Menu

CON/2009/17

  1. Stanovisko k zmenám a doplneniam bankovej smernice a smernice o kapitálovej primeranosti, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (CON/2009/17), Ú. v. EÚ C 93, 22. 4. 2009, s. 3.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie