CON/2011/12

 1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om insättningsgarantisystem (omarbetning) och ett förslag om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare  (CON/2011/12), EUT C 99, 31.3.2011, s. 1.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv …/…/EU om insättningsgarantisystem [omarbetning] (KOM(2010) 368)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 97/9/EG om system för ersättning till investerare (KOM(2010) 371)