CON/2009/38

  1. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг (CON/2009/38), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 3..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно агенциите за кредитен рейтинг