Príslušné vyhlásenia pripojené k zmluvám

  1. Vyhlásenie týkajúce sa Protokolu o postavení Dánska Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 353.Dodatočné informácie
  2. Vyhlásenie Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Spolkovej republiky Nemecko, Helénskej republiky, Španielskeho kráľovstva, Talianskej republiky, Cyperskej republiky, Litovskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Rakúskej republiky, Portugalskej republiky, Rumunska, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k symbolom Európskej únie  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 355.Dodatočné informácie
  3. Vyhlásenie Lotyšskej republiky, Maďarskej republiky a Maltskej republiky o spôsobe písania názvu jednotnej meny v zmluvách  Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016, s. 357.Dodatočné informácie