CON/2011/12

 1. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) a k návrhu smernice, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov  (CON/2011/12), Ú. v. EÚ C 99, 31. 3. 2011, s. 1.

   Dodatočné informácie

    
   Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady …/…/EÚ o systémoch ochrany vkladov (prepracované znenie) (KOM(2010) 368)
    
   Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov (KOM(2010) 371)