Menu

Súvisiace stanoviská ECB

 1. Stanovisko k obmedzeniam použitia hotovosti v súvislosti s platbami poštou a k opatreniam proti praniu špinavých peňazí (CON/2020/17), Belgicko, 25. 5. 2020.
 2. Stanovisko k zmenám lotyšských zákonov o národnej bezpečnosti, núdzových situáciách a mobilizácii (CON/2020/15), Lotyšsko, 11. 5. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Stanovisko k reforme Sveriges riksbank (CON/2020/13), Švédsko, 20. 4. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Stanovisko k povinnosti finančných inštitúcií identifikovať a vykazovať umiestnenie prostriedkov uložených na sporiacich účtoch (CON/2020/12), Belgicko, 17. 4. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 5. Stanovisko k núdzovej pomoci na zvýšenie likvidity poskytovanej Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litva, 30. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Stanovisko k úzkej spolupráci medzi Európskou centrálnou bankou a Hrvatska narodna banka v rámci Jendotného mechanizmu dohľadu a k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Hrvatska narodna banka  (CON/2020/10), Chorvátsko, 25. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami a prevádzkovateľmi platobných systémov (CON/2020/9), Cyprus, 19. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Stanovisko k Hrvatska narodna banka (CON/2020/8), Chorvátsko, 18. 3. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Stanovisko k dozornej rade Eesti Pank (CON/2020/7), Estónsko, 5. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Stanovisko k zmenám štruktúry riadenia De Nederlandsche Bank a k formálnemu zriadeniu výboru pre finančnú stabilitu (CON/2020/6), Holandsko, 3. 2. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Stanovisko k právomociam BNB ukladať sankcie v rámci úzkej spolupráce a k oficiálnemu výmennému kurzu bulharského leva (CON/2020/5), Bulharsko, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Stanovisko k právu správcov konkurznej podstaty a likvidátorov úverových inštitúcií držať peňažné prostriedky na účte v Latvijas Banka (CON/2020/4), Lotyšsko, 30. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií centrálnych protistrán (CON/2020/3), Nemecko, 14. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Stanovisko k zákonu o obrane štátu (CON/2020/2), Estónsko, 7. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Stanovisko k opatreniam na obmedzenie makroprudenciálnych rizík úverov na obytné nehnuteľnosti (CON/2020/1), Nemecko, 8. 1. 2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/38), Španielsko, 11. 11. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Stanovisko k zmenám zákona o Latvijas Banka (CON/2019/36), Lotyšsko, 25. 10. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Stanovisko k ochrane eura proti falšovaniu a k overovaniu pravosti euromincí (CON/2019/33), Luxembursko, 23. 9. 2019.
 19. Stanovisko k pravidlám, ktoré majú dodržiavať finančné inštitúcie pri tvorbe politík odmeňovania (CON/2019/32), Holandsko, 5. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Stanovisko k slobodnému prístupu k informáciám (CON/2019/31), Holandsko, 4. 9. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Stanovisko k predaju a nákupu kreditných facilít (CON/2019/30), Cyprus, 16. 8. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2019/27), Slovinsko, 18. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Stanovisko k výplate peňažných prostriedkov nekvalifikovaným držiteľom podriadených dlhopisov a menšinovým akcionárom bánk, v ktorých mala Slovinská republika väčšinový vlastnícky podiel a ktoré boli dotknuté mimoriadnymi opatreniami Banka Slovenije (CON/2019/26), Slovinsko, 9. 7. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Stanovisko k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus a k zmenám ústavy týkajúcim sa Central bank of Cyprus (CON/2019/24), Cyprus, 21. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Stanovisko k vlastníckej štruktúre Banca d’Italia a k vlastníctvu zlatých rezerv (CON/2019/23), Taliansko, 24. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Stanovisko k cieľom a riadeniu lotyšskej komisie pre finančné a kapitálové trhy (CON/2019/22), Lotyšsko, 12. 6. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Stanovisko k reforme dohľadu nad bankovým a finančným trhom (CON/2019/21), Rakúsko, 31. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/20), Slovinsko, 28. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Stanovisko ECB k revízii právneho rámca, ktorý upravuje portugalský systém finančného dohľadu (CON/2019/19), Portugalsko, 21. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Stanovisko k dani z finančných aktív bánk a k referenčnej hodnote úrokových sadzieb pre zmluvy o spotrebiteľskom úvere (CON/2019/18), Rumunsko, 10. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 31. Stanovisko k bezpečnosti sietí a informačných systémov (CON/2019/17), Cyprus, 2. 5. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Stanovisko k účasti na jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2019/16), Bulharsko, 17. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Stanovisko k lobingu (CON/2019/15), Česká republika, 11. 4. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Stanovisko ECB k požiadavke na súhlas dlžníkov s prevodom úverov zabezpečených hypotékami na nehnuteľnosti určené na bývanie (CON/2019/14), Írsko, 29. 3. 2019.
 35. Stanovisko k súdnej ochrane bývalých držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2019/13), Slovinsko, 27. 3. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Stanovisko k zmenám štruktúry riadenia v Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Belgicko, 26. 3. 2019.
 37. Stanovisko k udeľovaniu povolení poskytovateľom mikropôžičiek a k dohľadu nad nimi (CON/2019/7), Grécko, 15. 2. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu  (CON/2019/6), Ú. v. EÚ C 84, 6. 3. 2019, s. 1.Dodatočné informácie
 39. Stanovisko k odmeňovaniu členov riadiacich orgánov a vyšších riadiacich pracovníkov v Narodowy Bank Polski (CON/2019/3), Poľsko, 30. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Stanovisko k dohľadu Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta nad agentúrami úverových referencií a nad platobnými službami (CON/2019/2), Malta, 21. 1. 2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Stanovisko k organizácii fungovania centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií (CON/2018/57), Belgicko, 14. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 42. Stanovisko k zmenám ustanovení o zodpovednosti členov bankovej rady a zamestnancov Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunsko, 11. 12. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Stanovisko k zmenenému návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/55), 7. 12. 2018.Dodatočné informácie
 44. Stanovisko k implementácii odporúčaní konvergenčnej správy do zákona o Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2018/53), Bulharsko, 16. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Българска народна банка (Bulharskej národnej banky) a k správe a riadeniu úverových inštitúcií (CON/2018/52), Bulharsko, 19. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Stanovisko k návrhu nariadenia o zriadení európskeho nástroja stabilizácie investícií (CON/2018/51), Ú. v. EÚ C 444, 10. 12. 2018, s. 11.Dodatočné informácie
 47. Stanovisko k posilneniu finančného dohľadu a ochrany investorov (CON/2018/50), Poľsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Stanovisko k vnútroštátnym právnym predpisom, ktoré majú byť prijaté s cieľom nadviazať úzku spoluprácu medzi Európskou centrálnou bankou a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou) (CON/2018/49), Bulharsko, 9. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Stanovisko k určeniu základných služieb a prevádzkovateľov základných služieb na účely bezpečnosti sietí a informačných systémov  (CON/2018/47), Slovinsko, 8. 11. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Stanovisko k právnemu rámcu pre Štátny kontrolný úrad (CON/2018/45), Chorvátsko, 26. 10. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Stanovisko k zriadeniu národnej databázy nárokov z poistenia (CON/2018/43), Írsko, 28. 9. 2018.
 52. Stanovisko k prenosu administratívnych údajov na štatistické účely (CON/2018/40), Nemecko, 3. 9. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Stanovisko ku kritickej infraštruktúre, kybernetickej bezpečnosti a krytým dlhopisom (CON/2018/39), Slovensko, 31. 8. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 54. Stanovisko k recipročnému uplatňovaniu makroprudenciálnych nástrojov v Luxembursku (CON/2018/34), Luxembursko, 27. 7. 2018.
 55. Stanovisko k regulácii podnikateľskej činnosti v oblasti vlastníctva úverových zmlúv (CON/2018/31), Írsko, 5. 7. 2018.
 56. Stanovisko k viacerým ustanoveniam finančného práva (CON/2018/29), Belgicko, 8. 6. 2018.
 57. Stanovisko k úprave vzorca na stanovenie sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2018/28), Francúzsko, 7. 6. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Stanovisko k vytvoreniu rámca pre bezpečnosť sietí a informačných systémov všeobecného záujmu (CON/2018/27), Belgicko, 18. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 59. Stanovisko k administratívnym sankciám a trestným činom v súvislosti s poskytnutím nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Írsko, 11. 5. 2018.
 60. Stanovisko k štruktúre riadenia a finančnej nezávislosti Central bank of Cyprus (CON/2018/23), Cyprus, 11. 5. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Stanovisko k identifikácii a dohľadu nad kritickými infraštruktúrami na účely bezpečnosti informačných technológií  (CON/2018/22), Estónsko, 27. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2018/21), Slovinsko, 16. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), ako aj súvisiace právne predpisy (CON/2018/19), Ú. v. EÚ C 255, 20. 7. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 64. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy (CON/2018/18), Česká republika, 9. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka a zákona o Štátnom kontrolnom úrade (CON/2018/17), Chorvátsko, 6. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Stanovisko k zriadeniu rámca pre sekuritizácie (CON/2018/16), Cyprus, 4. 4. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Stanovisko k bezpečnosti a ochrane kritických infraštruktúr (CON/2018/15), Belgicko, 21. 3. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 68. Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1092/2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2018/12), Ú. v. EÚ C 120, 6. 4. 2018, s. 2.Dodatočné informácie
 69. Stanovisko k povereniu Bank of Greece novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/11), Grécko, 15. 2. 2018.
 70. Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami, ktoré sa týkajú výmenných poplatkov za platobné transakcie viazané na kartu (CON/2018/10), Cyprus, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Stanovisko k dodatočným makroprudenciálnym nástrojom, ktoré sa týkajú hypotekárnych úverov na nehnuteľnosti na bývanie (CON/2018/9), Luxembursko, 19. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Stanovisko k vráteniu peňažných prostriedkov Slovinskej republike z určených daňových rajov (CON/2018/8), Slovinsko, 14. 2. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Stanovisko k dokumentom s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (CON/2018/5), Slovinsko, 31. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Stanovisko k organizácii centrálneho registra bankových účtov a finančných transakcií (CON/2018/4), Belgicko, 26. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 75. Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/3), Slovinsko, 11. 1. 2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Stanovisko k trhom s finančnými nástrojmi (CON/2018/2), Grécko, 9. 1. 2018.
 77. Stanovisko k povereniu Lietuvos bankas funkciou fiškálneho agenta Medzinárodného menového fondu (CON/2017/53), Litva, 1. 12. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Stanovisko k referenčným hodnotám vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách (CON/2017/52), Bulharsko, 29. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Stanovisko k zmenám rámca rozhodovania v Българска народна банка (Bulharskej národnej banke) (CON/2017/51), Bulharsko, 27. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Stanovisko k právnemu predpisu o platoch a dôchodkoch (CON/2017/49), Írsko, 24. 11. 2017.
 81. Stanovisko k dočasnému zmrazeniu sadzby, ktorou sa úročí francúzsky sporiaci nástroj livret A a niektoré iné francúzske regulované sporiace účty (CON/2017/45), Francúzsko, 6. 11. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Stanovisko k platobným službám (CON/2017/44), Cyprus, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska vykonávať dohľad nad vzdelávaním finančných sprostredkovateľov a finančných agentov (CON/2017/43), Slovensko, 27. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 84. Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/41), Slovinsko, 9. 10. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Stanovisko k medzibankovému zúčtovaniu a vyrovnaniu (CON/2017/37), Poľsko, 20. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy, vykazovaniu údajov o úveroch, makroprudenciálnym právomociam a nástrojom a k spoločným postupom v rámci jednotného mechanizmu dohľadu (CON/2017/36), Slovensko, 11. 9. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 87. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom (CON/2017/35), Rakúsko, 25. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení základný štatút NBB, so zreteľom na počet členov Rady NBB (CON/2017/34), Belgicko, 24. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 89. Stanovisko k vykazovaniu údajov o úveroch (CON/2017/33), Rakúsko, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Stanovisko k určeniu Central Bank of Cyprus ako orgánu pre získavanie informácií a k zahrnutiu príslušnej výnimky z požiadavky zachovávať bankové tajomstvo (CON/2017/32), Cyprus, 21. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Stanovisko k prístupu do centrálneho registra úverov a do registra bankových účtov (CON/2017/28), Bulharsko, 2. 8. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/27), Bulharsko, 11. 7. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Stanovisko k zákonu o Národnej nadácii pre výskum, technológiu a rozvoj (CON/2017/26), Rakúsko, 23. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Stanovisko k vlastníctvu subjektu účelovo vytvoreného na výrobu eurobankoviek (CON/2017/25), Španielsko, 16. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije (CON/2017/24), Slovinsko, 12. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Stanovisko k novej kategórii dlhových nástrojov, novému makroprudenciálnemu nástroju, vytvoreniu novej katgórie inštitúcií vykonávajúcich vyrovnanie a vylúčeniu práva na započítanie (CON/2017/23), Belgicko, 8. 6. 2017.
 97. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ  (CON/2017/22), Ú. v. EÚ C 236, 21. 7. 2017, s. 2.Dodatočné informácie
 98. Stanovisko k makroprudenciálnym opatreniam na obmedzenie systémových rizík (CON/2017/21), Rakúsko, 7. 6. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2017/20), Belgicko, 30. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 100. Stanovisko k zriadeniu Komisie pre monitorovanie alternatívneho riešenia sporov a k rezervným fondom bankových nadácií (CON/2017/19), Španielsko, 26. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank (CON/2017/17), Švédsko, 18. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Stanovisko k súdnej ochrane držiteľov kvalifikovaných záväzkov bánk (CON/2017/16), Slovinsko, 12. 5. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Stanovisko k poskytovaniu poistenia proti záplavám (CON/2017/12), Írsko, 7. 4. 2017.
 104. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania  (CON/2017/6), Ú. v. EÚ C 132, 24. 4. 2017, s. 1.Dodatočné informácie
 105. Stanovisko k poskytovaniu informácií a údajov platobnými systémami, platobnými režimami, depozitármi cenných papierov a systémami zúčtovania a vyrovnania (CON/2017/5), Poľsko, 1. 3. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Stanovisko k účasti Talianska na niektorých programoch Medzinárodného menového fondu: na rozšírení nových mechanizmov pôžičiek, na príspevku k Programu na zníženie chudoby a podporu rastu a na novej bilaterálnej dohode o pôžičke (CON/2017/4), Taliansko, 22. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Stanovisko k povereniu Central Bank of Cyprus novými úlohami v oblasti hypotekárnych úverov (CON/2017/3), Cyprus, 17. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Stanovisko k platobným účtom (CON/2017/2), Cyprus, 15. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Stanovisko k opatreniam na podporu likvidity, preventívnej rekapitalizácii a ďalším naliehavým ustanoveniam týkajúcim sa bankového sektora (CON/2017/1), Taliansko, 3. 2. 2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Stanovisko k belgickému návrhu zákona o dohľade nad spracovávateľmi platobných transakcií (CON/2016/61), Belgicko, 28. 12. 2016.
 111. Stanovisko k auditu činnosti Banka Slovenije. (CON/2016/59), Slovinsko, 13. 12. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Stanovisko k náhrade nákladov na prevádzkovanie centrálneho registra úverov a registra bankových účtov (CON/2016/57), Bulharsko, 30. 11. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa zrušuje štátna záruka poskytnutá v súvislosti s núdzovou pomocou na zvýšenie likvidity (CON/2016/55), Belgicko, 17. 11. 2016.
 114. Stanovisko k zvereniu právomocí Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland posudzovať hospodársku súťaž na trhu s hypotekárnymi úvermi a vydávať usmernenia poskytovateľom úverov týkajúce sa premenlivých úrokových sadzieb (CON/2016/54), Írsko, 17. 11. 2016.
 115. Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorvátsko, 28. 10. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Stanovisko k zmene zákona o Latvijas Banka, ktorou sa znižuje počet členov Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Lotyšsko, 28. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri vykazovaní odvodu poistného (CON/2016/45), Slovensko, 19. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 118. Stanovisko k úlohe zástupcu úradu pre finančný dohľad v Rade ECB pre dohľad a k poplatkom za dohľad (CON/2016/43), Fínsko, 7. 9. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2016/42), Slovinsko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Stanovisko k obežníku Banca d’Italia, ktorým sa vykonáva reforma talianskych družstevných bánk (CON/2016/41), Taliansko, 31. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Stanovisko k zmenám režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2016/40), Rumunsko, 30. 8. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Stanovisko k vylúčeniu práv na započítanie pohľadávok, ktoré boli centrálnej banke Európskeho systému centrálnych bánk poskytnuté ako zábezpeka  (CON/2016/37), Francúzsko, 12. 7. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Stanovisko k rozšíreniu prístupu k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2016/35), Belgicko, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 124. Stanovisko k zmluvám o úvere pre spotrebiteľov týkajúcim sa nehnuteľností určených na bývanie  (CON/2016/34), Grécko, 28. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Stanovisko k zmenám zákona o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorvátsko, 15. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Stanovisko k zákonnému obmedzeniu výšky odmien zamestnancov vo verejnom a poloverejnom sektore  (CON/2016/32), Holandsko, 13. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2016/31), Slovinsko, 8. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Stanovisko k internému auditu Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2016/30), Bulharsko, 3. 6. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Stanovisko k nariadeniu o integrovanom dátovom modele (CON/2016/29), Rakúsko, 19. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk a ich likvidácii (CON/2016/28), Slovinsko, 3. 5. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich obehu (CON/2016/25), Taliansko, 20. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Stanovisko k auditu obchodných operácií Banka Slovenije (CON/2016/24), Slovinsko, 18. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu (CON/2016/22), Ú. v. EÚ C 216, 6. 4. 2016, s. 1.Dodatočné informácie
 134. Stanovisko k príspevku Rakúska do fondu Medzinárodného menového fondu pre riešenie následkov katastrof  (CON/2016/21), Rakúsko, 6. 4. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Stanovisko k režimu platnému pre obchodovateľné dlhové cenné papiere (CON/2016/20), Francúzsko, 30. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Stanovisko k platobným službám (CON/2016/19), Bulharsko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. please translate (CON/2016/17), Taliansko, 24. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Stanovisko k zriadeniu a prevádzke organizácií zaoberajúcich sa prevodom vlastníckych práv k nehnuteľnostiam (CON/2016/16), Cyprus, 17. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Stanovisko k získaniu subjektu Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer do zákonného vlastníctva Banque de France (CON/2016/14), Francúzsko, 16. 3. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Stanovisko k opatreniam na podporu plynulého fungovania predstavenstva a personálnej komisie v Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cyprus, 23. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 141. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/6), Slovinsko, 3. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2016/5), Cyprus, 1. 2. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Stanovisko k zabezpečeniu výmeny a sťahovania mincí spoločnosťou Münze Österreich Aktiengesellschaft (CON/2016/4), Rakúsko, 25. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2016/3), Grécko, 21. 1. 2016.
 145. Stanovisko k dohľadu nad činnosťou spracovateľov hotovosti a k ukladaniu správnych opatrení a pokút (CON/2016/2), Litva, 20. 1. 2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie a cezhraničného poskytovania služieb (CON/2015/58), Rakúsko, 23. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Stanovisko k niektorým zmenám inštitucionálneho rámca Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2015/54), Česká republika, 9. 12. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/52), Holandsko, 26. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Stanovisko k výrobe eurobankoviek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Stanovisko k ochrane pred falšovaním a zachovaniu kvality hotovosti v obehu (CON/2015/50), Belgicko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 152. Stnovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a k systémom ochrany vkladov a náhrad (CON/2015/48), Luxembursko, 20. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Stanovisko k opatreniam v súvislosti s nariadením o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2015/47), Rakúsko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Stanovisko k registru bankových účtov (CON/2015/46), Bulharsko, 13. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Stanovisko k regulácií spoločností nadobúdajúcich úvery (CON/2015/45), Cyprus, 12. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Stanovisko k ustanoveniam o platoch a dôchodkoch (CON/2015/44), Írsko, 11. 11. 2015.
 157. Stanovisko k riešeniu krízových situácií na finančnom trhu a osobitnému odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 158. Stanovisko k inštitucionálnemu rámcu pre riešenie krízových situácií inštitúcií (CON/2015/42), Belgicko, 4. 11. 2015.
 159. Stanovisko k zmenám a doplneniam k štatútu Banca d´Italia (CON/2015/41), Taliansko, 30. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/40), Írsko, 29. 10. 2015.
 161. Stanovisko k regulácii finančného lízingu a činnosti finančných lízingových spoločností (CON/2015/37), Cyprus, 19. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Stanovisko k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2015/36), Česká republika, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/35), Taliansko, 16. 10. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Stanovisko k návrhu zákona o trhu s finančnými nástrojmi  (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Stanovisko k určeniu Lietuvos bankas za orgán na riešenie krízových situácií (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Stanovisko k vykazovaniu určitých údajov relevantných na účely finančnej stability (CON/2015/30), Rakúsko, 2. 9. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Stanovisko k obehu bankoviek a mincí (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Stanovisko k zmenám ústavy a zákona o Českej národnej banke (CON/2015/28), Česká republika, 11. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Stanovisko k používaniu integrovaného dátového modelu na vykazovanie údajov Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakúsko, 10. 8. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/25), Grécko, 20. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Stanovisko k zmenám zákona o Helénskom štatistickom systéme a Helénskom štatistickom úrade (CON/2015/24), Grécko, 15. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Stanovisko k ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 174. Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných firiem (CON/2015/19), Španielsko, 10. 6. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Stanovisko k právnemu rámcu systému ochrany vkladov a riešenia krízových situácií na finančných trhoch (CON/2015/17), Poľsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca Slovinskej spoločnosti pre správu bankových aktív (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Stanovisko k reforme družstevných bánk (banche popolari) (CON/2015/13), Taliansko, 25. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Stanovisko k právnemu rámcu pre mediátorov v oblasti úverových vzťahov (CON/2015/12), Portugalsko, 24. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Stanovisko k právnemu rámcu Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poľsko, 10. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije a členov jej orgánov s rozhodovacími právomocami (CON/2015/8), Slovinsko, 2. 3. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Stanovisko k stratégii makroprudenciálnej politiky (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Stanovisko k zmenám štatútu Eesti Pank (CON/2015/6), Estónsko, 9. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Stanovisko k novému právnemu rámcu pre tvorbu oficiálnej štatistiky v Litve (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri riešení krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 186. Stanovisko ku kolégiu pre riešenie krízových situácií (CON/2015/2), Belgicko, 21. 1. 2015.
 187. Stanovisko k príspevku Rumunska do poručníckeho fondu Medzinárodného menového fondu na zníženie chudoby a podporu rastu (CON/2014/92), Rumunsko, 29. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Stanovisko k uverejňovaniu dokumentov a používaniu penzijnej rezervy (CON/2014/91), Rakúsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Stanovisko k sprístupňovaniu informácií v prípade riešenia krízovej situácie banky alebo v prípade odňatia jej licencie (CON/2014/90), Bulharsko, 22. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Stanovisko k sprístupňovaniu dôverných informácií v rámci vyšetrovania vnútroštátnym parlamentom (CON/2014/89), Írsko, 19. 12. 2014.
 191. Stanovisko k požiadavkám na poskytovanie úverov (CON/2014/88), Estónsko, 17. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Stanovisko k zmenám zákona o ochrane bankových vkladov (CON/2014/86), Bulharsko, 9. 12. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Stanovisko k výrobe eurobankoviek účelovo vytvorenou inštitúciou (CON/2014/82), Španielsko, 19. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Stanovisko k regulácii bánk (CON/2014/79), Slovinsko, 11. 11. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Stanovisko k určeniu vážených priemerných výnosov z federálnych úverov a k vymenúvaniu externých audítorov (CON/2014/75), Rakúsko, 23. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Stanovisko k pravidlám upravujúcim konflikt záujmov členov riadiacich orgánov a vedúcich pracovníkov Banca d’Italia (CON/2014/73), Taliansko, 13. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Stanovisko k uverejneniu ročnej percentuálnej miery nákladov na zmluvy s spotrebiteľských úveroch (CON/2014/71), Estónsko, 2. 10. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Stanovisko k nariadeniu o vlastníctve úverových pohľadávok  (CON/2014/69), Írsko, 12. 9. 2014.
 199. Stanovisko k implementácii európskej smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (CON/2014/67), Nemecko, 12. 9. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Stanovisko k pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a euromincí a ich opätovnému vráteniu do obehu  (CON/2014/65), Litva, 29. 8. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Stanovisko k riešeniu krízových situácií úverových a iných inštitúcií  (CON/2014/60), Cyprus, 22. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Stanovisko k centrálnemu úverovému registru (CON/2014/57), Portugalsko, 21. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Stanovisko k právomoci vydávať mince (CON/2014/56), Cyprus, 16. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Stanovisko k pravidlám týkajúcim sa konzultácií s Európskou centrálnou bankou (CON/2014/54), Slovensko, 10. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 205. Stanovisko k schvaľovaniu platobných systémov  (CON/2014/53), Malta, 10. 7. 2014.
 206. Stanovisko k vekovému obmedzeniu pre výkon funkcie a k funkčnému obdobiu guvernéra a viceguvernéra Banque de France  (CON/2014/51), Francúzsko, 8. 7. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Stanovisko k požiadavkám na štatistické vykazovanie v oblasti štatistiky platieb (CON/2014/47), Poľsko, 27. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Stanovisko k výboru pre systémové riziká (CON/2014/46), Luxembursko, 26. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Stanovisko k nebankovým finančným inštitúciám, ktoré poskytujú úvery spotrebiteľom (CON/2014/45), Bulharsko, 24. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Stanovisko k opatreniam, ktoré sa týkajú nariadenia o JMD (CON/2014/43), Rakúsko, 23. 6. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Stanovisko k organizácii, platobnej schopnosti úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi (CON/2014/40), Španielsko, 30. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov a členov orgánov s rozhodovacou právomocou Banca d’Italia a k zdaňovaniu jej precenených akcií (CON/2014/38), Taliansko, 26. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Stanovisko k obmedzeniam dôchodkov (CON/2014/35), Rakúsko, 19. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Stanovisko k právnemu rámcu pre úverové inštitúcie a finančné spoločnosti (CON/2014/34), Portugalsko, 16. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami a systémami vyrovnania cenných papierov (CON/2014/33), Litva, 15. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Stanovisko k riešeniu kríz na finančných trhoch (CON/2014/31), Fínsko, 2. 5. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Stanovisko k verejným financiám (CON/2014/30), Litva, 30. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Stanovisko k právnemu rámcu pre rekapitalizáciu úverových inštitúcií v Grécku prostredníctvom HFSF (CON/2014/29), Grécko, 29. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Stanovisko k monitorovaniu používania úverových ratingov účastníkmi trhu (CON/2014/28), Litva, 22. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Stanovisko k prevádzkovateľom zmenární (CON/2014/27), Litva, 16. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Stanovisko k operáciám so štátnymi cennými papiermi (CON/2014/26), Rumunsko, 14. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije (CON/2014/25), Slovinsko, 11. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Stanovisko ku krízovému riadeniu (CON/2014/24), Litva, 2. 4. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Stanovisko k meraniu úverového rizika a rizika krajiny v súvislosti s bankovými skupinami (CON/2014/23), Rakúsko, 27. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Stanovisko k pravidlám o konflikte záujmov pre riadiacich pracovníkov Banco de España (CON/2014/22), Španielsko, 20. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Stanovisko k finančnému dohľadu, makroprudenciálnemu dohľadu a dohľadu nad platobnými systémami (CON/2014/21), Estónsko, 18. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Stanovisko k dohľadu nad úhradami a inkasami v eurách (CON/2014/20), Rumunsko, 10. 3. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Stanovisko k zmenám v správe Banca d'Italia (CON/2014/19), Taliansko, 21. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad finančným systémom  (CON/2014/18), Poľsko, 18. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Stanovisko k postaveniu úverových inštitúcií a k dohľadu nad nimi  (CON/2014/17), Belgicko, 14. 2. 2014.
 231. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu a makroprudenciálnym nástrojom Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgicko, 13. 2. 2014.
 232. Stanovisko k zavedeniu eura v Litve (CON/2014/14), Litva, 12. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Stanovisko k účtom zaknihovaných cenných papierov denominovaných v cudzej mene (CON/2014/13), Belgicko, 12. 2. 2014.
 234. Stanovisko k zníženiu úrovne odmeňovania riadiacich pracovníkov vo verejnom a čiastočne verejnom sektore  (CON/2014/12), Holandsko, 10. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Stanovisko k prenosu údajov potrebných na definovanie menovej politiky  (CON/2014/11), Poľsko, 7. 2. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank  (CON/2014/8), Maďarsko, 31. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov verejnej správy počas období pracovnej neschopnosti (CON/2014/7), Írsko, 28. 1. 2014.
 238. Stanovisko k prístupu verejnosti k informáciám o majetku verejných funkcionárov  (CON/2014/5), Slovinsko, 20. 1. 2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Stanovisko k odporúčaniu Rady o vymenovaní člena Výkonnej rady ECB  (CON/2014/1), Ú. v. EÚ C 244, 26. 7. 2014, s. 3.
 240. Stanovisko k zvýšeniu kapitálu Banca d’Italia (CON/2013/96), Taliansko, 27. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Stanovisko ku krytým dlhopisom (CON/2013/94), Rumunsko, 23. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Stanovisko k registru úverov (CON/2013/93), Lotyšsko, 19. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Stanovisko k obmedzeniu verejných výdavkov, pokiaľ ide o Banca d’Italia (CON/2013/92), Taliansko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Stanovisko k verejným financiám v Estónsku  (CON/2013/91), Estónsko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Stanovisko k verejným financiám v Luxembursku (CON/2013/90), Luxembursko, 18. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/87), Portugalsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/86), Slovinsko, 9. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Stanovisko k právnemu postaveniu aktív Lietuvos bankas a k rozsahu jej verejného auditu (CON/2013/85), Litva, 5. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Stanovisko k platobným prostriedkom a platobným systémom (CON/2013/84), Francúzsko, 6. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Stanovisko k prudenciálnemu dohľadu nad úverovými inštitúciami a k mackroprudenciálnemu dohľadu (CON/2013/82), Fínsko, 2. 12. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Stanovisko k udeľovaniu povolení pre družstevné úverové inštitúcie, ich regulácii a dohľadu nad nimi (CON/2013/81), Cyprus, 26. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Stanovisko k stabilizačným opatreniam a k fondu poistenia vkladov (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Stanovisko k zmenám rozhodovacích právomocí v Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cyprus, 22. 11. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Stanovisko k prenosu správy štátneho majetku na Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunsko, 29. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Stanovisko k opatreniam na reorganizáciu bánk (CON/2013/73), Slovinsko, 15. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Stanovisko k integrovanému rámcu pre dohľad v Maďarsku (CON/2013/71), Maďarsko, 7. 10. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Stanovisko k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu a k makroprudenciálnemu mandátu vnútroštátnych orgánov  (CON/2013/70), Slovinsko, 18. 9. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13. 9. 2013.
 259. Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/67), Slovinsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Stanovisko k manipulácii s eurobankovkami a euromincami a k ich opätovnému vráteniu do obehu (CON/2013/65), Lotyšsko, 21. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Stanovisko k zásadám a postupom pre výmenu bankoviek a mincí (CON/2013/64), Poľsko, 20. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Stanovisko k úverovým jednotám (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Stanovisko k poskytovaniu platobných služieb subjektom verejnej správy napojeným na rozpočet zo strany Banka Slovenije (CON/2013/62), Slovinsko, 19. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Stanovisko k autonómii Banco de España v personálnych záležitostiach a k skončeniu funkčného obdobia guvernéra (CON/2013/61), Španielsko, 16. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Stanovisko k poskytnutiu kolaterálu Danmarks Nationalbank prostredníctvom automatickej kolateralizácie (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Stanovisko k mimoburzovým derivátom, centrálnym protistranám a archívom obchodných údajov (CON/2013/59), Belgicko, 12. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 267. Stanovisko k registru účtovných závierok (CON/2013/58), Slovensko, 7. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 268. Stanovisko k osobitnej likvidácii úverových inštitúcií (CON/2013/57), Grécko, 6. 8. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Stanovisko k novému integrovanému rámcu dohľadu v Maďarsku (CON/2013/56), Maďarsko, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Stanovisko k opatreniam na podporu poskytovania dlhodobých úverov (CON/2013/55), Belgicko, 26. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 271. Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom (CON/2013/54), Cyprus, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank  (CON/2013/53), Švédsko, 24. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Stanovisko k sporiteľniam a bankovým nadáciám (CON/2013/52), Španielsko, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Stanovisko k dohľadu nad družstevnými úverovými inštitúciami  (CON/2013/51), Cyprus, 23. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Stanovisko k stabilizačným opatreniam (CON/2013/50), Rumunsko, 12. 7. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Stanovisko k reformám platov a dôchodkov (CON/2013/46), Írsko, 28. 6. 2013.
 277. Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Lietuvos bankas (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Stanovisko k zaobchádzaniu s eurobankovkami, ktoré boli znehodnotené zariadeniami na ochranu proti krádeži  (CON/2013/43), Belgicko, 12. 6. 2013.
 279. Stanovisko k plánom ozdravenia a riešenia krízových situácií (CON/2013/42), Belgicko, 10. 6. 2013.
 280. Stanovisko ku zmenám v riadení Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cyprus, 5. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Stanovisko k novým úlohám Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohľadu (CON/2013/40), Maďarsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom (CON/2013/39), Rumunsko, 3. 6. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Stanovisko k ochrane dlžníka zo zmluvy o hypotekárnom úvere (CON/2013/33), Španielsko, 22. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Stanovisko k posilneniu inštitucionálnej úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României (CON/2013/31), Rumunsko, 7. 5. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Stanovisko k makroprudenciálnej politike (CON/2013/30), Malta, 30. 4. 2013.
 286. Stanovisko k registru spotrebiteľských úverov (CON/2013/29), Francúzsko, 26. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Stanovisko ku krízovému plánovaniu a včasnému zásahu vo vzťahu k úverovým inštitúciám (CON/2013/26), Rakúsko, 11. 4. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie (CON/2013/22), Rakúsko, 25. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/21), Slovinsko, 22. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Stanovisko ku vkladovým účtom v úverových inštitúciách, s ktorými sa dlhodobo nedisponuje (CON/2013/20), Grécko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/19), Portugalsko, 19. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Stanovisko k príspevkom Oesterreichische Nationalbank na program zníženia chudoby a rastu Medzinárodného menového fondu a k dvojstrannej dohode o úvere medzi Medzinárodným menovým fondom a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Rakúsko, 4. 3. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Stanovisko k rozdeľovaniu zisku Bank of Greece  (CON/2013/15), Grécko, 20. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Stanovisko k rámcu pre riešenie krízových situácií úverových a iných inštitúcií (CON/2013/10), Cyprus, 1. 2. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Stanovisko k novým právomociam udeleným Banca Naţională a României, ktoré sa týkajú štátnych dlhopisov a štátnych swapov na úverové zlyhanie  (CON/2013/6), Rumunsko, 29. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Stanovisko k úverovým družstvám (CON/2013/5), Poľsko, 14. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (CON/2013/4), Ú. v. EÚ C 96, 4. 4. 2013, s. 18.
 298. Stanovisko k včasným zásahom, k reštrukturalizácii a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií (CON/2013/3), Španielsko, 9. 1. 2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa nového registra úverov  (CON/2012/111), Írsko, 21. 12. 2012.
 300. Stanovisko k správcovským spoločnostiam (CON/2012/108), Španielsko, 14. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Stanovisko k bankovníctvu a finančnej stabilite (CON/2012/106), Francúzsko, 12. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Stanovisko k implementácii Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii  (CON/2012/105), Litva, 11. 12. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov a k rozpočtu Banco de Portugal  (CON/2012/86), Portugalsko, 9. 11. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2012/83), Slovensko, 31. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 305. Stanovisko ku kontrole hotovosti (CON/2012/82), Nemecko, 30. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Stanovisko k rozdeleniu zisku medzi Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a štátom Belgicko  (CON/2012/81), Belgicko, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 307. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Latvijas Banka (CON/2012/80), Lotyšsko, 29. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Stanovisko k rozpočtovým pravidlám a k obsluhe bankových účtov a platieb rozpočtových organizácií (CON/2012/79), Bulharsko, 24. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Stanovisko k slobode informácií (CON/2012/76), Írsko, 19. 10. 2012.
 310. Stanovisko k príprave zmien a doplnení potrebných na zavedenie eura (CON/2012/73), Lotyšsko, 2. 10. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Stanovisko ku konsolidovanému právnemu rámcu pre platobné služby (CON/2012/72), Poľsko, 21. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Stanovisko k posilneniu stability bánk (CON/2012/71), Slovinsko, 19. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Stanovisko k zvýšeniu kapitálu Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luxembursko, 7. 9. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Stanovisko k úverovým družstvám (CON/2012/68), Írsko, 4. 9. 2012.
 315. Stanovisko k požiadavkám na vykazovanie ohľadom cezhraničných služieb (CON/2012/67), Rakúsko, 24. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Stanovisko k požiadavkam na vykazovanie v oblasti zahraničného obchodu (CON/2012/66), Nemecko, 16. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Stanovisko k navýšeniu kvóty Rakúska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2012/65), Rakúsko, 13. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Stanovisko k rekapitalizácii Banca Monte dei Paschi di Siena  (CON/2012/64), Taliansko, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 319. Stanovisko k stabilizácii rozpočtovej politiky a k vytvoreniu protikrízového rezervného účtu štátnej pokladnice v Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litva, 3. 8. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Stanovisko k reforme dohľadu nad poisťovníctvom a dôchodkovým zabezpečením (CON/2012/61), Taliansko, 30. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Stanovisko k dani z finančných transakcií (CON/2012/59), Maďarsko, 24. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie dohľadu a vymožiteľnosti vo finančnej regulácii (CON/2012/52), Írsko, 16. 7. 2012.
 323. Stanovisko k zákonom o Central Bank of Cyprus z rokov 2002 až 2007.  (CON/2012/51), Cyprus, 11. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Stanovisko k rekapitalizácii Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cyprus, 2. 7. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/49), Maďarsko, 28. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Stanovisko k rekapitalizácii bánk (CON/2012/48), Slovinsko, 21. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Stanovisko k predchádzaniu oneskorených platieb  (CON/2012/47), Slovinsko, 18. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Stanovisko k reorganizácii a predaju nehnuteľných aktív vo finančnom sektore  (CON/2012/46), Španielsko, 5. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Stanovisko k navýšeniu kvóty Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2012/45), Maďarsko, 1. 6. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Stanovisko k zákonu o Českej národnej banke (CON/2012/44), Česká republika, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Stanovisko k zákonu o Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/43), Maďarsko, 31. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Stanovisko k rámcu pre rekapitalizáciu a riešenie problémov úverových inštitúcií v Grécku  (CON/2012/39), Grécko, 22. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Stanovisko k prevádzkovým nákladom týkajúcim sa dohľadu (CON/2012/35), Belgicko, 10. 5. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 334. Stanovisko k štatútu Bank of Greece (CON/2012/31), Grécko, 16. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Stanovisko k štátnemu fondu na zaručenie stability štátneho dôchodkového systému (CON/2012/29), Bulharsko, 13. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Stanovisko k belgickým krytým dlhopisom a k opatreniam na umožnenie mobilizácie úverových pohľadávok (CON/2012/28), Belgicko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 337. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank (CON/2012/26), Maďarsko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Stanovisko k rekapitalizácii a riešeniu problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2012/25), Grécko, 5. 4. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Stanovisko k vykonávacím opatreniam, ktoré sa týkajú rekapitalizácie (CON/2012/23), Portugalsko, 30. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2012/22), Slovinsko, 28. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Stanovisko k účasti Talianska na programoch Medzinárodného menového fondu v reakcii na finančnú krízu (CON/2012/20), Taliansko, 16. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Stanovisko k vymenovaniu členov riadiacej rady Latvijas Banka  (CON/2012/19), Lotyšsko, 15. 3. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Stanovisko k podmienkam pre cenné papiere vydané alebo zaručené gréckym štátom  (CON/2012/12), Grécko, 17. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 344. Stanovisko k reorganizácii finančného sektora v Španielsku (CON/2012/11), Španielsko, 15. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Stanovisko k riadeniu likvidity na účtoch štátnej pokladnice v Banca d'Italia a k výberu zmluvných strán pre súvisiace operácie (CON/2012/9), Taliansko, 13. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Stanovisko k systému sledovania obchodov so zaknihovanými cennými papiermi (CON/2012/8), Grécko, 10. 2. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Stanovisko k dôchodkovým reformám vo verejnom sektore (CON/2012/6), Írsko, 26. 1. 2012.
 348. Stanovisko k platom štátnych úradníkov (CON/2012/1), Cyprus, 4. 1. 2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Stanovisko k zmenám a doplneniam režimu riešenia problémov úverových inštitúcií v Grécku (CON/2011/107), Grécko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Stanovisko k nezávislosti Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Maďarsko, 22. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Stanovisko k Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Maďarsko, 14. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Stanovisko k zriadeniu a financovaniu fondu na riešenie problémov a k zmene výpočtu príspevkov do systému ochrany vkladov  (CON/2011/103), Belgicko, 12. 12. 2011.
 353. Stanovisko k splateniu navýšenia kvóty Rumunska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2011/102), Rumunsko, 9. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Stanovisko k právnej úprave o trhoch s cennými papiermi (CON/2011/101), Fínsko, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Stanovisko k revidovaným zmenám a doplneniam pravidiel rozdeľovania zisku Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litva, 7. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Stanovisko k právnej úprave o financovaní centrálneho registra čísel bankových účtov (CON/2011/98), Belgicko, 7. 12. 2011.
 357. Stanovisko k zastúpeniu a splateniu kvóty Estónska v Medzinárodnom menovom fonde  (CON/2011/97), Estónsko, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Stanovisko k rozpočtovej zodpovednosti  (CON/2011/96), Slovensko, 5. 12. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 359. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel rozdeľovania zisku Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litva, 10. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Stanovisko k splateniu navýšenia kvóty Portugalska v Medzinárodnom menovom fonde zo strany Banco de Portugal (CON/2011/89), Portugalsko, 9. 11. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Stanovisko o opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií  (CON/2011/84), Írsko, 21. 10. 2011.
 362. Stanovisko k včasným intervenčným opatreniam a k zmenám a doplneniam režimu na riešenie problémov a režimu likvidácie pre úverové a finančné inštitúcie, ktoré podliehajú dohľadu zo strany Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalsko, 19. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Stanovisko k registru účtovných závierok  (CON/2011/80), Slovensko, 14. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 364. Stanovisko k sankciám týkajúcim sa ochrany eura proti falšovaniu (CON/2011/78), Slovinsko, 7. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Stanovisko k reforme systému ochrany vkladov (CON/2011/76), Holandsko, 4. 10. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Stanovisko k štatistike, k medzibankovému peňažnému trhu a k trhu štátnych cenných papierov spravovaným Banca Naţională a României a k devízovému režimu a režimu povinných minimálnych rezerv (CON/2011/73), Rumunsko, 21. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Stanovisko k súhlasu, ktorý je potrebný na výkon funkcie člena dozornej rady banky (CON/2011/70), Slovinsko, 9. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Stanovisko k novým opatreniam na posilnenie finančného dohľadu a zlepšenie vynútiteľnosti finančnej legislatívy  (CON/2011/69), Írsko, 9. 9. 2011.
 369. Stanovisko k ratifikácii Dodatku k Článkom Dohody o Medzinárodnom menovom fonde Talianskom a k zvýšeniu kvóty Talianska  (CON/2011/68), Taliansko, 7. 9. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Stavisko k požiadavkám na zodpovedné poskytovanie úverov úverovými inštitúciami (CON/2011/67), Litva, 26. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Stanovisko k ochrane proti falšovaniu peňazí a k zachovaniu kvality hotovostného obehu (CON/2011/64), Belgicko, 18. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 372. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní omeškaným platbám (CON/2011/61), Slovinsko, 5. 8. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Stanovisko ku krízovým intervenčným opatreniam vo vzťahu k finančným inštitúciám v ťažkostiach  (CON/2011/60), Holandsko, 20. 7. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Stanovisko k harmonizácii právnej úpravy týkajúcej sa TARGET2-Securities a sankčných právomocí Banka Slovenije, pokiaľ ide o investičné služby  (CON/2011/55), Slovinsko, 30. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Stanovisko k cezhraničným transakciám (CON/2011/54), Španielsko, 28. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Stanovisko k maďarskému štátnemu kontrolnému úradu, pokiaľ ide o výkon jeho auditu v Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Maďarsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Stanovisko k výmene informácií medzi národnými orgánmi dohľadu a k ich povinnosti navzájom spolupracovať (CON/2011/52), Bulharsko, 22. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Stanovisko ku kapitálovej a riadiacej štruktúre centrálneho depozitára (CON/2011/50), Bulharsko, 20. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Stanovisko o úlohe Národnej banky Slovenska, pokiaľ ide o finančný dohľad a spotrebiteľské úvery (CON/2011/49), Slovensko, 10. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 380. Stanovisko k novej právnej úprave úverového registra (CON/2011/47), Lotyšsko, 3. 6. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 381. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom v Litve (CON/2011/46), Litva, 30. 5. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Stanovisko k rôznym zmenám a doplneniam zákona o Bank Ċentrali ta` Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18. 5. 2011.
 383. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel o registri finančných aktív (CON/2011/40), Slovinsko, 27. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Stanovisko o opatreniam na ozdravenie a riešenie problémov úverových inštitúcií (CON/2011/39), Írsko, 26. 4. 2011.
 385. Stanovisko k zmenám a doplneniam riadiacej štruktúry Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Rakúsko, 20. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Stanovisko k posilneniu riadenia De Nederlandsche Bank and Úradu pre finančné trhy (CON/2011/37), Holandsko, 18. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece (CON/2011/36), Grécko, 14. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Stanovisko k právnemu rámcu pre fond úverov a úschov a k zmenám a doplneniam systému posilnenia likvidity gréckeho hospodárstva po medzinárodnej finančnej kríze (CON/2011/34), Grécko, 13. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Stanovisko k návrhu ústavy, pokiaľ sa týka Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Maďarsko, 12. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 390. Stanovisko k financovaniu centrálneho registra čísel bankových účtov (CON/2011/30), Belgicko, 6. 4. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 391. Stanovisko k zrušeniu úlohy Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique konať ako centrálny uschovávateľ zmenkových protestov  (CON/2011/28), Belgicko, 25. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 392. Stanovisko k predchádzaniu oneskorených platieb (CON/2011/25), Slovinsko, 18. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Stanovisko k návrhu rozhodnutia Európskej Rady, ktorým sa mení a dopĺňa článok 136 Zmluvy o fungovaní Európskej únie v súvislosti s mechanizmom pre stabilitu pre členské štáty, ktorých menou je euro  (CON/2011/24), Ú. v. EÚ C 140, 11. 5. 2011, s. 8.Dodatočné informácie
 394. Stanovisko k platobným službám  (CON/2011/23), Poľsko, 15. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Stanovisko k Centrálnemu registru úverov poskytovaných spoločnostiam (CON/2011/20), Belgicko, 8. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 396. Stanovisko k opätovnému vráteniu eurobankoviek do obehu  (CON/2011/19), Francúzsko, 7. 3. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy o fonde ochrany vkladov (CON/2011/15), Rumunsko, 25. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Stanovisko k reforme správy ekonomických záležitostí v Európskej únii (CON/2011/13), Ú. v. EÚ C 150, 20. 5. 2011, s. 1.
 399. Stanovisko k začleneniu úverových družstiev do pomoci štátnej pokladnice pre finančné inštitúcie  (CON/2011/11), Poľsko, 16. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Stanovisko k účasti Talianska na programoch Medzinárodného menového fondu v reakcii na finančnú krízu (CON/2011/10), Taliansko, 14. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Stanovisko k zmenám a doplneniam poľskej ústavy súvisiacim so zavedením eura (CON/2011/9), Poľsko, 14. 2. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Stanovisko k implementácii zásad vývoja štruktúr finančného dohľadu v Belgicku  (CON/2011/5), Belgicko, 28. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 403. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o bankovníctve (CON/2011/3), Slovinsko, 26. 1. 2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Stanovisko k maďarskému úradu pre finančný dohľad a k legislatívnej právomoci jeho prezidenta  (CON/2010/94), Maďarsko, 21. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Stanovisko k mimoriadnym opatreniam na stabilizáciu úverových inštitúcií  (CON/2010/92), Írsko, 17. 12. 2010.
 406. Stanovisko k vymenovaniu a odvolávaniu členovej menovej rady a k odmeňovaniu členov dozornej rady Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Maďarsko, 13. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Stanovisko ku kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnému vráteniu do obehu (CON/2010/90), Malta, 13. 12. 2010.
 408. Stanovisko o určitých nových ustanoveniach o hotovostnom peňažnom obehu (CON/2010/89), Slovensko, 9. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 409. Stanovisko k zvýšeniu základného imania a zákonného rezervného fondu Banque de France (CON/2010/88), Francúzsko, 9. 12. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Stanovisko k ratifikácii alebo implementácii Dohody o poštových platobných službách (CON/2010/85), 1. 12. 2010.
 411. Stanovisko k reštrukturalizácii bánk (CON/2010/83), Nemecko, 19. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov Banco de Portugal a rozpočtu  (CON/2010/80), Portugalsko, 12. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Stanovisko k zmenám a doplneniam ústavy a k zákonu o právnych predpisoch, pokiaľ ide o legislatívnu právomoc Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Maďarsko, 3. 11. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Stanovisko k navýšeniu účasti Rakúska na nových dohodách o poskytovaní úveru s Medzinárodným menovým fondom (CON/2010/74), Rakúsko, 18. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Stanovisko k legislatívnemu rámcu, ktorý umožňuje úverovým inštitúciám emitovať kryté dlhopisy (CON/2010/73), Cyprus, 14. 10. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Stanovisko k zmenám právneho rámca pre výkon činnosti Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Poľsko, 9. 9. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Stanovisko k ďalším opatreniam na obnovenie rozpočtovej rovnováhy (CON/2010/69), Rumunsko, 26. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Stanovisko k zmenám a doplneniam právnej úpravy o úradnej štatistike  (CON/2010/66), Rumunsko, 9. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca pre systém ochrany vkladov (CON/2010/64), Poľsko, 6. 8. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Stanovisko ku kariérnemu rastu zamestnancov Deutsche Bundesbank vo verejnej službe  (CON/2010/59), Nemecko, 29. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Stanovisko k obmedzovaniu verejných výdavkov, pokiaľ ide o Banca d'Italia (CON/2010/58), Taliansko, 26. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Stanovisko k prevodu úloh v oblasti dohľadu nad obozretným podnikaním na Austrian Financial Market Authority (CON/2010/57), Rakúsko, 16. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank, ktoré sa týkajú zníženia platov (CON/2010/56), Maďarsko, 12. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Stanovisko k odmeňovaniu zamestnancov Banca Naţională a României  (CON/2010/51), Rumunsko, 1. 7. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Stanovisko k právomoci Sveriges Riksbank zbierať informácie od švédskych emitentov cenných papierov  (CON/2010/49), Švédsko, 17. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Stanovisko k reorganizácii Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Írsko, 17. 6. 2010.
 427. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o krytých dlhopisoch (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Nemecko, 14. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Stanovisko k zmenám a doplneniam niektorých ustanovení zákona o bankovníctve (CON/2010/46), Slovinsko, 1. 6. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Stanovisko k niektorým ustanoveniam týkajúcim sa Banque de France  (CON/2010/44), Francúzsko, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Stanovisko k štatistike, cezhraničným pohybom hotovosti a pôsobnosti Българска народна банка (Bulhraskej národnej banky) (CON/2010/43), Bulharsko, 21. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Stanovisko k právnemu statusu aktív Lietuvos bankas, funkčným obdobiam a odmeňovaniu členov Rady, nedotknuteľnosti devízových rezerv zahraničných centrálnych bánk a ročnej účtovnej závierke Lietuvos bankas (CON/2010/42), Litva, 18. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Stanovisko k dvojstrannej pôžičke medzi Medzinárodným menovým fondom a Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Rakúsko, 14. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Stanovisko k prevodu práv a povinností vo vzťahu k emisii, rozdeľovaniu a splácaniu verejného dlhu (CON/2010/39), Cyprus, 14. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel, ktorými sa zabezpečuje nepretržitosť výkonu funkcie prezidenta Narodowy Bank Polski  (CON/2010/37), Poľsko, 7. 5. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Stanovisko k dodatočným opatreniam na zabezpečenie finančnej stability v Estónsku (CON/2010/35), Estónsko, 26. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Stanovisko k dohľadu nad súkromným poisťovníctvom, vytvoreniu fondu ochrany súkromného životného poistenia a iným ustanoveniam  (CON/2010/33), Grécko, 23. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Stanovisko k zmene a doplneniu pravidiel o rezerve Narodowy Bank Polski na kurzové riziká  (CON/2010/32), Poľsko, 21. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o úverových inštitúciách a finančných podnikoch, ktorými sa zavádzajú ďalšie opatrenia na stabilizáciu finančného trhu (CON/2010/31), Maďarsko, 13. 4. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Stanovisko k reorganizácii Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Írsko, 7. 4. 2010.
 440. Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 479/2009, pokiaľ ide o kvalitu štatistických údajov v kontexte postupu pri nadmernom deficite  (CON/2010/28), Ú. v. EÚ C 103, 22. 4. 2010, s. 1.Dodatočné informácie
 441. Stanovisko k novému právnemu rámcu týkajúcemu sa bezúhonnosti a predchádzaniu korupcii, pokiaľ ide o jeho uplatňovanie na Banka Slovenije a jej orgány s rozhodovacími právomocami (CON/2010/27), Slovinsko, 29. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Stanovisko k nezávislosti, mlčanlivosti a zákazu menového financovania (CON/2010/25), Bulharsko, 25. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Stanovisko k zmene a doplneniu zákona o Danmarks Nationalbank pokiaľ ide o právomoc zhromažďovať informácie na účely zostavovania štatistík (CON/2010/24), Dánsko, 19. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Stanovisko k príspevku Rakúska do Poručníckeho fondu MMF na zníženie chudoby a rast  (CON/2010/22), Rakúsko, 12. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Stanovisko k zmenám právneho rámca na zvyšovania likvidity hospodárstva v reakcii na dôsledky medzinárodnej finančnej krízy (CON/2010/21), Grécko, 8. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Eesti Pank a jej štatútu (CON/2010/20), Estónsko, 5. 3. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Stanovisko k zavedeniu sedemdňových sterilizačných obchodov  (CON/2010/18), Lotyšsko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Stanovisko k vytvoreniu Helénskeho štatistického systému a nezávislého štatistického úradu  (CON/2010/17), Grécko, 23. 2. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Stanovisko k dvojstrannej dohode o pôžičke uzavretej medzi Írskom a Medzinárodným menovým forndom  (CON/2010/15), Írsko, 9. 2. 2010.
 450. Stanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank týkajúcim sa členstva Maďarska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2010/13), Maďarsko, 27. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Stanovisko k osobitnému právnemu konaniu, ktoré začala Banca Naţională a României voči úverovým inštitúciám v ťažkostiach (CON/2010/12), Rumunsko, 27. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Stanovisko k úlohám Magyar Nemzeti Bank, k štruktúre a právnemu postaveniu maďarského Úradu pre finančný dohľad a k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu (CON/2010/10), Maďarsko, 18. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Stanovisko k ozdravným opatreniam, ktoré sa vzťahujú na podniky v bankovom a finančnom sektore, k dohľadu nad finančným sektorom a finančnými službami a k zákonu o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Belgicko, 11. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 454. Stanovisko k zlúčeniu orgánov pre udeľovanie licencií bankám a poisťovniam a orgánov dohľadu nad týmito subjektmi (CON/2010/4), Francúzsko, 8. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Stanovisko k niektorým opatreniam týkajúcim sa bankovej a finančnej úpravy (CON/2010/3), Francúzsko, 7. 1. 2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Stanovisko k právomociam Banka Slovenije, ktoré súvisia s členstvom Slovinska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2009/100), Slovinsko, 15. 12. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Stanovisko k uplatneniu zábezpeky poskytnutej Banco de España, ostatným národným centrálnym bankám alebo Európskej centrálnej banke pri plnení ich úloh (CON/2009/96), Španielsko, 16. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Stanovisko k rozšíreniu írskej štátnej záruky vzťahujúcej sa na určité záväzky úverových inštitúcií (CON/2009/92), Írsko, 9. 11. 2009.
 459. Stanovisko k poradiu záložného práva Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90), Belgicko, 4. 11. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 460. Stanovisko k zloženiu rady Central Bank and Financial Services Authority of Ireland a k členstvu Írskeho úradu pre reguláciu finančných služieb (CON/2009/89), Írsko, 4. 11. 2009.
 461. Stanovisko k predĺženiu lehoty na predloženie niektorých bankoviek na výmenu (CON/2009/87), Maďarsko, 29. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Stanovisko k nezávislosti Národnej banky Slovenska  (CON/2009/85), Slovensko, 27. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 463. Stanovisko k rozdeleniu zisku Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litva, 23. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Stanovisko k zapojeniu sa De Nederlandsche Bank do menového systému Bonaire, Sv. Eustatius a Saba (CON/2009/80), Holandsko, 9. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Stanovisko k emisii osobitných vládnych dlhopisov pre úverové inštitúcie (CON/2009/78), Cyprus, 1. 10. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Stanovisko k štátnemu auditu Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litva, 29. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Stanovisko k postupu vymenovania guvernéra Banque de France (CON/2009/74), Francúzsko, 24. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Stanovisko k právomoci Českej národnej banky v oblasti dohľadu v súvislosti so spotrebiteľským úverom (CON/2009/71), Česká republika, 14. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Stanovisko k ustanoveniam zákona o prevencii prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ktoré sa týkajú Banco de España  (CON/2009/70), Španielsko, 14. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Stanovisko k úročeniu disponibilného účtu Štátnej pokladnice vedeného v Banca d'Italia (CON/2009/69), Taliansko, 1. 9. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Stanovisko k zriadeniu národného úradu pre správu aktív (CON/2009/68), Írsko, 31. 8. 2009.
 472. Stanovisko k rozšíreniu oprávnenia Narodowy Bank Polski obchodovať s cennými papiermi (CON/2009/67), Poľsko, 20. 8. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Stanovisko k verejnému prístupu k informáciám o majetku verejných činiteľov  (CON/2009/64), Slovinsko, 27. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Stanovisko k zmenenému a doplnenému návrhu právneho predpisu o zdanení zlatých rezerv Banca d'Italia (CON/2009/63), Taliansko, 24. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Stanovisko k reštrukturalizácii bankového systému a posilneniu vlastných zdrojov úverových inštitúcií (CON/2009/62), Španielsko, 22. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Stanovisko k postupu zmeny oficiálneho výmenného kurzu litasu (CON/2009/61), Litva, 20. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Stanovisko k právnemu rámcu sporiteľných a úverových družstiev (CON/2009/60), Poľsko, 16. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Stanovisko k zdaňovaniu zlatých rezerv Banca d’Italia (CON/2009/59), Taliansko, 14. 7. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Stanovisko k úprave činnosti spoločností týkajúcich sa lízingu a finančného lízingu (CON/2009/57), Cyprus, 26. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Stanovisko k zmenám podporných finančných opatrení pre úverové inštitúcie (CON/2009/56), Írsko, 25. 6. 2009.
 481. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel o centrálnom depozitárovi cenných papierov (CON/2009/55), Poľsko, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Stanovisko k rozdeleniu zisku Latvijas Banka (CON/2009/53), Lotyšsko, 24. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Stanovisko k opatreniam na zvýšenie účinnosti systému ochrany vkladov (CON/2009/51), Rumunsko, 5. 6. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Stanovisko k posilneniu právomocí Banca Naţională a României prijímať nápravné opatrenia vo vzťahu k nesolventným úverovým inštitúciám (CON/2009/48), Rumunsko, 27. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa odmeňovania vo verejnom sektore s ohľadom na nezávislosť centrálnej banky (CON/2009/47), Lotyšsko, 18. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Stanovisko k rozšíreniu pôsobnosti Banque Centrale du Luxembourg v oblasti dohľadu v súvislosti s návrhom zákona o platobných službách, inštitúciách elektronických peňazí a konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a systémoch zúčtovania cenných papierov (CON/2009/46), Luxembursko, 14. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Stanovisko k pracovnoprávnym vzťahom, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Nemecko, 11. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Stanovisko k úprave zákona o Magyar Nemzeti Bank v súvislosti s prijatím nových administratívnych pravidiel (CON/2009/44), Maďarsko, 8. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Stanovisko k organizácii a fungovaniu úradnej štatistiky v Rumunsku (CON/2009/42), Rumunsko, 4. 5. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Stanovisko k platbe Banco de Portugal týkajúcej sa zvýšenia kvóty Portugalska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2009/41), Portugalsko, 29. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Stanovisko k dohľadu Lietuvos bankas nad platobnými inštitúciami (CON/2009/40), Litva, 24. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Stanovisko k platbe Banco de España týkajúcej sa navrhovaného zvýšenia kvóty Španielska v MMF (CON/2009/35), Španielsko, 16. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Stanovisko k zvýšeniu kvóty Talianska v Medzinárodnom menovom fonde (CON/2009/33), Taliansko, 3. 4. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 494. Stanovisko k zmene a doplneniu pravidiel pre rozdelenie zisku Lietuvos bankas v súvislosti s problémami na finančnom trhu (CON/2009/26), Litva, 24. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Stanovisko k správe disponibilného účtu Štátnej pokladnice vedeného v Banca d'Italia (CON/2009/23), Taliansko, 17. 3. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Stanovisko k právnemu predpisu, ktorý umožňuje ministrovi financií nariadiť Národnému rezervnému penzijnému fondu, aby investoval do finančných inštitúcií v rámci procesu rekapitalizácie bánk  (CON/2009/16), Írsko, 25. 2. 2009.
 497. Stanovisko k opatreniam finančnej podpory, ktoré sa vzťahujú na odmeňovanie zamestnancov verejnej správy (CON/2009/15), Írsko, 24. 2. 2009.
 498. Stanovisko k doplňujúcim kritériám akceptovateľnosti pre členov Riadacej rady Národnej banky Bulharska (Българска народна банка) a ďalším pravidlám o poskytovaní informácií v tejto súvislosti (CON/2009/13), Bulharsko, 16. 2. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Stanovisko k postaveniu Banque centrale du Luxembourg pri zostavovaní niektorých štatistík (CON/2009/7), Luxembursko, 27. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Stanovisko k platbe Oesterreichische Nationalbank k navrhovanému zvýšeniu kvóty Rakúska v MMF (CON/2009/5), Rakúsko, 22. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Stanovisko k zmenám a doplneniam pravidiel upravujúcich rozdelenie príjmu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a k prideleniu jej ziskov belgickému štátu. (CON/2009/4), Belgicko, 16. 1. 2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 502. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (CON/2008/87), Španielsko, 12. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Stanovisko o modernizácii právneho rámca o finančných nástrojoch  (CON/2008/85), Francúzsko, 8. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Stanovisko k zosúladeniu zákona o Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva (CON/2008/83), Maďarsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Stanovisko k platbe zisku Banco de España do Štátnej pokladnice (CON/2008/82), Španielsko, 2. 12. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Stanovisko k poskytovaní podpory Štátnou pokladnicou finančným inštitúciám  (CON/2008/80), Poľsko, 28. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Stanovisko k úlohe Bulharskej národnej banky (Българска народна банка), ktoré sa týka platobných inštitúcií a prevádzkovateľov platobných systémov a dohľadu nad platobnými a zúčtovacími systémami  (CON/2008/78), Bulharsko, 26. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Stanovisko k štátnym zárukám a ostatným opatreniam na udržanie finančnej stability (CON/2008/76), Slovinsko, 25. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Българска народна банка (Bulharská národná banka) v rámci prípravy na zavedenie eura  (CON/2008/73), Bulharsko, 21. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Stanovisko k použitiu devízových rezerv na účely cestovného ruchu (CON/2008/72), Rumunsko, 19. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Stanovisko k založeniu registra finančných inštitúcií vedeného Българска народна банка (Bulharská národná banka) (CON/2008/71), Bulharsko, 18. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Stanovisko k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti systému ochrany vkladov (CON/2008/69), Írsko, 17. 11. 2008.
 513. Stanovisko k požiadavkám, ktoré sa týkajú poskytnutia štátnych záruk (CON/2008/67), Španielsko, 13. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Stanovisko k vykonávajúcim opatreniam, ktoré sa týkajú záruky stability úverového systému  (CON/2008/65), Taliansko, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Stanovisko k riadeniu informácií o emitentoch v súvislosti s dematerializáciou ich cenných papierov (CON/2008/64), Belgicko, 12. 11. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 516. Stanovisko k novému rozhodnutiu o Výbore európskych orgánov bankového dohľadu (CON/2008/63), Ú. v. EÚ C 45, 24. 2. 2009, s. 1.
 517. Stanovisko o ochrane vkladov a určitých produktov životného poistenia (CON/2008/61), Belgicko, 28. 10. 2008.
 518. Stanovisko k operáciám Fondu pre nadobúdanie finančných aktív (CON/2008/60), Španielsko, 27. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Stanovisko k opatreniam na zabezpečenie stability bankového systému (CON/2008/58), Taliansko, 23. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Stanovisko k zriadeniu Fondu pre stabilizáciu finančného trhu a k iným opatreniam na zaistenie finančnej stability (CON/2008/57), Nemecko, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Stanovisko k poskytovaniu štátnych záruk s cieľom prispieť k finančnej stabilite (CON/2008/56), Francúzsko, 21. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Stanovisko k rozšíreniu právneho rámca Narodowy Bank Polski pre zber štatistických informácií (CON/2008/53), Poľsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Stanovisko k zriadeniu Fondu pre nadobúdanie finančných aktív a iným opatreniam vlády prispievajúcim k finančnej stabilite (CON/2008/52), Španielsko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Stanovisko k systému zabezpečenia vkladov a ochrany investorov (CON/2008/51), Grécko, 17. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Stanovisko k štátnej záruke vzťahujúcej sa na záväzky úverových inštitúcií (CON/2008/50), Belgicko, 17. 10. 2008.
 526. Stanovisko k výmene euromincí a nemeckých pamätných euromincí (CON/2008/49), Nemecko, 16. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Stanovisko k implementácii podporných finančných opatrení pre úverové inštitúcie (CON/2008/48), Írsko, 15. 10. 2008.
 528. Stanovisko k výmene bankoviek a mincí a ich stiahnutiu z obehu (CON/2008/47), Švédsko, 9. 10. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Stanovisko k štátnej záruke, ktorá sa týka úveru poskytnutého Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v súvislosti s jej príspevkom k finančnej stabilite  (CON/2008/46), Belgicko, 8. 10. 2008.
 530. Stanovisko o podporných finančných opatreniach pre úverové inštitúcie (CON/2008/44), Írsko, 3. 10. 2008.
 531. Please translate (CON/2008/43), Slovinsko, 17. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona, ktoré umožňujú Banque centrale du Luxembourg účinnejšie prispievať k finančnej stabilite a ktoré objasňujú úpravu požiadaviek na povinné minimálne rezervy (CON/2008/42), Luxembursko, 10. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Stanovisko k financovaniu rakúskeho príspevku na odpustenie dlhu Libérie (CON/2008/41), Rakúsko, 9. 9. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Švédsko, 4. 8. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Stanovisko k zriadeniu audítorskej komisie Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgicko, 31. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov, ako aj dohľadu nad ním, najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), Poľsko, 23. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Stanovisko k zmene štatútu Banca Naţională a României  (CON/2008/31), Rumunsko, 21. 7. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Stanovisko k zavedeniu eura na Slovensku a k prepočítaciemu kurzu medzi eurom a slovenskou korunou (CON/2008/28), Ú. v. EÚ C 180, 17. 7. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
 539. Stanovisko k návrhu zákona o České národní bance (CON/2008/21), Česká republika, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Stanovisko k úlohe Narodowy Bank Polski pri zúčtovaní a klíringu cenných papierov a v rámci systému centrálneho depozitára cenných papierov (CON/2008/20), Poľsko, 21. 5. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Stanovisko k právomociam Banque centrale du Luxembourg a k dôchodkovému systému jej zamestnancov (CON/2008/17), Luxembursko, 15. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Stanovisko k zjednoteniu dohľadu nad finančným a poistným trhom (CON/2008/16), Fínsko, 4. 4. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Stanovisko ku kodifikácii nariadenia Rady o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku (CON/2008/15), Ú. v. EÚ C 88, 9. 4. 2008, s. 1.Dodatočné informácie
 544. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Eesti Pank (CON/2008/14), Estónsko, 25. 3. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Stanovisko týkajúce sa Bank of Greece v súvislosti s reformou gréckeho systému sociálneho zabezpečenia  (CON/2008/13), Grécko, 19. 3. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Stanovisko k dohľadu nad audítormi a úlohe Banco de Portugal v tejto súvislosti (CON/2008/11), Portugalsko, 26. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Stanovisko k odmeňovaniu v Banca d'Italia a k štrukturálnej reforme vládneho účtu vedeného v Banca d'Italia (CON/2008/10), Taliansko, 21. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Stanovisko k pracovno-právnym vzťahom medzi Deutsche Bundesbank a jej zamestnancami (CON/2008/9), Nemecko, 21. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Stanovisko k dôsledkom zmeny postavenia ostrovov Svätý Martin a Svätý Bartolomej podľa francúzskeho práva na ich menový režim (CON/2008/8), Francúzsko, 14. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Stanovisko k zásadám, pravidlám a štruktúre národného štatistického systému a postaveniu Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalsko, 1. 2. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov, ako aj dohľadu nad ním, najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski (CON/2008/5), Poľsko, 17. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank týkajúcim sa funkčného obdobia členov výkonnej rady  (CON/2008/4), Švédsko, 14. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Stanovisko k deľbe právomocí medzi Českou národní bankou a ministerstvom financií, ktoré sa týkajú prípravy a predkladania niektorých návrhov zákonov vláde (CON/2008/2), Česká republika, 7. 1. 2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Stanovisko k právnemu rámcu v súvislosti s prípravou na prijatie eura (CON/2007/43), Slovensko, 19. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 555. Stanovisko k novým úlohám Българска народна банка (Národná banka Bulharska), ktoré sa týkajú dohľadu nad poskytovaním služieb poukazovania peňazí (CON/2007/40), Bulharsko, 12. 12. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Stanovisko k dohľadu nad zmenárenskou činnosťou (CON/2007/38), Slovinsko, 23. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Stanovisko k implementácii ustanovení, ktorými sa zrušujú cenné papiere na doručiteľa v súvislosti s akciami vydanými Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Belgicko, 19. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Stanovisko k novým úlohám Banka Slovenije, ktoré sa týkajú predchádzania praniu špinavých peňazí (CON/2007/36), Slovinsko, 15. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom  (CON/2007/33), Rakúsko, 5. 11. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Stanovisko k modernizácii štruktúry dohľadu Spolkového úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin) (CON/2007/32), Nemecko, 15. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Stanovisko k reforme dohľadu nad finančným trhom, najmä s ohľadom na Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Poľsko, 9. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Stanovisko k vytvoreniu systému ochrany spotrebiteľa v rámci úloh Banco de Portugal týkajúcich sa dohľadu nad obozretným podnikaním (CON/2007/29), Portugalsko, 5. 10. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Stanovisko k dohľadu nad platobnými systémami, zúčtovacími systémami a platobnými nástrojmi zo strany Banca Naţională a României (CON/2007/27), Rumunsko, 21. 9. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Stanovisko k zmenám a doplneniam, ktoré sa týkajú riadenia a spôsobu financovania systému ochrany vkladov, ako aj dohľadu nad ním, najmä s ohľadom na účasť Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Poľsko, 27. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Stanovisko k regulácii nebankových finančných inštitúcií centrálnou bankou (CON/2007/23), Rumunsko, 2. 8. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Stanovisko k mandátu pre medzivládnu konferenciu na vypracovanie zmluvy, ktorou sa menia a dopĺňajú existujúce zmluvy (CON/2007/20), Ú. v. EÚ C 160, 13. 7. 2007, s. 2.
 567. Stanovisko k zavedeniu eura na Cypre a na Malte a k prepočítacím kurzom medzi eurom a cyperskou librou a medzi eurom a maltskou lírou (CON/2007/19), Ú. v. EÚ C 160, 13. 7. 2007, s. 1.Dodatočné informácie
 568. Stanovisko k regulácii trhov a dohľadu nad nimi a k fungovaniu príslušných nezávislých orgánov (CON/2007/17), Taliansko, 18. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Stanovisko k dohľadu nad úverovými a finančnými inštitúciami a k akceptovateľnému kolaterálu pre operácie menovej politiky (CON/2007/15), Grécko, 15. 6. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Magyar Nemzeti Bank, ktoré sa týkajú organizácie a systému riadenia Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14), Maďarsko, 24. 5. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Stanovisko k zmenám a doplneniam Štatútu Bank of Greece s cieľom jeho prispôsobenia úpravám v kolaterálovom rámci Eurosystému a zabezpečenia plynulého fungovania platobných systémov (CON/2007/13), Grécko, 8. 5. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Stanovisko k nástrojom menovej politiky a systém Latvijas Banka pre zúčtovanie cenných papierov (CON/2007/12), Lotyšsko, 30. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o predchádzaní a boji proti praniu špinavých peňazí, ktoré sa vzťahujú na režimy sankcií a dohľadu a rozsah ich pôsobnosti na národné centrálne banky (CON/2007/10), Maďarsko, 16. 4. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Stanovisko k niektorým úlohám Českej národnej banky v oblasti ochrany spotrebiteľa (CON/2007/8), Česká republika, 21. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Stanovisko k zmene a doplneniu štatútu Deutsche Bundesbank, ktoré sa týka počtu a menovania členov výkonnej rady (CON/2007/6), Nemecko, 7. 3. 2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Central Bank of Malta v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/58), Malta, 15. 12. 2006.
 577. Stanovisko k zosúladeniu štatútu Magyar Nemzeti Bank s právom Spoločenstva (CON/2006/55), Maďarsko, 6. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Stanovisko k zapracovaniu nových zásad riadenia (corporate governance) do štatútu De Nederlandsche Bank (CON/2006/54), Holandsko, 7. 12. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Stanovisko k dohľadu nad subjektami vykonávajúcimi zúčtovanie a vyrovnanie obchodov (CON/2006/53), Poľsko, 16. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Stanovisko k systému zúčtovania obchodov s cennými papiermi prevádzkovaným Latvijas Banka (CON/2006/52), Lotyšsko, 14. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Stanovisko k rozdeleniu právomocí medzi orgány dohľadu (CON/2006/51), Taliansko, 3. 11. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Central Bank of Cyprus v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/50), Cyprus, 26. 10. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Stanovisko k niektorým úlohám Českej národnej banky v oblasti ochrany spotrebiteľa (CON/2006/47), Česká republika, 13. 9. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Stanovisko k celkovej revízii štatútu Banca d'Italia (CON/2006/44), Taliansko, 25. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique v súvislosti so zabezpečovaním jej úverových operácií prostredníctvom poskytovania pohľadávok ako kolaterálu (CON/2006/40), Belgicko, 3. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Stanovisko k zmene zloženia komisie pre bankový dohľad (CON/2006/39), Poľsko, 2. 8. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Stanovisko k zavedeniu systému ochrany spotrebiteľa v rámci úloh Bank of Greece v oblasti dohľadu nad obozretným podnikaním a k iným súvisiacim ustanoveniam (CON/2006/38), Grécko, 25. 7. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Stanovisko k prepočítavaciemu kurzu medzi eurom a slovinským tolarom a k ostatným opatreniam potrebným na zavedenie eura v Slovinsku (CON/2006/36), Ú. v. EÚ C 163, 14. 7. 2006, s. 10.Dodatočné informácie
 589. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Central Bank of Cyprus v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/33), Cyprus, 28. 6. 2006.
 590. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banque de France (CON/2006/32), Francúzsko, 22. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Stanovisko k právnym predpisom Sveriges Riksbank o nákupe a vracaní hotovosti (CON/2006/30), Švédsko, 12. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Stanovisko k zmene a doplneniu lotyšskej ústavy v súvislosti s postavením Latvijas Banka (CON/2006/27), Lotyšsko, 9. 6. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/23), Malta, 22. 5. 2006.
 594. Stanovisko k dohľadu nad finančným sektorom (CON/2006/20), Holandsko, 25. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Latvijas Banka (CON/2006/19), Lotyšsko, 3. 4. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banka Slovenije v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/17), Slovinsko, 13. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Stanovisko k vytvoreniu právneho základu pre pristúpenie Lietuvos bankas k modelu korešpondenčného centrálneho bankovníctva (CON/2006/16), Litva, 10. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Stanovisko k zjednoteniu dohľadu nad bankovníctvom, kapitálovými trhmi, poisťovníctvom a penzijnými fondmi (CON/2006/15), Poľsko, 9. 3. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Stanovisko k mimoriadnym právomociam a pôsobnosti ESCB (CON/2006/6), Fínsko, 16. 2. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Central Bank of Cyprus v rámci príprav na prijatie eura (CON/2006/4), Cyprus, 27. 1. 2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Lietuvos bankas v rámci príprav na prijatie eura (CON/2005/60), Litva, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Eesti Pank v rámci príprav na prijatie eura (CON/2005/59), Estónsko, 30. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Stanovisko k revidovanému návrhu zmien štruktúry a interného riadenia Banca d´Italia, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane úspor (CON/2005/58), Taliansko, 23. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Stanovisko k zmenám systému štátnej pokladnice (CON/2005/55), Slovensko, 12. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 605. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank  (CON/2005/54), Švédsko, 12. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Stanovisko k zníženiu ročných príspevkov komerčných bánk do Fondu ochrany vkladov a k menovému financovaniu  (CON/2005/50), Slovensko, 1. 12. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 607. Stanovisko k náhrade nákladov, ktorú Sveriges Riksbank vo forme úrokov platí podnikom za oddelenie a úschovu hotovosti  (CON/2005/48), Švédsko, 18. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Stanovisko k vyňatiu Národnej banky Slovenska z trestnej zodpovednosti právnických osôb (CON/2005/47), Slovensko, 16. 11. 2005.Dodatočné informácie
 609. Stanovisko k zrušeniu cenných papierov na doručiteľa a k modernizácii právneho rámca pre účastnícke cenné papiere (CON/2005/43), Belgicko, 3. 11. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Stanovisko k pozmeňovaciemu návrhu na úplnú integráciu dohľadu nad finančným trhom v rámci Českej národnej banky ako jediného orgánu dohľadu (CON/2005/39), Česká republika, 28. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Stanovisko k právu Lietuvos bankas vydávať bankovky a mince po prijatí eura a k osobnej nezávislosti jej guvernéra (CON/2005/38), Litva, 26. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Stanovisko k zmenám štruktúry a interného riadenia Banca d'Italia, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane úspor (CON/2005/34), Taliansko, 6. 10. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Stanovisko k podmienkam prevodu zisku Banco de España do štátnej pokladnice (CON/2005/30), Španielsko, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Stanovisko k príspevku Rakúska, financovaného prostredníctvom Oesterreichische Nationalbank, do zvereneckého fondu MMF pre krajiny s nízkymi príjmami postihnuté prírodnou katastrofou (CON/2005/29), Rakúsko, 11. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska týkajúcej sa integrovaného dohľadu nad celým finančným trhom a k zmenám a doplneniam zákona o NBS (CON/2005/26), Slovensko, 4. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 616. Stanovisko k úprave lobingu vrátane lobistických aktivít vo vzťahu k Národnej banke Slovenska (CON/2005/25), Slovensko, 3. 8. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 617. Stanovisko k reorganizácii dohľadu nad finančným trhom a k dohľadu nad platobnými systémami a systémami zúčtovania cenných papierov (CON/2005/24), Česká republika, 15. 7. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Latvijas Banka (CON/2005/20), Lotyšsko, 14. 6. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Stanovisko k posilneniu dohľadu nad stavmi rozpočtov a dohľadu nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii s cieľom zohľadniť zmeny v uplatňovaní Paktu stability a rastu (CON/2005/18), Ú. v. EÚ C 144, 14. 6. 2005, s. 17.Dodatočné informácie
 620. Stanovisko o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku s cieľom zohľadniť zmeny v uplatňovaní Paktu stability a rastu  (CON/2005/17), Ú. v. EÚ C 144, 14. 6. 2005, s. 16.Dodatočné informácie
 621. Stanovisko ku kvalite štatistických údajov v rámci postupu pri nadmernom schodku (CON/2005/11), Ú. v. EÚ C 116, 18. 5. 2005, s. 11.Dodatočné informácie
 622. Stanovisko k poskytnutiu úverových liniek Banca d’Italia Libanonu (CON/2005/1), Taliansko, 3. 2. 2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Stanovisko k rozhodovaniu o menovej politike (CON/2004/35), Maďarsko, 4. 11. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Stanovisko k dohľadu Národnej banky Slovenska nad finančným trhom (CON/2004/31), Slovensko, 22. 9. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatočné informácie
 625. Stanovisko k dohľadu nad finančným sektorom (CON/2004/21), Holandsko, 7. 6. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Stanovisko k ochrane úspor (CON/2004/16), Taliansko, 11. 5. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Stanovisko ku krytiu kurzových strát Banque de France (CON/2004/6), Francúzsko, 13. 2. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Stanovisko k opatreniam ovplyvňujúcim finančnú pozíciu Suomen Pankki a ustanoveniam týkajúcim sa jej právomoci vydávať normy (CON/2004/1), Fínsko, 20. 1. 2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Stanovisko k zmene a doplneniu štatútu Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugalsko, 18. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Stanovisko k zmene a doplneniu štatútu Banco de España  (CON/2003/28), Španielsko, 18. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Stanovisko k Národnej nadácii pre výskum, technológiu a rozvoj (CON/2003/27), Rakúsko, 2. 12. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 632. Stanovisko k návrhu zákona (č. 2) z roku 2003 o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Írsko, 19. 11. 2003.
 633. Stanovisko k zlúčeniu De Nederlandsche Bank a holandskej nadácie Úrad pre dohľad nad dôchodkami a poisťovníctvom  (CON/2003/23), Holandsko, 24. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Suomen Pankki a súvisiacich zákonov (CON/2003/22), Fínsko, 15. 10. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Stanovisko k návrhu zmluvy zakladajúcej ústavu pre Európu  (CON/2003/20), Ú. v. EÚ C 229, 25. 9. 2003, s. 7.
 636. Stanovisko k dohľadu nad finančným sektorom a finančnými službami (CON/2003/19), Belgicko, 4. 9. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Švédsko, 8. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Stanovisko k platobným systémom, platobným infraštruktúram a platobným nástrojom (CON/2003/14), Taliansko, 7. 8. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece  (CON/2003/4), Grécko, 28. 3. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank a zákona o parlamente Riksdag (CON/2003/3), Švédsko, 5. 3. 2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Stanovisko k ustanoveniu o konverzii dlhopisov podľa zákona č. 483/93, ktoré ovplyvňuje bilanciu Banca d'Italia (CON/2002/30), Taliansko, 6. 12. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Švédsko, 12. 11. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o mimoriadnych právomociach týkajúcich sa regulácie finančných trhov v mimoriadnych situáciách (CON/2002/27), Fínsko, 31. 10. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 644. Stanovisko k zriadeniu orgánu vnútroštátneho auditu v rámci švédskeho parlamentu a k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Švédsko, 2. 9. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Stanovisko k objasneniu osobitného vzťahu medzi inštitucionálnym rámcom Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a všeobecnými pravidlami, ktoré sa týkajú verejných akciových spoločností (CON/2002/18), Belgicko, 9. 7. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 646. Stanovisko k nariadeniu o určení príslušných vnútroštátnych orgánov pre otázky falšovania (CON/2002/17), Luxembursko, 7. 6. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Stanovisko k návrhu zákona o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2002 (CON/2002/16), Írsko, 5. 6. 2002.
 648. Stanovisko k prevedeniu zisku Banco de España do Štátnej pokladnice (CON/2002/14), Španielsko, 25. 4. 2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o hospodárskej a menovej únii, ktoré sa týkajú ustanovení o prevedení čistých príjmov z výnosov emisie mincí Central Bank of Ireland do írskej štátnej pokladnice (CON/2002/7), Írsko, 1. 2. 2002.
 650. Stanovisko k zákonu, ktorým sa zriaďuje orgán integrovaného dohľadu nad finančnými službami (CON/2001/35), Nemecko, 8. 11. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 651. Stanovisko k nariadeniu, ktoré sa týka výnimky z ustanovení o štátnych úradníkoch alebo čakateľoch pre zástupcov Banque centrale du Luxembourg vo verejnoprávnom postavení (CON/2001/28), Luxembursko, 26. 9. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Nemecko, 2. 8. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 653. Stanovisko k zmenám a doplneniam niekoľkých zákonov upravujúcich španielsky finančný trh (CON/2001/12), Španielsko, 31. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Stanovisko k určitým ustanoveniam návrhu zákona o mŕtvych účtoch z roku 2001 (CON/2001/11), Írsko, 31. 5. 2001.
 655. Stanovisko k zákonu o zriadení a organizácii orgánu dohľadu nad finančným trhom a o zmene a doplnení niekoľkých súvisiacich zákonov (CON/2001/10), Rakúsko, 25. 5. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 656. Stanovisko k návrhu zákona o hypotekárnych záložných listoch a dlhopisoch vydaných verejnýcmi úverovými inštitúciami (CON/2001/6), Írsko, 25. 4. 2001.
 657. Stanovisko k zmene a doplneniu menového a finančného zákonníka v oblasti platobných systémov (CON/2001/2), Francúzsko, 11. 4. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 658. Stanovisko k súbežnému obehu bankoviek a mincí znejúcich na euro a escudo a k zmenám a doplneniam štatútu Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugalsko, 26. 1. 2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 659. Stanovisko k zmene a doplneniu článku 10.2 Protokolu o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB (CON/2000/30), Ú. v. ES C 362, 16. 12. 2000, s. 13.
 660. Stanovisko k zmene a doplneniu štatútu Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Švédsko, 20. 11. 2000.
 661. Stanovisko k ratifikácii zmien a doplnení štatútu Bank of Greece, ktoré 25. apríla 2000 schválilo jej valné zhromaždenie akcionárov (CON/2000/15), Grécko, 27. 6. 2000.
 662. Stanovisko k spôsobu, ktorým sa majú prijať opatrenia v menovej oblasti v súvislosti s emisiou eurobankoviek a euromincí (zákon o eure) a ktorým sa má zmeniť a doplniť zákon o razení mincí z roku 1988 a štatút Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Rakúsko, 28. 6. 2000.
 663. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece a k ďalším otázkam súvisiacim s prijatím eura Gréckom (CON/2000/7), Grécko, 17. 4. 2000.
 664. Stanovisko k štatútu a úlohe Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francúzsko, 17. 2. 2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 665. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Bank of Greece (CON/1999/18), Grécko, 19. 11. 1999.
 666. Stanovisko k opatreniam na prevedenie zisku Banco de España do Štátnej pokladnice (CON/1999/16), Španielsko, 28. 10. 1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Stanovisko k (i) právnemu rámcu úverových inštitúcií a finančných spoločností, pokiaľ ide o Fond záruky vkladov, a (ii) činnosti Fondu záruky vkladov (CON/1999/15), Portugalsko, 27. 10. 1999.
 668. Stanovisko k orgánu bankového dohľadu (CON/1999/5), Rakúsko, 14. 7. 1999.
 669. Stanovisko k dematerializácii akcií Bank of Greece (CON/1999/4), Grécko, 1. 6. 1999.
 670. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banque de France (CON/1998/62), Francúzsko, 30. 12. 1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 671. Stanovisko k nástrojom a postupom menovej politiky a k povinným minimálnym rezervám (CON/1998/47), Portugalsko, 1. 10. 1998.
 672. Stanovisko k rozhodnutiu Rady pre menovú politiku Banque de France o povinných minimálnych rezervách (CON/1998/43), Francúzsko, 23. 9. 1998.
 673. Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/1998/41), Španielsko, 8. 9. 1998.
 674. Stanovisko k štatútu Banque centrale du Luxembourg a k vytvoreniu komisie poverenej dohľadom nad finančným sektorom (CON/1998/39), Luxembursko, 23. 9. 1998.
 675. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Holandsko, 20. 8. 1998.
 676. Stanovisko k Ufficio Italiano dei Cambi (Talianskemu devízovému úradu) (CON/1998/35), Taliansko, 31. 7. 1998.
 677. Stanovisko k operáciám Banque de France na peňažnom trhu (CON/1998/29), Francúzsko, 10. 6. 1998.
 678. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Švédsko, 10. 6. 1998.
 679. Od svojho zriadenia 1. júna 1998 ECB prevzala poradné funkcie EMI.
 680. Stanovisko k štatútu Bank of England (CON/1998/24), Spojené kráľovstvo, 8. 5. 1998.
 681. Stanovisko k štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgicko, 15. 5. 1998.
 682. Stanovisko k systémom náhrad pre investorov (CON/1998/21), Írsko, 30. 4. 1998.
 683. Stanovisko ku konzultácii vnútroštátnych orgánov s ECB o návrhoch ustanovení právnych predpisov (CON/1998/14), Ú. v. ES C 190, 18. 6. 1998, s. 6.
 684. Stanovisko k štatútu Banca d’Italia (CON/1998/13), Taliansko, 6. 3. 1998.
 685. Stanovisko k štatútu Banque de France (CON/1998/12), Francúzsko, 13. 3. 1998.
 686. Stanovisko k štatútu Banca d’Italia (CON/1998/7), Taliansko, 19. 2. 1998.
 687. Stanovisko k štatútu Suomen Pankki (CON/1998/6), Fínsko, 12. 2. 1998.
 688. Stanovisko k štatútu Banco de España (CON/1998/5), Španielsko, 23. 2. 1998.
 689. Stanovisko k ochranným opatreniam pre vklady a finančné nástroje (CON/1998/4), Belgicko, 17. 3. 1998.
 690. Stanovisko k štatútu Banca d’Italia a súvisiacim právnym predpisom (CON/1997/32), Taliansko, 17. 2. 1998.
 691. Stanovisko k štatútu Oesterreichische Nationalbank a súvisiacim právnym predpisom (CON/1997/30), Rakúsko, 15. 12. 1997.
 692. Stanovisko k štatútu Bank of England (CON/1997/27), Spojené kráľovstvo, 21. 1. 1998.
 693. Stanovisko k postaveniu Sveriges Riksbank (CON/1997/26), Švédsko, 7. 11. 1997.
 694. Stanovisko k štatútu Banco de España (CON/1997/25), Španielsko, 10. 11. 1997.
 695. Stanovisko k burze cenných papierov (CON/1997/21), Rakúsko, 22. 10. 1997.
 696. Stanovisko k štatútu Central Bank of Ireland (CON/1997/20), Írsko, 29. 10. 1997.
 697. Stanovisko k štatútu Banco de Portugal (CON/1997/18), Portugalsko, 15. 8. 1997.
 698. Stanovisko k účasti Rakúska na novej dohode o poskytnutí úveru MMF (CON/1997/16), Rakúsko, 27. 8. 1997.
 699. Stanovisko k štatútu Bank of Greece (CON/1997/15), Grécko, 28. 8. 1997.
 700. Stanovisko k spoločným dojednaniam o výmennom kurze eura a k zmenám a doplneniam rôznych zákonov (CON/1997/12), Holandsko, 25. 7. 1997.
 701. Stanovisko k štatútu Deutsche Bundesbank (CON/1997/10), Nemecko, 30. 5. 1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 702. Stanovisko k postupu pri nadmernom schodku (CON/1997/9), Ú. v. ES C 211, 12. 7. 1997, s. 7.
 703. Stanovisko k štatútu De Nederlandsche Bank (CON/1997/8), Holandsko, 4. 6. 1997.
 704. Stanovisko k dohľadu nad subjektami oprávnenými obchodovať s cudzou menou (CON/1997/3), Grécko, 17. 3. 1997.
 705. Stanovisko k štatútu Central Bank of Ireland (CON/1997/2), Írsko, 12. 2. 1997.
 706. Stanovisko k štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/16), Belgicko, 10. 1. 1997.
 707. Stanovisko k postupu pri nadmernom schodku (CON/1996/14), 28. 11. 1996.
 708. Stanovisko k štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgicko, 9. 9. 1996.
 709. Stanovisko k štatútu Suomen Pankki (CON/1996/5), Fínsko, 13. 5. 1996.
 710. Stanovisko k štatútu Central Bank of Ireland (CON/1996/4), Írsko, 28. 5. 1996.
 711. Stanovisko k devízovému zákonu (CON/1995/15), Fínsko, 30. 11. 1995.
 712. Stanovisko k menovému financovaniu (CON/1995/14), Luxembursko, 5. 10. 1995.
 713. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/1995/12), Belgicko, 30. 8. 1995.
 714. Stanovisko k zmenám a doplneniam štatútu Banco de Portugal (CON/1995/11), Portugalsko, 27. 7. 1995.
 715. Stanovisko k menovému financovaniu (CON/1995/8), Švédsko, 10. 5. 1995.
 716. Stanovisko k írskemu návrhu zákona o investičných sprostredkovateľoch (CON/1995/4), Írsko, 30. 3. 1995.
 717. Stanovisko k povinným minimálnym rezervám (CON/1995/2), Rakúsko, 10. 3. 1995.
 718. Stanovisko k návrhu zákona o burze cenných papierov ( (CON/1994/11), Írsko, 3. 1. 1995.
 719. Stanovisko k štatútu Bank of Greece (CON/1994/6), Grécko, 21. 9. 1994.
 720. Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy (CON/1994/5), Portugalsko, 21. 9. 1994.
 721. Stanovisko k zmenárňam (CON/1994/2), Holandsko, 16. 3. 1994.
 722. Stanovisko k menovému statusu Luxemburského veľkovojvodstva (CON/1994/1), Luxembursko, 12. 4. 1994.