządzenie Rady ustanawiające instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro (COM(2012) 336)