Menu

CON/2008/70

  1. Становище относно изменение на Директивата относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (CON/2008/70), OВ C 314, 9.12.2008 г., стр. 1..

      Допълнителна информация

       
      Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозитите по отношение на гарантирания размер и срока за изплащане (COM(2008) 661)