Menu

CON/2010/6

  1. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES a 2004/109/ES  (CON/2010/6), Ú. v. EÚ C 19, 26. 1. 2010, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2003/71/ES o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a 2004/109/ES o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu