Menu

CON/2008/84

  1. Stanovisko k smernici o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronických peňazí (CON/2008/84), Ú. v. EÚ C 30, 6. 2. 2009, s. 1.

      Dodatočné informácie

       
      Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o začatí a vykonávaní činností a dohľade nad obozretným podnikaním inštitúcií elektronického peňažníctva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje smernica 2000/46/ES (KOM(2008) 627 v konečnom znení)