CON/2008/70

  1. Nuomonė dėl Direktyvos dėl indėlių garantijų sistemų nuostatų dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino dalinių pakeitimų (CON/2008/70), OL C 314, 2008 12 9, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas Europos Parlamento ir Tarybos direktyva iš dalies keičianti Direktyvos 94/19/EB dėl indėlių garantijų sistemų nuostatas dėl kompensacijų lygio ir išmokėjimo termino (KOM(2008) 661)