Menu

CON/2012/18

 1. Nuomonė dėl euro zonos ekonomikos valdysenos stiprinimo (CON/2012/18), OL C 141, 2012 5 17, p. 7.

   Papildoma informacija

    
   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl valstybių narių, kurios turi didelių finansinio stabilumo euro zonoje sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, ekonominės ir biudžeto priežiūros griežtinimo
    
   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl euro zonos valstybių narių biudžeto planų projektų stebėsenos bei vertinimo ir perviršinio deficito padėties ištaisymo užtikrinimo bendrųjų nuostatų