Menu

CON/2012/5

  1. Lausunto ehdotuksesta direktiiviksi oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa sekä luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja ehdotuksesta asetukseksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista (CON/2012/5), EUVL C 105, 11.4.2012, s. 1.

      Lisätietoja

       
      Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista (KOM(2011)452)