Menu

CON/2008/84

  1. Nuomonė dėl Direktyvos dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros (CON/2008/84), OL C 30, 2009 2 6, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš dalies keičiančios direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinančios Direktyvą 2000/46/EB (KOM(2008) 627 galutinis)