Menu

CON/2009/17

  1. Yttrande om ändringar av bankdirektivet och kapitalkravsdirektivet vad gäller banker som är dotterbolag till centrala institut, vissa poster av det egna kapitalet, stora exponeringar, tillsyn samt krishantering  (CON/2009/17), EUT C 93, 22.4.2009, s. 3.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG vad gäller banker anslutna till centrala kreditinstitut, vissa frågor som gäller kapitalbasen, stora exponeringar, tillsynsrutiner och krishantering