CON/2008/84

  1. Становище относно предложение за директива относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари (CON/2008/84), OВ C 30, 6.2.2009 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за Директива на Европейския Парламент и Съвета от […] година относно предприемането, упражняването и надзора на дейността на институциите за електронни пари, за изменение на Директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (COM(2008) 627)