Menu

CON/2011/12

 1. Nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų (nauja redakcija) ir dėl pasiūlymo dėl Direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (CON/2011/12), OL C 99, 2011 3 31, p. 1.

   Papildoma informacija

    
   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos …/…/es dėl indėlių garantijų sistemų [nauja redakcija] (KOM(2010) 368)
    
   Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/9/EB dėl investuotojų kompensavimo sistemų (KOM(2010) 371)