Συναφείς δηλώσεις οι οποίες προσαρτώνται στις Συνθήκες

  1. Δήλωση σχετικά με το Πρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας  EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 353.Πρόσθετες πληροφορίες
  2. Δήλωση του Βασιλείου του Βελγίου, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Ρουμανίας, της Πορτογαλικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, και της Σλοβακικής Δημοκρατίας σχετικά με τα σύμβολα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 355.Πρόσθετες πληροφορίες
  3. Δήλωση της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας και της Δημοκρατίας της Μάλτας σχετικά με τη γραφή του ονόματος του ενιαίου νομίσματος στις Συνθήκες EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 357.Πρόσθετες πληροφορίες