CON/2009/81

  1. Advies van de ECB van 16 oktober 2009 houdende een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG  (CON/2009/81), PB C 272 van 13.11.2009, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een richtlijn van het europees parlement en de raad inzake beheerders van alternatieve beleggingsfondsen en tot wijziging van de Richtlijnen 2004/39/EG en 2009/…/EG (COM(2009) 207)