1. Πρωτόκολλο (αριθ. 15) για ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας , EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 284.

    Πρόσθετες πληροφορίες

    1. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, EE  C 191 της 29.7.1992, σ. 87.
    2. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 15) για ορισμένες διατάξεις που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας , EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 284.