Menu

CON/2009/81

  1. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniającej dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (CON/2009/81), Dz.U. C 272 z 13.11.2009, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek - dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmieniająca dyrektywy 2004/39/WE i 2009/…/WE (KOM(2009) 207)