Menu

CON/2011/12

 1. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona) oraz w sprawie projektu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów  (CON/2011/12), Dz.U. C 99 z 31.3.2011, str. 1.

   Dodatkowe informacje

    
   Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady …/…/UE w sprawie systemów gwarancji depozytów [wersja przekształcona] (KOM(2010) 368)
    
   Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 97/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie systemów rekompensat dla inwestorów (KOM(2010) 371)