CON/2009/17

  1. Становище на ЕЦБ от 5 март 2009 година по искане на Съвета на Европейския съюз относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи (CON/2009/17), OВ C 93, 22.4.2009 г., стр. 3..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на банки — филиали на централни институции, определени елементи на собствения капитал, големи експозиции, надзорна уредба и управление при кризи