Протоколи, приложени към договорите

  1. Протокол (№ 4) за Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 230..
  2. Протокол (№ 6) за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 265..
  3. Протокол (№ 7) протокол за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 266..
  4. Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 279..
  5. Протокол (№ 13) относно критериите за конвергенция  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 281..
  6. Протокол (№ 15) за някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното кралство, Великобритания и Северна Ирландия  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 284..
  7. Протокол (№ 16) за някои разпоредби относно Дания  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 287..
  8. Протокол (№ 17) относно Дания  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 288..
  9. Протокол (№ 18) относно Франция  OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 289..