CON/2010/5

 1. Yttrande om tre förslag till förordningar från Europaparlamentet och rådet som rör inrättandet av en europeisk bankmyndighet, en europeisk försäkrings- och tjänstepensionsmyndighet samt en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (CON/2010/5), EUT C 13, 20.1.2010, s. 1.

   Ytterligare information

    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk bankmyndighet (KOM(2009) 501)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk försäkrings och tjänstepensionsmyndighet (KOM(2009) 502)
    
   Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en europeisk värdepappers- och marknadsmyndighet (KOM(2009) 503)