Menu

CON/2011/12

 1. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите (преработена) и относно предложение за директива за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите  (CON/2011/12), OВ C 99, 31.3.2011 г., стр. 1..

   Допълнителна информация

    
   Предложение за директива …/…/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за гарантиране на депозитите [преработена]
    
   Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите