CON/2009/81

  1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltare av alternativa investeringsfonder och om ändring av direktiven 2004/39/EG och 2009/…/EG (CON/2009/81), EUT C 272, 13.11.2009, s. 1.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förvaltning av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2004/39/EG och 2009/…/EG (KOM(2009) 207)