Menu

CON/2011/12

 1. Udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om indskudsgarantiordninger (omarbejdning) og om et forslag til direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger  (CON/2011/12), EUT C 99 af 31.3.2011, s. 1.

   Læs mere

    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv …/…/EU om indskudsgarantiordninger [omarbejdning] (KOM(2010) 368)
    
   Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/9/EF om investorgarantiordninger (KOM(2010) 371)