Menu

CON/2011/12

 1. Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de depositogarantiestelsels (herschikking) en inzake een voorstel voor een richtlijn tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake beleggerscompensatiestelsels  (CON/2011/12), PB C 99 van 31.3.2011, blz. 1.

   Aanvullende informatie

    
   Voorstel voor een richtlijn …/…/eu van het europees parlement en de raad inzake de depositogarantiestelsels [herschikking] (COM(2010) 368)
    
   Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad tot wijziging van Richtlijn 97/9/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de beleggerscompensatiestelsels (COM(2010) 371)