Relevanta förklaringar som fogats till fördragen

  1. Förklaring om protokollet om Danmarks ställning  EUT C 202, 7.6.2016, s. 353.Ytterligare information
  2. Förklaring från Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Republiken Österrike, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien och Republiken Slovakien om Europeiska unionens symboler  EUT C 202, 7.6.2016, s. 355.Ytterligare information
  3. Förklaring från Republiken Lettland, Republiken Ungern och Republiken Malta om stavningen av namnet på den gemensamma valutan i fördragen  EUT C 202, 7.6.2016, s. 357.Ytterligare information