Wybrane Oświadczenia załączone do Traktatów

  1. Deklaracja dotycząca Protokołu w sprawie stanowiska Danii  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 353.Dodatkowe informacje
  2. Deklaracja Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Greckiej, Królestwa Hiszpanii, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Litewskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Republiki Austrii, Republiki Portugalskiej, Rumunii, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej w sprawie symboli Unii Europejskiej  Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 355.Dodatkowe informacje
  3. Deklaracja Republiki Łotewskiej, Republiki Węgierskiej i Republiki Malty w sprawie pisowni nazwy jednej waluty w Traktatach Dz.U. C 202 z 7.6.2016, str. 357.Dodatkowe informacje