CON/2008/84

  1. Advies betreffende een richtlijn aangaande de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld (CON/2008/84), PB C 30 van 6.2.2009, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld, tot wijziging van de Richtlijnen 2005/60/EG en 2006/48/EG en tot intrekking van richtlijn 2000/46/EG (COM(2008) 627)