CON/2008/84

  1. Opinia dotycząca dyrektywy w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością  (CON/2008/84), Dz.U. C 30 z 6.2.2009, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Wniosek dyrektywa Parlamentu europejskiego i Rady z dnia […] r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością, zmieniająca dyrektywy 2005/60/WE i 2006/48/WE oraz uchylająca dyrektywę 2000/46/WE (KOM(2008) 627)