Odpowiednie opinie EBC

 1. Opinia w sprawie dostarczania awaryjnego wsparcia płynności przez Lietuvos bankas (CON/2020/11), Litwa, 30.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Opinia w sprawie bliskiej współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a Hrvatska narodna banka (HNB) w ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego oraz mandatu i narzędzi makroostrożnościowych HNB (CON/2020/10), Chorwacja, 25.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Opinia w sprawie nadzoru nad systemami płatności i podmiotami prowadzącymi systemy płatności (CON/2020/9), Cypr, 19.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Opinia w sprawie Hrvatska narodna banka  (CON/2020/8), Chorwacja, 18.3.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Opinia w sprawie organu nadzorczego Eesti Pank (CON/2020/7), Estonia, 5.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Opinia w sprawie zmian zasad zarządzania De Nederlandsche Bank i formalnego ustanowienia komitetu stabilności finansowej (CON/2020/6), Holandia, 3.2.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Opinia w sprawie uprawnień BNB do nakładania sankcji w ramach bliskiej współpracy oraz oficjalnego kursu wymiany lewa bułgarskiego (CON/2020/5), Bułgaria, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Opinia w sprawie uprawnień syndyków i likwidatorów instytucji kredytowych do utrzymywania środków na rachunku w Latvijas Banka (CON/2020/4), Łotwa, 30.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do kontrahentów centralnych (CON/2020/3), Niemcy, 14.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Opinia w sprawie obrony narodowej (CON/2020/2), Estonia, 7.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Opinia w sprawie środków ograniczających ryzyko makroostrożnościowe związane z kredytami na nieruchomości mieszkalne  (CON/2020/1), Niemcy, 8.1.2020.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Opinia EBC w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych (CON/2019/38), Hiszpania, 11.11.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Latvijas Banka (CON/2019/36), Łotwa, 25.10.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Opinia w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem oraz weryfikacji autentyczności monet euro (CON/2019/33), Luksemburg, 23.9.2019.
 15. Opinia w sprawie zasad stosowanych przez przedsiębiorstwa finansowe przy ustalaniu polityki wynagrodzeń (CON/2019/32), Holandia, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Opinia w sprawie swobodnego dostępu do informacji (CON/2019/31), Holandia, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Opinia w sprawie zbywania i nabywania kredytów (CON/2019/30), Cypr, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Opinia w sprawie przewalutowania kredytów we frankach szwajcarskich (CON/2019/27), Słowenia, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 19. Opinia w sprawie wypłaty rekompensat na rzecz niekwalifikowanych posiadaczy podporządkowanych obligacji oraz akcjonariuszy mniejszościowych banków, których większościowym udziałowcem była Republika Słowenii i które były przedmiotem nadzwyczajnych środków wprowadzonych przez Banka Slovenije (CON/2019/26), Słowenia, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Opinia w sprawie struktury zarządzania i niezależności finansowej Central Bank of Cyprus oraz zmian w konstytucji dotyczących Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Cypr, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Opinia w sprawie struktury własnościowej Banca d’Italia oraz prawa własności do rezerw złota (CON/2019/23), Włochy, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Opinia w sprawie zarządzania łotewską komisją ds. rynku finansowego i kapitałowego oraz celów jej działalności (CON/2019/22), Łotwa, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Opinia w sprawie reformy zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem bankowym i finansowym  (CON/2019/21), Austria, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Opinia w sprawie środków prawnych przyznanych byłym posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych (CON/2019/20), Słowenia, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących portugalskiego systemu nadzoru finansowego (CON/2019/19), Portugalia, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Opinia w sprawie podatku od aktywów finansowych banków oraz wskaźników referencyjnych stóp procentowych stosowanych do umów o kredyt konsumencki  (CON/2019/18), Rumunia, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 27. Opinia w sprawie bezpieczeństwa systemów sieciowych i informatycznych  (CON/2019/17), Cypr, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Opinia w sprawie uczestnictwa w jednolitym mechanizmie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2019/16), Bułgaria, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 29. Opinia w sprawie działalności lobbingowe (CON/2019/15), Republika Czeska, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Opinia w sprawie wymogu uzyskania zgody kredytobiorcy na przeniesienie kredytu zabezpieczonego hipoteką na nieruchomości mieszkalnej (CON/2019/14), Irlandia, 29.3.2019.
 31. Opinia w sprawie sądowej ochrony praw przysługujących byłym posiadaczom kwalifikowanych zobowiązań banków (CON/2019/13), Słowenia, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Opinia w sprawie zmian w strukturze zarządzania Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2019/12), Belgia, 26.3.2019.
 33. Opinia w sprawie udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności przez podmioty udzielające mikrokredytów i nadzoru nad tymi podmiotami  (CON/2019/7), Grecja, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Opinia dotycząca projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej  (CON/2019/6), Dz.U. C 84 z 6.3.2019, str. 1.Dodatkowe informacje
 35. Opinia w sprawie wynagrodzeń członków Zarządu i osób zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Narodowym Banku Polskim (CON/2019/3), Polska, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 36. Opinia EBC w sprawie nadzoru Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta nad agencjami informacji kredytowej i usługami płatniczymi na Malcie (CON/2019/2), Malta, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Opinia w sprawie organizacji funkcjonowania centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych (CON/2018/57), Belgia, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 38. Opinia w sprawie zmian w odniesieniu do zasad dotyczących odpowiedzialności członków zarządu i pracowników Banca Naţională a României (CON/2018/56), Rumunia, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 39. Opinia w sprawie zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne (CON/2018/55), 7.12.2018.Dodatkowe informacje
 40. Opinia w sprawie wdrożenia zaleceń Raportu o konwergencji do przepisów ustawy o Българска народна банка (Narodowym Banku Bułgarii) (CON/2018/53), Bułgaria, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarii) i zasad zarządzania instytucjami kredytowymi (CON/2018/52), Bułgaria, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 42. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ustanowienia Europejskiego Instrumentu Stabilizacji Inwestycji (CON/2018/51), Dz.U. C 444 z 10.12.2018, str. 11.Dodatkowe informacje
 43. Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru oraz ochrony inwestorów na rynku finansowym (CON/2018/50), Polska, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 44. Opinia w sprawie krajowych przepisów prawnych, które mają zostać przyjęte w celu ustanowienia ścisłej współpracy między Europejskim Bankiem Centralnym a Българска народна банка (Narodowym Bankiem Bugarii) (CON/2018/49), Bułgaria, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Opinia w sprawie wyznaczenia usług kluczowych i operatorów usług kluczowych na potrzeby bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych  (CON/2018/47), Słowenia, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących chorwackiego biura kontroli państwowej (CON/2018/45), Chorwacja, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Opinia w sprawie ustanowienia krajowej bazy danych roszczeń ubezpieczeniowych (CON/2018/43), Irlandia, 28.9.2018.
 48. Opinia w sprawie przekazywania danych administracyjnych na potrzeby statystyczne (CON/2018/40), Niemcy, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Opinia w sprawie infrastruktury krytycznej, cyberbezpieczeństwa oraz zabezpieczonych obligacji (CON/2018/39), Słowacja, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 50. Opinia w sprawie wzajemnej implementacji narzędzi makroostrożnościowych w Luksemburgu  (CON/2018/34), Luksemburg, 27.7.2018.
 51. Opinia w sprawie regulacji działalności w zakresie zarządzania umowami o kredyt (CON/2018/31), Irlandia, 5.7.2018.
 52. Opinia w sprawie niektórych przepisów prawa finansowego (CON/2018/29), Belgia, 8.6.2018.
 53. Opinia w sprawie zmiany sposobu oprocentowania francuskiego rachunku oszczędnościowego livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2018/28), Francja, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Opinia w sprawie ustanowienia ram bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych działających w interesie ogólnym  (CON/2018/27), Belgia, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 55. Opinia w sprawie sankcji administracyjnych i przepisów karnych dotyczących przekazywania Central Bank of Ireland nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji  (CON/2018/24), Irlandia, 11.5.2018.
 56. Opinia w sprawie struktury zarządzania i niezależności finansowej Central Bank of Cyprus  (CON/2018/23), Cypr, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Opinia w sprawie identyfikacji i nadzoru infrastruktury krytycznej na potrzeby bezpieczeństwa informatycznego (CON/2018/22), Estonia, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Opinia w sprawie przewalutowania kredytów udzielonych we frankach szwajcarskich (CON/2018/21), Słowenia, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) i powiązane akty prawne  (CON/2018/19), Dz.U. C 255 z 20.7.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 60. Opinia w sprawie ram prawnych dotyczących zabezpieczonych obligacji (CON/2018/18), Republika Czeska, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 61. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka oraz w ustawie o państwowym biurze kontroli (CON/2018/17), Chorwacja, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Opinia w sprawie ustanowienia zasad dotyczących sekurytyzacji (CON/2018/16), Cypr, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 63. Opinia w sprawie bezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej (CON/2018/15), Belgia, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 64. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1092/2010 w sprawie unijnego nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym i ustanowienia Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego (CON/2018/12), Dz.U. C 120 z 6.4.2018, str. 2.Dodatkowe informacje
 65. Opinia w sprawie powierzenia Bank of Greece nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CON/2018/11), Grecja, 15.2.2018.
 66. Opinia w sprawie powierzenia Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z opłatami interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę (CON/2018/10), Cypr, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Opinia w sprawie dodatkowych narzędzi makroostrożnościowych w odniesieniu do hipotecznych kredytów mieszkaniowych (CON/2018/9), Luksemburg, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Opinia w sprawie zwrotu Republice Słowenii środków pieniężnych z określonych rajów podatkowych (CON/2018/8), Słowenia, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Opinia w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych  (CON/2018/5), Słowenia, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Opinia w sprawie organizacji centralnego rejestru rachunków bankowych i transakcji finansowych (CON/2018/4), Belgia, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/3), Słowenia, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Opinia w sprawie rynków instrumentów finansowych (CON/2018/2), Grecja, 9.1.2018.
 73. Opinia w sprawie powierzenia Lietuvos bankas funkcji agenta fiskalnego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2017/53), Litwa, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 74. Opinia w sprawie wskaźników referencyjnych w instrumentach i kontraktach finansowych (CON/2017/52), Bułgaria, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Opinia w sprawie zmian zasad podejmowania decyzji przez Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski) (CON/2017/51), Bułgaria, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Opinia o przepisach dotyczących wynagrodzeń i emerytur (CON/2017/49), Irlandia, 24.11.2017.
 77. Opinia w sprawie tymczasowego zamrożenia wysokości oprocentowania francuskich rachunków oszczędnościowych typu livret A i niektórych innych francuskich regulowanych rachunków oszczędnościowych (CON/2017/45), Francja, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2017/44), Cypr, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w nadzorze nad działalnością edukacyjną na rzecz pośredników i agentów finansowych (CON/2017/43), Słowacja, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Opinia w sprawie środków prawnych przyznanych posiadaczom kwalifikowanych kredytów bankowych (CON/2017/41), Słowenia, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Opinia w sprawie rozliczeń międzybankowych i rozrachunków międzybankowych (CON/2017/37), Polska, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 82. Opinia w sprawie przepisów dotyczących zabezpieczonych obligacji, sprawozdawczości w zakresie danych kredytowych, uprawnień i narzędzi makroostrożnościowych oraz wspólnych procedur Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (CON/2017/36), Słowacja, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym (CON/2017/35), Austria, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Opinia w sprawie projektu ustawy zmieniającej ustawę o Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w odniesieniu do liczby dyrektorów zasiadających w jego zarządzie (CON/2017/34), Belgia, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 85. Opinia w sprawie przekazywania danych dotyczących kredytów (CON/2017/33), Austria, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Opinia w sprawie wyznaczenia Central Bank of Cyprus na organ ds. informacji oraz zastrzeżenia odpowiedniego wyjątku od wymogu zachowania tajemnicy bankowej (CON/2017/32), Cypr, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 87. Opinia w sprawie dostępu do centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych (CON/2017/28), Bułgaria, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych. (CON/2017/27), Bułgaria, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Please insert the title. (CON/2017/26), Austria, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Opinia w sprawie uprawnień właścicielskich do podmiotu specjalnego przeznaczenia zajmującego się wytwarzaniem banknotów euro (CON/2017/25), Hiszpania, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Opinia w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije (CON/2017/24), Słowenia, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Opinia w sprawie nowej kategorii instrumentów dłużnych, nowych narzędzi makroostrożnościowych, ustanowienia nowej kategorii instytucji rozrachunku oraz wyłączenia praw do potrącenia (CON/2017/23), Belgia, 8.6.2017.
 93. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniającej dyrektywę 2012/30/UE (CON/2017/22), Dz.U. C 236 z 21.7.2017, str. 2.Dodatkowe informacje
 94. Opinia o środkach makroostrożnościowych mających na celu ograniczenie ryzyka systemowego  (CON/2017/21), Austria, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 95. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2017/20), Belgia, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 96. Opinia w sprawie komisji ds. monitorowania procedur alternatywnego rozwiązywania sporów oraz funduszy rezerwowych fundacji bankowych (CON/2017/19), Hiszpania, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Opinia w sprawie niezależności finansowej Sveriges riksbank (CON/2017/17), Szwecja, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Opinia w sprawie sądowej ochrony praw wynikających z kwalifikowanych zobowiązań banków (CON/2017/16), Słowenia, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Opinia w sprawie przepisów dotyczących ubezpieczeń od powodzi (CON/2017/12), Irlandia, 7.4.2017.
 100. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2014/59/UE w odniesieniu do stopnia uprzywilejowania niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym (CON/2017/6), Dz.U. C 132 z 24.4.2017, str. 1.Dodatkowe informacje
 101. Opinia w sprawie przekazywania danych i informacji przez systemy płatności, schematy płatnicze, depozyty papierów wartościowych i systemy rozrachunku (CON/2017/5), Polska, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 102. Opinia w sprawie udziału Włoch w niektórych programach Międzynarodowego Funduszu Walutowego: przedłużenie nowego porozumienia pożyczkowego, wkład do funduszu powierniczego wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (PRGT) oraz nowa dwustronna umowa pożyczkowa (CON/2017/4), Włochy, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Opinia w sprawie przekazania Central Bank of Cyprus nowych zadań związanych z kredytami hipotecznymi (CON/2017/3), Cypr, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Opinia w sprawie rachunków płatniczych (CON/2017/2), Cypr, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Opinia w sprawie środków wsparcia płynnościowego, zapobiegawczego dokapitalizowania oraz innych pilnych rozwiązań dla sektora bankowego (CON/2017/1), Włochy, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Opinia w sprawie belgijskiego projektu ustawy dotyczącego nadzoru nad podmiotami przetwarzającymi transakcje płatnicze (CON/2016/61), Belgia, 28.12.2016.
 107. Opinia w sprawie kontroli działalności Banka Slovenije (CON/2016/59), Słowenia, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Opinia w sprawie zwrotu kosztów działania centralnego rejestru kredytowego i rejestru rachunków bankowych (CON/2016/57), Bułgaria, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Opinia w sprawie projektu ustawy znoszącej udzielanie gwarancji państwa w związku z awaryjnym wsparciem płynności (CON/2016/55), Belgia, 17.11.2016.
 110. Opinia w sprawie przekazania na rzecz Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland uprawnień do oceny konkurencji na rynku kredytów hipotecznych oraz do wydawania kredytodawcom instrukcji w zakresie zmiennych stóp procentowych (CON/2016/54), Irlandia, 17.11.2016.
 111. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/52), Chorwacja, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Opinia w sprawie zmiany ustawy o Latvijas Banka zmniejszającej liczbę członków Rady Latvijas Banka (CON/2016/47), Łotwa, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w przekazywaniu sprawozdawczości dotyczącej podatku od składek ubezpieczeniowych (CON/2016/45), Słowacja, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Opinia w sprawie roli przedstawiciela fińskiego organu nadzoru finansowego w Radzie ds. Nadzoru EBC oraz w sprawie opłat nadzorczych (CON/2016/43), Finlandia, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2016/42), Słowenia, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Opinia w sprawie projektu zarządzenia Banca d’Italia wprowadzającego reformę włoskich banków spółdzielczych  (CON/2016/41), Włochy, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Opinia w sprawie projektu zmian zasad utrzymywania przez banki rezerwy obowiązkowej (CON/2016/40), Rumunia, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Opinia w sprawie wyłączenia prawa do potrącenia w stosunku do wierzytelności użytych jako zabezpieczenie na rzecz banku centralnego należącego do Europejskiego Systemu Banków Centralnych (CON/2016/37), Francja, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Opinia w sprawie udostępnienia centralnego rejestru rachunków bankowych (CON/2016/35), Belgia, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 120. Opinia w sprawie umów o kredyt konsumencki związanych z nieruchomościami mieszkalnymi (CON/2016/34), Grecja, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Hrvatska Narodna Banka (CON/2016/33), Chorwacja, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Opinia w sprawie obniżenia wynagrodzenia ustawowego w sektorze publicznym i publiczno-prywatnym (CON/2016/32), Holandia, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Opinia w sprawie kredytów konsumenckich (CON/2016/31), Słowenia, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Opinia w sprawie audytu wewnętrznego Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego) (CON/2016/30), Bułgaria, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego zintegrowanego modelu danych (CON/2016/29), Austria, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2016/28), Słowenia, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej banknotów euro oraz ich wprowadzania do obiegu (CON/2016/25), Włochy, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Opinia w sprawie audytu działalności gospodarczej Banka Slovenije (CON/2016/24), Słowenia, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej środki na rzecz stopniowego ustanowienia jednolitej reprezentacji strefy euro w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2016/22)  (CON/2016/22), Dz.U. C 216 z 6.4.2016, str. 1.Dodatkowe informacje
 130. Opinia w sprawie składki Austrii na rzecz funduszu ograniczania i usuwania skutków katastrof (Catastrophe Containment and Relief Trust) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2016/21), Austria, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Opinia w sprawie przepisów dotyczących zbywalnych dłużnych papierów wartościowych (CON/2016/20), Francja, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2016/19), Bułgaria, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Opinia w sprawie reformy banków spółdzielczych, systemu gwarantowania dla sekurytyzacji kredytów i pożyczek zagrożonych oraz zdolności do udzielania pożyczek przez alternatywne fundusze inwestycyjne (CON/2016/17), Włochy, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Opinia w sprawie powoływania oraz działalności organizacji zajmujących się przenoszeniem własności nieruchomości (CON/2016/16), Cypr, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Opinia w sprawie przejęcia własności Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer przez Banque de France (CON/2016/14), Francja, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Opinia w sprawie środków mających ułatwić niezakłócone działanie Zarządu i Komisji Personalnej Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Cypr, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 137. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/6), Słowenia, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2016/5), Cypr, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Opinia w sprawie zabezpieczenia środków na wycofywanie z obiegu monet przez mennicę austriacką (CON/2016/4), Austria, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2016/3), Grecja, 21.1.2016.
 141. Opinia w sprawie nadzoru nad działalnością podmiotów zajmujących się obsługą gotówki oraz stosowania środków i kar administracyjnych (CON/2016/2), Litwa, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Opinia w sprawie bilansu płatniczego oraz przekazywania informacji o transgranicznym świadczeniu usług  (CON/2015/58), Austria, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 143. Opinia w sprawie zmian ram instytucjonalnych Banka Slovenije (CON/2015/57), Słowenia, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Opinia w sprawie kredytów konsumenckich (CON/2015/54), Republika Czeska, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2015/52), Holandia, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Opinia w sprawie produkcji banknotów euro (CON/2015/51), Portugalia, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Opinia w sprawie ochrony przed fałszowaniem pieniądza i zachowania wysokiej jakości gotówki znajdującej się w obiegu (CON/2015/50), Belgia, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 148. Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz w sprawie systemów gwarancji depozytów i systemów rekompensat (CON/2015/48), Luksemburg, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Opinia w sprawie środków towarzyszących rozporządzeniu w sprawie jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/47), Austria, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Opinia w sprawie rejestru rachunków bankowych (CON/2015/46), Bułgaria, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Opinia w sprawie regulacji spółek nabywających instrumenty kredytowe (CON/2015/45), Cypr, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Opinia o przepisach dotyczących wynagrodzeń i emerytur (CON/2015/44), Irlandia, 11.11.2015.
 153. Opinia w sprawie rozwiązania kryzysu na rynku finansowym i szczególnych opłatach nałożonych na wybrane instytucje finansowe (CON/2015/43), Słowacja, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Opinia w sprawie ram instytucjonalnych restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji (CON/2015/42), Belgia, 4.11.2015.
 155. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Banca d'Italia (CON/2015/41), Włochy, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Opinia w sprawie systemu gwarancji depozytów (CON/2015/40), Irlandia, 29.10.2015.
 157. Opinia w sprawie regulacji dotyczących leasingu finansowego i działalności firm leasingowych (CON/2015/37), Cypr, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Opinia w sprawie centralnego rejestru rachunków bankowych (CON/2015/36), Republika Czeska, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Opinia w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/35), Włochy, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Opinia w sprawie projektu ustawy o rynku instrumentów finansowych (CON/2015/34), Słowenia, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Opinia w sprawie wyznaczenia Lietuvos bankas na organ ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/33), Litwa, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Opinia w sprawie przekazywania niektórych danych istotnych dla stabilności finansowej (CON/2015/30), Austria, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Opinia w sprawie obiegu banknotów i monet (CON/2015/29), Republika Czeska, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Opinia w sprawie zmian konstytucji Republiki Czeskiej i ustawy o Česká národní banka (CON/2015/28), Republika Czeska, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Opinia w sprawie stosowania zintegrowanego modelu danych w ramach przekazywania danych do Oesterreichische Nationalbank  (CON/2015/27), Austria, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporzadkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/25), Grecja, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Opinia w sprawie zmian w ustawie dotyczącej greckiego systemu statystycznego i greckiego urzędu statystycznego (CON/2015/24), Grecja, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Opinia w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku finansowym  (CON/2015/22), Republika Czeska, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Opinia w sprawie ochrony konsumentów na rynkach finansowych (CON/2015/21), Słowacja, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów (CON/2015/20), Malta, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2015/19), Hiszpania, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Opinia w sprawie ram prawnych systemu gwarancji depozytów oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynkach finansowych (CON/2015/17), Polska, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 173. Opinia w sprawie zmian w ustawie dotyczącej słoweńskiej Spółki Zarządzającej Aktywami Bankowymi (CON/2015/16), Słowenia, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Opinia w sprawie reformy banków spółdzielczych (banche popolari) (CON/2015/13), Włochy, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Opinia w sprawie przepisów dotyczących mediatorów kredytowych (CON/2015/12), Portugalia, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Opinia w sprawie przepisów dotyczących Narodowego Banku Polskiego (CON/2015/9), Polska, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 177. Opinia w sprawie niezależności Banka Slovenije i członków jego organów decyzyjnych (CON/2015/8), Słowenia, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Opinia w sprawie strategii polityki makroostrożnościowej (CON/2015/7), Litwa, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Eesti Pank (CON/2015/6), Estonia, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących sporządzania oficjalnych statystyk na Litwie (CON/2015/5), Litwa, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 181. Opinia w sprawie roli Národná banka Slovenska w przeprowadzaniu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na rynku finansowym (CON/2015/3), Słowacja, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Opinia w sprawie kolegium ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2015/2), Belgia, 21.1.2015.
 183. Opinia w sprawie wpłat Rumunii do prowadzonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy funduszu wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (Poverty Reduction and Growth Trust)  (CON/2014/92), Rumunia, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Opinia w sprawie publikacji dokumentów oraz wykorzystania rezerwy emerytalnej (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Opinia w sprawie ujawnienia informacji dotyczących tego, czy bank podlega procedurze dotyczącej restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji albo odwołania licencji na prowadzenie działalności (CON/2014/90), Bułgaria, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Opinia w sprawie ujawnienia informacji poufnych w ramach krajowego postępowania wstepnego  (CON/2014/89), Irlandia, 19.12.2014.
 187. Opinia w sprawie wymogów kredytowych (CON/2014/88), Estonia, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 188. Opinia w sprawie zmian w ustawie o systemie gwarantowania depozytów bankowych (CON/2014/86), Bułgaria, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Opinia w sprawie produkcji banknotów euro przez podmiot specjalnego przeznaczenia (CON/2014/82), Hiszpania, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Opinia w sprawie ustawodawstwa bankowego (CON/2014/79), Słowenia, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Opinia w sprawie określenia średnich ważonych rentowności pożyczek federalnych oraz wyznaczenia zewnętrznych biegłych rewidentów (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Opinia w sprawie zasad dotyczących konfliktu interesów obowiązujących członków organów zarządzających i dyrektorów Banca d'Italia (CON/2014/73), Włochy, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Opinia w sprawie publikacji rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania stosowanej w umowach kredytu konsumenckiego (CON/2014/71), Estonia, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Opinia w sprawie regulacji działalności polegającej na posiadaniu kredytów (CON/2014/69), Irlandia, 12.9.2014.
 195. Opinia w sprawie wdrożenia dyrektywy europejskiej w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2014/67), Niemcy, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro (CON/2014/65), Litwa, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i innych instytucji (CON/2014/60), Cypr, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Opinia w sprawie Centralnego Rejestru Kredytów (CON/2014/57), Portugalia, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Opinia w sprawie właściwości do emisji monet (CON/2014/56), Cypr, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Opinia w sprawie zasad zasięgania opinii EBC (CON/2014/54), Słowacja, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Opinia w sprawie zatwierdzania systemów płatności (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
 202. Opinia w sprawie ograniczeń wiekowych oraz kadencji prezesa i zastępców prezesa Banque de France (CON/2014/51), Francja, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Opinia w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w zakresie statystyki płatności (CON/2014/47), Polska, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 204. Opinia w sprawie komitetu ryzyka systemowego (CON/2014/46), Luksemburg, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Opinia w sprawie niebankowych instytucji finansowych udzielających pożyczek konsumentom (CON/2014/45), Bułgaria, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Opinia w sprawie środków towarzyszących rozporządzeniu w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego  (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Opinia w sprawie organizacji wewnętrznej i wypłacalności instytucji kredytowych oraz nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2014/40), Hiszpania, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Opinia w sprawie wynagrodzenia pracowników i członków organów decyzyjnych Banca d’Italia oraz opodatkowania udziałów w Banca d’Italia po aktualizacji ich wartości (CON/2014/38), Włochy, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Opinia o ograniczeniach dotyczących emerytur (CON/2014/35), Austria, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Opinia w sprawie przepisów dotyczących instytucji kredytowych i przedsiębiorstw finansowych (CON/2014/34), Portugalia, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Opinia o nadzorze nad systemami płatności i rozrachunku papierów wartościowych (CON/2014/33), Litwa, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Opinia w sprawie środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na wypadek kryzysów na rynkach finansowych (CON/2014/31), Finlandia, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Opinia w sprawie finansów publicznych (CON/2014/30), Litwa, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Opinia w sprawie przepisów dotyczących rekapitalizacji instytucji kredytowych w Grecji za pośrednictwem greckiego funduszu stabilności finansowej (HFSF) (CON/2014/29), Grecja, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Opinia w sprawie monitorowania stosowania ratingów kredytowych przez uczestników rynku (CON/2014/28), Litwa, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Opinia w sprawie podmiotów prowadzących wymianę walut (CON/2014/27), Litwa, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Opinia w sprawie operacji dotyczących rządowych papierów wartościowych (CON/2014/26), Rumunia, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Opinia w sprawie niezależności Banka Slovenije (CON/2014/25), Słowenia, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Opinia w sprawie zarządzania kryzysowego (CON/2014/24), Litwa, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Opinia w sprawie pomiaru ryzyka kredytowego i ryzyka kraju ponoszonego przez grupy bankowe (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Opinia w sprawie zasad dotyczących konfliktu interesów urzędników wyższego szczebla Banco de España (CON/2014/22), Hiszpania, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Opinia w sprawie nadzoru finansowego, nadzoru makroostrożnościowego i nadzoru nad systemami płatności (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Opinia w sprawie nadzoru dotyczącego poleceń przelewu i poleceń zapłaty (CON/2014/20), Rumunia, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Opinia w sprawie zmian zasad zarządzania Banca d’Italia (CON/2014/19), Włochy, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Opinia w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (CON/2014/18), Polska, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 226. Opinia w sprawie statusu instytucji kredytowych i nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
 227. Opinia w sprawie kompetencji i instrumentów makroostrożnościowych Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
 228. Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Litwie (CON/2014/14), Litwa, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Opinia w sprawie rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
 230. Opinia w sprawie obniżenia wynagrodzenia ustawowego wyższych urzędników w sektorze publicznym i półpublicznym  (CON/2014/12), Holandia, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Opinia w sprawie danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej (CON/2014/11), Polska, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 232. Opinia w sprawie Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Węgry, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Opinia w sprawie wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych w czasie niezdolności do pracy wskutek choroby  (CON/2014/7), Irlandia, 28.1.2014.
 234. Opinia w sprawie publicznego dostępu do informacji o majątku funkcjonariuszy publicznych (CON/2014/5), Słowenia, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2014/1), Dz.U. C 244 z 26.7.2014, str. 3.
 236. Opinia w sprawie podwyższenia kapitału Banca d’Italia (CON/2013/96), Włochy, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Opinia w sprawie zabezpieczonych obligacji (CON/2013/94), Rumunia, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Opinia w sprawie rejestru kredytowego (CON/2013/93), Łotwa, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Opinia w sprawie ograniczenia wydatków publicznych związanych z Banca d’Italia (CON/2013/92), Włochy, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Opinia w sprawie finansów publicznych Estonii (CON/2013/91), Estonia, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Opinia w sprawie finansów publicznych Luksemburga (CON/2013/90), Luksemburg, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych (CON/2013/87), Portugalia, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Opinia w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków (CON/2013/86), Słowenia, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Opinia w sprawie statusu prawnego aktywów Lietuvos bankas oraz zakresu dotyczącej go kontroli publicznej (CON/2013/85), Litwa, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Opinia w sprawie środków płatniczych i systemów płatności (CON/2013/84), Francja, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Opinia w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i nadzoru makroostrożnościowego (CON/2013/82), Finlandia, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Opinia w sprawie licencjonowania i regulacji spółdzielczych instytucji kredytowych oraz nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2013/81), Cypr, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Opinia w sprawie środków stabilizujących oraz funduszu gwarantowania depozytów (CON/2013/80), Rumunia, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Opinia w sprawie zmian kompetencji decyzyjnych organów Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cypr, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Opinia w sprawie przekazania Banca Naţională a României zarządu mieniem państwowym (CON/2013/74), Rumunia, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Opinia w sprawie działań służących reorganizacji banków (CON/2013/73), Słowenia, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Opinia w sprawie przepisów dotyczących zintegrowanego nadzoru na Węgrzech (CON/2013/71), Węgry, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Opinia w sprawie ustanowienia rady stabilności finansowej oraz mandatu makroostrożnościowego władz krajowych (CON/2013/70), Słowenia, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
 255. Opinia w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków (CON/2013/67), Słowenia, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Opinia w sprawie obsługi oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro (CON/2013/65), Łotwa, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Opinia w sprawie zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych (CON/2013/64), Polska, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 258. Opinia o uniach kredytowych (CON/2013/63), Litwa, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 259. Opinia w sprawie świadczenia przez Banka Slovenije usług płatniczych na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych (CON/2013/62), Słowenia, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Opinia w sprawie niezależności Banco de España w zakresie spraw pracowniczych oraz w sprawie zakończenia sprawowania urzędu przez Prezesa (CON/2013/61), Hiszpania, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Opinia w sprawie automatycznego sposobu ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Danmarks Nationalbank (CON/2013/60), Dania, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Opinia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 263. Opinia w sprawie rejestru sprawozdań finansowych (CON/2013/58), Słowacja, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Opinia w sprawie specjalnej procedury likwidacyjnej dotyczącej instytucji kredytowych (CON/2013/57), Grecja, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących zintegrowanego nadzoru finansowego na Węgrzech (CON/2013/56), Węgry, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Opinia w sprawie środków wspierających udzielanie kredytów długoterminowych (CON/2013/55), Belgia, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 267. Opinia w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad krajowym systemem finansowym (CON/2013/54), Cypr, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Opinia w sprawie niezależności finansowej Sveriges Riksbank (CON/2013/53), Szwecja, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Opinia w sprawie kas oszczędnościowych i fundacji bankowych (CON/2013/52), Hiszpania, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Opinia w sprawie nadzoru nad spółdzielczymi kasami kredytowymi (CON/2013/51), Cypr, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Opinia w sprawie środków stabilizacyjnych (CON/2013/50), Rumunia, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Opinia w sprawie reformy systemu wynagrodzeń i systemu emerytalnego (CON/2013/46), Irlandia, 28.6.2013.
 273. Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Lietuvos bankas  (CON/2013/45), Litwa, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Opinia w sprawie sposobu postępowania z banknotami euro zneutralizowanymi przez urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
 275. Opinia w sprawie planów naprawy oraz planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2013/42), Belgia, 10.6.2013.
 276. Opinia w sprawie zmian zasad zarządzania Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cypr, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Opinia w sprawie nowych zadań nadzorczych Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Węgry, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Opinia w sprawie nadzoru makroostrożnościowego krajowego systemu finansowego (CON/2013/39), Rumunia, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Opinia w sprawie ochrony kredytobiorców hipotecznych (CON/2013/33), Hiszpania, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Opinia w sprawie wzmocnienia roli instytucjonalnej i niezależności Banca Naţională a României (CON/2013/31), Rumunia, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Opinia w sprawie polityki makroostrożnościowej (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
 282. Opinia w sprawie rejestru kredytów konsumenckich (CON/2013/29), Francja, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Opinia w sprawie planowania kryzysowego i środków wczesnej interwencji w odniesieniu do instytucji kredytowych (CON/2013/26), Austria, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Opinia w sprawie sprawozdawczości w zakresie bilansu płatniczego (CON/2013/22), Austria, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Opinia w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków (CON/2013/21), Słowenia, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Opinia w sprawie nieaktywnych rachunków depozytowych prowadzonych przez instytucje kredytowe (CON/2013/20), Grecja, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych (CON/2013/19), Portugalia, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Opinia w sprawie wpłaty Oesterreichische Nationalbank do prowadzonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy funduszu wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (Poverty Reduction and Growth Trust) oraz dwustronnej umowy pożyczki pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Austria, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Opinia w sprawie przeznaczenia zysku Bank of Greece  (CON/2013/15), Grecja, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Opinia w sprawie przepisów dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i innych instytucji (CON/2013/10), Cypr, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Opinia w sprawie nowych kompetencji przyznanych Banca Naţională a României dotyczących długu państwowego i swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego (CON/2013/6), Rumunia, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Opinia w sprawie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (CON/2013/5), Polska, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 293. Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji (CON/2013/4), Dz.U. C 96 z 4.4.2013, str. 18.
 294. Opinia w sprawie wczesnej interwencji, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych (CON/2013/3), Hiszpania, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytowego w Irlandii (CON/2012/111), Irlandia, 21.12.2012.
 296. Opinia w sprawie spółek zarządzania aktywami (CON/2012/108), Hiszpania, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Opinia w sprawie stabilności bankowej i finansowej (CON/2012/106), Francja, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Opinia w sprawie implementacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej  (CON/2012/105), Litwa, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Opinia w sprawie wynagrodzenia pracowników Banco de Portugal i w sprawie budżetu (CON/2012/86), Portugalia, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2012/83), Słowacja, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Opinia w sprawie weryfikacji gotówki (CON/2012/82), Niemcy, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Opinia w sprawie podziału zysków pomiędzy Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique a państwem belgijskim (CON/2012/81), Belgia, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 303. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Latvijas Banka (CON/2012/80), Łotwa, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Opinia w sprawie reguł fiskalnych oraz w sprawie obsługi rachunków bankowych i płatności jednostek budżetowych (CON/2012/79), Bułgaria, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Opinia dotycząca dostępu do informacji publicznych (CON/2012/76), Irlandia, 19.10.2012.
 306. Opinia w sprawie przygotowań i zmian prawnych koniecznych do wprowadzenia euro  (CON/2012/73), Łotwa, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Opinia w sprawie skonsolidowanych przepisów dotyczących usług płatniczych (CON/2012/72), Polska, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 308. Opinia w sprawie wzmocnienia stabilności banków (CON/2012/71), Słowenia, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Opinia w sprawie podwyższenia kapitału Banque centrale du Luxembourg  (CON/2012/69), Luksemburg, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Opinia w sprawie spółdzielczych kas kredytowych (CON/2012/68), Irlandia, 4.9.2012.
 311. Opinia w sprawie wymogów w zakresie sprawozdawczości dotyczących transakcji transgranicznego świadczenia usług (CON/2012/67), Austria, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Opinia w sprawie wymogów dotyczących sprawozdawczości w handlu zagranicznym (CON/2012/66), Niemcy, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Opinia w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Austrii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym  (CON/2012/65), Austria, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Opinia w sprawie rekapitalizacji Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Włochy, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Opinia w sprawie stabilizacyjnej polityki budżetowej oraz w sprawie utworzenia antykryzysowego rachunku rezerw skarbowych w Lietuvos bankas (CON/2012/63), Litwa, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Opinia w sprawie reformy nadzoru nad rynkiem ubezpieczeniowym i emerytalnym (CON/2012/61), Włochy, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Opinia w sprawie podatku od transakcji finansowych (CON/2012/59), Węgry, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Opinia w sprawie nowych środków wzmacniających nadzór i egzekwowanie przepisów w zakresie regulacji finansowej (CON/2012/52), Irlandia, 16.7.2012.
 319. Opinia w sprawie ustaw o Central Bank of Cyprus z lat 2002-2007 (CON/2012/51), Cypr, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Opinia w sprawie rekapitalizacji Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Cypr, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Opinia w sprawie Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Węgry, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Opinia w sprawie rekapitalizacji banków  (CON/2012/48), Słowenia, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Opinia w sprawie zapobiegania opóźnieniom w płatnościach  (CON/2012/47), Słowenia, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Opinia w sprawie restrukturyzacji i sprzedaży aktywów rynku nieruchomości w sektorze finansowym (CON/2012/46), Hiszpania, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Opinia w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Węgier w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2012/45), Węgry, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Opinia w sprawie ustawy o Česká národní banka  (CON/2012/44), Republika Czeska, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Opinia w sprawie ustawy o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Węgry, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Opinia w sprawie ram prawnych rekapitalizacji i restrukturyzacji instytucji kredytowych w Grecji (CON/2012/39), Grecja, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Opinia w sprawie kosztów operacyjnych związanych ze sprawowaniem nadzoru (CON/2012/35), Belgia, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 330. Opinia w sprawie statutu Bank of Greece (CON/2012/31), Grecja, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Opinia w sprawie funduszu państwowego gwarantującego stabilność państwowego systemu emerytalnego (CON/2012/29), Bułgaria, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Opinia w sprawie belgijskich zabezpieczonych obligacji oraz środków umożliwiających mobilizację należności kredytowych (CON/2012/28), Belgia, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 333. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Węgry, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Opinia w sprawie rekapitalizacji i restrukturyzacji instytucji kredytowych w Grecji (CON/2012/25), Grecja, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 335. Opinia w sprawie środków wykonawczych dotyczących rekapitalizacji (CON/2012/23), Portugalia, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów (CON/2012/22), Słowenia, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Opinia w sprawie udziału Włoch w programie Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeciwdziałającym kryzysowi finansowemu (CON/2012/20), Włochy, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Opinia w sprawie powołania członków zarządu Latvijas Banka  (CON/2012/19), Łotwa, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Opinia w sprawie warunków dotyczących papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez państwo greckie (CON/2012/12), Grecja, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Opinia w sprawie reorganizacji hiszpańskiego sektora finansowego (CON/2012/11), Hiszpania, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Opinia w sprawie zarządzania płynnością na rachunkach skarbu państwa prowadzonych przez Banca d’Italia oraz wyboru kontrahentów związanych z tym operacji (CON/2012/9), Włochy, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Opinia w sprawie systemu monitorowania transakcji na zdematerializowanych papierach wartościowych (CON/2012/8), Grecja, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Opinia w sprawie reform emerytalnych w sektorze publicznym (CON/2012/6), Irlandia, 26.1.2012.
 344. Opinia w sprawie wynagrodzeń urzędników państwowych (CON/2012/1), Cypr, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Opinia w sprawie zmian w greckim systemie działań naprawczych dla instytucji kredytowych (CON/2011/107), Grecja, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Opinia w sprawie niezależności Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Węgry, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Opinia dotycząca Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Węgry, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Opinia w sprawie powołania i finansowania funduszu upadłościowego oraz zmiany sposobu wyliczania składek na fundusz gwarantowania depozytów (CON/2011/103), Belgia, 12.12.2011.
 349. Opinia w sprawie płatności przez Rumunię podwyższonej kwoty członkowskiej w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2011/102), Rumunia, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Opinia w sprawie przepisów dotyczących rynków papierów wartościowych  (CON/2011/101), Finlandia, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Opinia w sprawie zmodyfikowanych zmian zasad podziału zysku Lietuvos bankas (CON/2011/99), Litwa, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Opinia w sprawie przepisów regulujących finansowanie centralnego rejestru numerów rachunków bankowych (CON/2011/98), Belgia, 7.12.2011.
 353. Opinia w sprawie reprezentowania Estonii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz płatności kwoty członkowskiej (CON/2011/97), Estonia, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Opinia w sprawie odpowiedzialności fiskalnej (CON/2011/96), Słowacja, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Opinia w sprawie zmiany zasad podziału zysku w Lietuvos bankas (CON/2011/91), Litwa, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Opinia w sprawie wpłaty przez Banco de Portugal podwyższonej składki Portugalii na rzecz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (CON/2011/89), Portugalia, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Opinia w sprawie środków naprawczych dotyczących instytucji kredytowych  (CON/2011/84), Irlandia, 21.10.2011.
 358. Opinia w sprawie środków wczesnej interwencji i zmian zasad w zakresie postępowania naprawczego i likwidacji instytucji kredytowych i finansowych podlegających nadzorowi Banco de Portugal (CON/2011/83), Portugalia, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Opinia w sprawie rejestru sprawozdań finansowych (CON/2011/80), Słowacja, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Opinia w sprawie sankcji dotyczących ochrony euro przed fałszowaniem (CON/2011/78), Słowenia, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 361. Opinia w sprawie reformy systemu gwarantowania depozytów (CON/2011/76), Holandia, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Opinia w sprawie statystyk oraz międzybankowego rynku pieniężnego i rynku rządowych papierów wartościowych prowadzonych przez Banca Naţională a României, oraz w sprawie systemu dewizowego i systemu rezerwy obowiązkowej (CON/2011/73), Rumunia, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. w sprawie upoważnienia do działania w radach nadzorczych banków (CON/2011/70), Słowenia, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Opinia w sprawie nowych przepisów wzmacniających nadzór i egzekwowanie regulacji finansowych (CON/2011/68) (CON/2011/69), Irlandia, 9.9.2011.
 365. Opinia w sprawie ratyfikacji przez Włochy poprawki do porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz wzrostu kwoty członkowskiej (CON/2011/68) (CON/2011/68), Włochy, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Opinia w sprawie wymogów zapewniających odpowiedzialne udzielanie kredytów przez instytucje kredytowe (CON/2011/67), Litwa, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Opinia w sprawie ochrony znaków pieniężnych przed fałszowaniem oraz zachowania odpowiedniej jakości pieniądza w obiegu (CON/2011/64), Belgia, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 368. Opinia w sprawie zmian w ustawie o zapobieganiu opóźnieniom w płatnościach (CON/2011/61), Słowenia, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Opinia w sprawie środków interwencji kryzysowej dotyczących zagrożonych instytucji finansowych  (CON/2011/60), Holandia, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Opinia w sprawie harmonizacji ustawodawstwa dotyczącego TARGET2-Securities oraz uprawnień Banka Slovenije do nakładania sankcji w odniesieniu do usług inwestycyjnych (CON/2011/55), Słowenia, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Opinia w sprawie transakcji transgranicznych (CON/2011/54), Hiszpania, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Opinia w sprawie uprawnień kontrolnych węgierskiego organu kontroli państwowej wobec Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Węgry, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Opinia w sprawie obowiązków dotyczących wymiany informacji i współpracy pomiędzy krajowymi organami nadzorczymi (CON/2011/52), Bułgaria, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Opinia w sprawie struktury kapitałowej i struktury zarządzania centralnego depozytu papierów wartościowych (CON/2011/50), Bułgaria, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Opinia o roli Národná banka Slovenska w nadzorze nad rynkiem finansowym i udzielaniem kredytów konsumenckich (CON/2011/49), Słowacja, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących rejestru kredytów (CON/2011/47), Łotwa, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Opinia w sprawie reformy nadzoru nad rynkiem finansowym  (CON/2011/46), Litwa, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Opinia o zmianach w ustawie o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Malta, 18.5.2011.
 379. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących rejestru aktywów finansowych (CON/2011/40), Słowenia, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Opinia w sprawie środków naprawczych dotyczących instytucji kredytowych (CON/2011/39), Irlandia, 26.4.2011.
 381. Opinia w sprawie zmian struktury zarządzania w Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Austria, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Opinia w sprawie wzmocnienia struktury zarządzania De Nederlandsche Bank oraz urzędu ds. rynków finansowych  (CON/2011/37), Holandia, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Opinia w sprawie zmian statutu Bank of Greece (CON/2011/36), Grecja, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Opinia w sprawie ram prawnych Funduszu Pożyczkowo-Komisowego oraz w sprawie zmian mechanizmu wspierania płynności gospodarki Grecji po międzynarodowym kryzysie finansowym (CON/2011/34), Grecja, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Opinia w sprawie projektu Konstytucji w zakresie dotyczącym Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Węgry, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Opinia w sprawie finansowania centralnego rejestru numerów rachunków bankowych (CON/2011/30), Belgia, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 387. Opinia w sprawie zniesienia zadań Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique związanych z jego działalnością jako centralnego depozytu protestów (CON/2011/28), Belgia, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 388. Opinia w sprawie zapobiegania opóźnieniom w płatnościach (CON/2011/25), Słowenia, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Opinia w sprawie projektu decyzji Rady Europejskiej w sprawie zmiany art. 136 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilizacyjnego dla państw członkowskich, których walutą jest euro  (CON/2011/24), Dz.U. C 140 z 11.5.2011, str. 8.Dodatkowe informacje
 390. Opinia w sprawie usług płatniczych (CON/2011/23), Polska, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 391. Opinia w sprawie centralnego rejestru kredytów korporacyjnych (CON/2011/20), Belgia, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 392. Opinia w sprawie ponownego wprowadzania banknotów euro do obiegu (CON/2011/19), Francja, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 393. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących funduszu gwarantowania depozytów  (CON/2011/15), Rumunia, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Opinia w sprawie reformy zarządzania gospodarczego w Unii Europejskiej (CON/2011/13), Dz.U. C 150 z 20.5.2011, str. 1.
 395. Opinia w sprawie objęcia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wsparciem udzielanym przez Skarb Państwa instytucjom finansowym (CON/2011/11), Polska, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 396. Opinia w sprawie udziału Włoch w programie Międzynarodowego Funduszu Walutowego przeciwdziałającym kryzysowi finansowemu (CON/2011/10), Włochy, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Opinia w sprawie zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących wprowadzenia euro (CON/2011/9), Polska, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 398. Opinia w sprawie wdrożenia zasad rozwoju struktur nadzoru finansowego w Belgii (CON/2011/5), Belgia, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 399. Opinia w sprawie zmian w ustawie o bankach (CON/2011/3), Słowenia, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Opinia w sprawie węgierskiego organu nadzoru finansowego oraz kompetencji legislacyjnych prezesa tego organu (CON/2010/94), Węgry, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Opinia w sprawie nadzwyczajnych środków stabilizacyjnych dla instytucji kredytowych (CON/2010/92), Irlandia, 17.12.2010.
 402. Opinia w sprawie powoływania i odwoływania członków węgierskiej rady ds. polityki pieniężnej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Magyar Nemzeti Bank  (CON/2010/91), Węgry, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności, jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów euro (CON/2010/90), Malta, 13.12.2010.
 404. Opinia w sprawie niektórych przepisów dotyczących obrotu gotówkowego (CON/2010/89), Słowacja, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Opinia w sprawie podwyższenia kapitału oraz rezerwy obowiązkowej Banque de France (CON/2010/88), Francja, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Opinia w sprawie ratyfikacji lub implementacji Porozumienia o pocztowych usługach płatniczych (CON/2010/85), 1.12.2010.
 407. Opinia w sprawie restrukturyzacji banków (CON/2010/83), Niemcy, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Opinia w sprawie wynagrodzeń pracowników i budżetu Banco de Portugal (CON/2010/80), Portugalia, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 409. Opinia w sprawie zmian w konstytucji oraz w ustawie o legislacji dotyczących kompetencji legislacyjnych Magyar Nemzeti Bank  (CON/2010/76), Węgry, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Opinia w sprawie podwyższenia nowego porozumienia pożyczkowego (New Arrangements to Borrow) z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (CON/2010/74), Austria, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Opinia w sprawie ram prawnych umożliwiających instytucjom kredytowym emitowanie zabezpieczonych obligacji (CON/2010/73), Cypr, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Opinia w sprawie zmian przepisów regulujących działalność Banku Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Polska, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 413. Opinia w sprawie dalszych środków w celu przywrócenia równowagi budżetowej (CON/2010/69), Rumunia, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Opinia w sprawie zmian w ustawodawstwie dotyczącym oficjalnych statystyk (CON/2010/66), Rumunia, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Opinia w sprawie zmian przepisów prawnych dotyczących systemu gwarantowania depozytów  (CON/2010/64), Polska, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 416. Opinia w sprawie ścieżki kariery zawodowej urzędników Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Niemcy, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Opinia w sprawie ograniczenia wydatków publicznych w zakresie dotyczącym Banca d’Italia (CON/2010/58), Włochy, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Opinia w sprawie przekazania austriackiemu Urzędowi Nadzoru nad Rynkiem Finansowym zadań z zakresu nadzoru ostrożnościowego  (CON/2010/57), Austria, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Magyar Nemzeti Bank wprowadzających ograniczenie wynagrodzeń (CON/2010/56), Węgry, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Opinia w sprawie wynagrodzeń pracowników Banca Naţională a României (CON/2010/51), Rumunia, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Opinia w sprawie kompetencji Sveriges Riksbank w zakresie zbierania informacji od szwedzkich emitentów papierów wartościowych  (CON/2010/49), Szwecja, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 422. Opinia w sprawie restrukturyzacji Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Irlandia, 17.6.2010.
 423. Opinia w sprawie zmian w ustawie o zabezpieczonych obligacjach  (CON/2010/47), Niemcy, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Opinia w sprawie zmian szeregu przepisów prawa bankowego (CON/2010/46), Słowenia, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Opinia w sprawie przepisów dotyczących Banque de France (CON/2010/44), Francja, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Opinia w sprawie statystyki, transgranicznego przepływu środków pieniężnych oraz kompetencji Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii)  (CON/2010/43), Bułgaria, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Opinia w sprawie sytuacji prawnej aktywów Lietuvos bankas, kadencji i wynagrodzeń członków zarządu, ochrony rezerw walutowych banków centralnych innych państw oraz rocznych sprawozdań finansowych Lietuvos bankas  (CON/2010/42), Litwa, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Opinia w sprawie dwustronnej umowy pożyczki pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2010/40), Austria, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Opinia w sprawie przeniesienia praw i obowiązków w zakresie emisji, dystrybucji i wykupu długu publicznego  (CON/2010/39), Cypr, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących zapewnienia ciągłości sprawowania urzędu Prezesa Narodowego Banku Polskiego (CON/2010/37), Polska, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 431. Opinia w sprawie dodatkowych środków zapewniających stabilność finansową w Estonii (CON/2010/35), Estonia, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Opinia w sprawie nadzoru nad sektorem ubezpieczeń prywatnych, utworzenia funduszu gwarancyjnego prywatnych ubezpieczeń na życie oraz innych przepisów (CON/2010/33), Grecja, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych w Narodowym Banku Polskim (CON/2010/32), Polska, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 434. Opinia w sprawie zmian w ustawie o instytucjach kredytowych i przedsiębiorstwach finansowych, wprowadzających dodatkowe środki stabilizacji rynku finansowego (CON/2010/31), Węgry, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Opinia w sprawie restrukturyzacji Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2010/30), Irlandia, 7.4.2010.
 436. Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 479/2009 w zakresie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu  (CON/2010/28), Dz.U. C 103 z 22.4.2010, str. 1.Dodatkowe informacje
 437. Opinia w sprawie stosowania nowych przepisów dotyczących zasad etycznych i zapobieganiu korupcji do Banka Slovenije i jego organów decyzyjnych (CON/2010/27), Słowenia, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Opinia w sprawie zasad niezależności i poufności oraz zakazu finansowania ze środków banku centralnego (CON/2010/25), Bułgaria, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Opinia w sprawie zmian do ustawy o Danmarks Nationalbank dotyczących kompetencji w zakresie zbierania informacji wykorzystywanych do sporządzania danych statystycznych (CON/2010/24), Dania, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Opinia w sprawie wkładu Austrii do funduszu redukcji ubóstwa i wspierania wzrostu gospodarczego przy MFW (CON/2010/22), Austria, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Opinia w sprawie zmian w przepisach dotyczących wsparcia dla płynności gospodarki w odpowiedzi na międzynarodowy kryzys finansowy (CON/2010/21), Grecja, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Eesti Pank i w statucie Eesti Pank (CON/2010/20), Estonia, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Opinia w sprawie wprowadzenia 7-dniowego depozytu w banku centralnym (CON/2010/18), Łotwa, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Opinia w sprawie ustanowienia greckiego systemu statystycznego oraz niezależnego organu statystycznego  (CON/2010/17), Grecja, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Opinia w sprawie dwustronnej umowy pożyczki zawartej pomiędzy Irlandią a Międzynarodowym Funduszem Walutowym (CON/2010/15), Irlandia, 9.2.2010.
 446. Opinia w sprawie zadań Magyar Nemzeti Bank w zakresie członkostwa Węgier w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2010/13), Węgry, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Opinia w sprawie specjalnej procedury zarządczej wszczętej przez Banca Naţională a României w odniesieniu do instytucji kredytowych znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (CON/2010/12), Rumunia, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Opinia w sprawie zadań Magyar Nemzeti Bank, struktury i statusu prawnego węgierskiego organu nadzoru finansowego oraz ustanowienia rady stabilności finansowej (CON/2010/10), Węgry, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Opinia w sprawie środków naprawczych dla przedsiębiorstw w sektorze bankowym i finansowym, w sprawie nadzoru nad sektorem finansowym i świadczeniem usług finansowych oraz w sprawie ustawy regulującej działalność Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2010/7), Belgia, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 450. Opinia w sprawie połączenia organów odpowiedzialnych za nadzór bankowy i ubezpieczeniowy i wydawanie zezwoleń w tym zakresie (CON/2010/4), Francja, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Opinia w sprawie przepisów regulujących funkcjonowanie rynku bankowego i finansowego (CON/2010/3), Francja, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Opinia w sprawie kompetencji Banka Slovenije w zakresie członkostwa Słowenii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2009/100), Słowenia, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Opinia w sprawie realizacji zabezpieczenia ustanowionego na rzecz Banco de España, innych krajowych banków centralnych państw członkowskich oraz EBC w związku z wykonywaniem ich zadań (CON/2009/96), Hiszpania, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu gwarancji udzielanych przez państwo irlandzkie w odniesieniu do określonych zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2009/92), Irlandia, 9.11.2009.
 455. Opinia w sprawie kolejności zaspokojenia z zastawu przysługującego Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2009/90), Belgia, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 456. Opinia w sprawie składu zarządu Bank and Financial Services Authority of Ireland oraz członkostwa w Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Irlandia, 4.11.2009.
 457. Opinia w sprawie przedłużenia terminu przedstawiania banknotów do wymiany (CON/2009/87), Węgry, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Opinia w sprawie niezależności Národná banka Slovenska (CON/2009/85), Słowacja, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Opinia w sprawie przeznaczenia zysku z działalności Lietuvos bankas (CON/2009/83), Litwa, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Opinia w sprawie udziału De Nederlandsche Bank w systemie monetarnym wysp Bonaire, Sint Eustatius i Saba  (CON/2009/80), Holandia, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Opinia w sprawie emisji specjalnych obligacji rządowych na rzecz instytucji kredytowych (CON/2009/78), Cypr, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Opinia w sprawie kontroli państwowej działalności Lietuvos bankas (CON/2009/77), Litwa, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 463. Opinia w sprawie procedury nominacji prezesa Banque de France  (CON/2009/74), Francja, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Opinia w sprawie zadań nadzorczych Česká národní banka dotyczących kredytu konsumenckiego (CON/2009/71), Republika Czeska, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Opinia w sprawie dotyczących Banco de España przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (CON/2009/70), Hiszpania, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Opinia w sprawie oprocentowania rachunku bieżącego skarbu państwa prowadzonego przez Banca d'Italia  (CON/2009/69), Włochy, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Opinia w sprawie ustanowienia (irlandzkiej) krajowej agencji ds. zarządzania aktywami (CON/2009/68), Irlandia, 31.8.2009.
 468. Opinia w sprawie rozszerzenia uprawnień Narodowego Banku Polskiego w zakresie obrotu papierami wartościowymi (CON/2009/67), Polska, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 469. Opinia w sprawie publicznego dostępu do informacji o stanie majątkowym funkcjonariuszy publicznych (CON/2009/64), Słowenia, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Opinia w sprawie zmienionego projektu przepisów prawnych o opodatkowaniu rezerw złota Banca d’Italia (CON/2009/63), Włochy, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Opinia w sprawie restrukturyzacji systemu bankowego oraz wsparciu funduszy własnych instytucji kredytowych (CON/2009/62), Hiszpania, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Opinia w sprawie trybu zmiany oficjalnego kursu wymiany lita (CON/2009/61), Litwa, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Opinia w sprawie przepisów dotyczących spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (CON/2009/60), Polska, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 474. Opinia w sprawie opodatkowania rezerw złota Banca d’Italia (CON/2009/59), Włochy, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Opinia w sprawie przepisów dotyczących leasingu finansowego oraz działalności firm leasingowych (CON/2009/57), Cypr, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Opinia w sprawie zmian przepisów regulujących udzielanie wsparcia finansowego instytucjom finansowym (CON/2009/56), Irlandia, 25.6.2009.
 477. Opinia w sprawie zmian przepisów dotyczących Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (CON/2009/55), Polska, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 478. Opinia w sprawie przeznaczenia zysku z działalności Latvijas Banka (CON/2009/53), Łotwa, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Opinia w sprawie środków zmierzających do zwiększenia efektywności systemu gwarantowania depozytów (CON/2009/51), Rumunia, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 480. Opinia w sprawie zwiększenia kompetencji Banca Naţională a României w zakresie udzielania wsparcia instytucjom kredytowym znajdującym się w sytuacji zagrożenia upadłością  (CON/2009/48), Rumunia, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 481. Opinia w sprawie środków dotyczących systemu wynagradzania urzędników sektora publicznego w kontekście niezależności banku centralnego (CON/2009/47), Łotwa, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu nadzoru wykonywanego przez Banque Centrale du Luxembourg w drodze projektu ustawy o usługach płatniczych, instytucjach pieniądza elektronicznego oraz ostateczności rozrachunku w systemach płatniczych i systemach rozrachunku papierów wartościowych (CON/2009/46), Luksemburg, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Opinia w sprawie stosunków prawnych mających zastosowanie do służb Deutsche Bundesbanku  (CON/2009/45), Niemcy, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Opinia w sprawie dostosowania ram prawnych działalności Magyar Nemzeti Bank do nowych zasad administracyjnych  (CON/2009/44), Węgry, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Opinia w sprawie organizacji i funkcjonowania oficjalnych statystyk w Rumunii (CON/2009/42), Rumunia, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Opinia w sprawie pokrycia przez Banco de Portugal wzrostu kwoty członkowskiej Portugalii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym  (CON/2009/41), Portugalia, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Opinia w sprawie prowadzenia nadzoru nad instytucjami płatniczymi przez Lietuvos bankas (CON/2009/40), Litwa, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Opinia w sprawie pokrycia przez Banco de España proponowanego wzrostu kwoty członkowskiej Hiszpanii w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2009/35), Hiszpania, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Opinia w sprawie podwyższenia kwoty członkowskiej Włoch w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (CON/2009/33), Włochy, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących podziału zysku Lietuvos bankas w kontekście kryzysu finansowego (CON/2009/26), Litwa, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Opinia w sprawie zarządzania rachunkiem bieżącym skarbu państwa prowadzonym przez Banca d'Italia (CON/2009/23), Włochy, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Opinia w sprawie przepisów zezwalających Ministrowi Finansów na polecenie Narodowemu Funduszowi Rezerwy Emerytalnej dokonywania inwestycji w instytucje finansowe jako części rekapitalizacji banków  (CON/2009/16), Irlandia, 25.2.2009.
 493. Opinia w sprawie środków wsparcia finansowego związanych z wynagrodzeniem funkcjonariuszy publicznych (CON/2009/15), Irlandia, 24.2.2009.
 494. Opinia w sprawie dodatkowych kryteriów kwalifikacji członków zarządu Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii) oraz zasad przedkładania informacji w tym zakresie (CON/2009/13), Bułgaria, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Opinia w sprawie udziału Banque centrale du Luxembourg w zbieraniu określonych danych statystycznych  (CON/2009/7), Luksemburg, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Opinia w sprawie pokrycia przez Oesterreichische Nationalbank proponowanego podwyższenia składki Austrii w MFW (CON/2009/5), Austria, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Opinia w sprawie zmian zasad dotyczących podziału dochodów Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique oraz przeznaczenia zysku z jego działalności na rzecz państwa belgijskiego (CON/2009/4), Belgia, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 498. Opinia w sprawie zmian w ustawie o systemach płatniczych i rozrachunku papierów wartościowych (CON/2008/87), Hiszpania, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Opinia w sprawie zmiany ram prawnych dotyczących instrumentów finansowych (CON/2008/85), Francja, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Opinia w sprawie dostosowania ustawy o Magyar Nemzeti Bank (banku centralnym Węgier) do prawa wspólnotowego (CON/2008/83), Węgry, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Opinia w sprawie wpłaty zysku z działalności Banco de España do budżetu państwa (CON/2008/82), Hiszpania, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Opinia w sprawie udzielania przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym (CON/2008/80), Polska, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 503. Opinia w sprawie roli Българска народна банка (banku centralnego Bułgarii) w zakresie instytucji płatniczych i operatorów systemów płatniczych oraz nadzoru nad systemami płatniczymi i rozliczeniowymi (CON/2008/78), Bułgaria, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Opinia w sprawie gwarancji państwowych oraz innych środków gwarantujących zachowanie stabilności systemu finansowego (CON/2008/76), Słowenia, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Opinia w sprawie zmian w ustawie o Българска народна банка (banku centralnym Bułgarii) w ramach przygotowań do wprowadzenia waluty euro (CON/2008/73), Bułgaria, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Opinia w sprawie wykorzystania rezerw walutowych na cele związane z turystyką (CON/2008/72), Rumunia, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Opinia w sprawie utworzenia rejestru instytucji finansowych prowadzonego przez Българска народна банка (bank centralny Bułgarii)  (CON/2008/71), Bułgaria, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Opinia w sprawie rozszerzenia zakresu działania systemu gwarantowania depozytów (CON/2008/69), Irlandia, 17.11.2008.
 509. Opinia w sprawie wymogów dotyczących udzielania gwarancji państwa (CON/2008/67), Hiszpania, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Opinia w sprawie środków wdrażających gwarancje stabilności systemu kredytowego (CON/2008/65), Włochy, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Opinia w sprawie zarządzania danymi dotyczącymi emitentów w kontekście dematerializacji emitowanych przez nich papierów wartościowych (CON/2008/64), Belgia, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 512. Opinia w sprawie projektu decyzji ustanawiającej Komitet Europejskich Organów Nadzoru Bankowego (CON/2008/63), Dz.U. C 45 z 24.2.2009, str. 1.
 513. Opinia w sprawie ochrony depozytów oraz niektórych ubezpieczeń na życie (CON/2008/61), Belgia, 28.10.2008.
 514. Opinia w sprawie działalności Funduszu do spraw nabywania aktywów finansowych (CON/2008/60), Hiszpania, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Opinia w sprawie aktów prawnych gwarantujących stabilizację systemu bankowego (CON/2008/58), Włochy, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Opinia w sprawie utworzenia Funduszu Stabilizacji Rynku Finansowego oraz innych środków w zakresie zapewnienia stabilizacji finansowej (CON/2008/57), Niemcy, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Opinia w sprawie udzielenia gwarancji państwa w celu wsparcia stabilizacji finansowej (CON/2008/56), Francja, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Opinia w sprawie rozszerzenia ram prawnych regulujących zbieranie informacji statystycznych przez Narodowy Bank Polski (CON/2008/53), Polska, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 519. Opinia w sprawie utworzenia funduszu na rzecz nabywania aktywów finansowych oraz innych rządowych środków wspomagających stabilność finansową (CON/2008/52), Hiszpania, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Opinia w sprawie systemu gwarantowania depozytów i systemu ochrony inwestorów (CON/2008/51), Grecja, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Opinia w sprawie gwarancji rządowych udzielanych w odniesieniu do zobowiązań instytucji kredytowych (CON/2008/50), Belgia, 17.10.2008.
 522. Opinia w sprawie wymiany monet euro oraz niemieckich monet pamiątkowych  (CON/2008/49), Niemcy, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Opinia w sprawie wdrożenia środków pomocy finansowej dla instytucji kredytowych  (CON/2008/48), Irlandia, 15.10.2008.
 524. Opinia w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu znaków pieniężnych (CON/2008/47), Szwecja, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Opinia w sprawie gwarancji państwa dla kredytu udzielonego przez Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w kontekście jego uczestnictwa w zapewnieniu stabilności finansowej (CON/2008/46), Belgia, 8.10.2008.
 526. Opinia w sprawie środków pomocy finansowej dla instytucji kredytowych (CON/2008/44), Irlandia, 3.10.2008.
 527. Opinia w sprawie ograniczeń i zakazów dla osób pełniących funkcje publiczne (CON/2008/43), Słowenia, 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Opinia w sprawie nowelizacji ustawy, która umożliwi Banque centrale du Luxembourg efektywne przyczynianie się do stabilności finansowej i określanie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej  (CON/2008/42), Luksemburg, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Opinia w sprawie finansowania udziału Austrii w redukcji zadłużenia Liberii (CON/2008/41), Austria, 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Opinia w sprawie niezależności finansowej Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Szwecja, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Opinia w sprawie utworzenia komisji rewizyjnej Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Belgia, 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Opinia w sprawie nowelizacji przepisów o zarządzaniu, nadzorze i finansowaniu systemu gwarantowania środków pieniężnych, w szczególności w sprawie udziału Narodowego Banku Polskiego (CON/2008/32), Polska, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 533. Opinia w sprawie nowelizacji statutu Banca Naţională a României (CON/2008/31), Rumunia, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Słowacji oraz w sprawie kursu wymiany na euro w odniesieniu do korony słowackiej (CON/2008/28), Dz.U. C 180 z 17.7.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
 535. Opinia w sprawie projektu ustawy o Česká národní banka  (CON/2008/21), Republika Czeska, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Opinia w sprawie roli Narodowego Banku Polskiego w zakresie rozliczania i rozrachunku papierów wartościowych oraz centralnego systemu depozytowego papierów wartościowych  (CON/2008/20), Polska, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 537. Opinia w sprawie uprawnień Banque centrale du Luxembourg oraz w sprawie planu emerytalnego dla jego pracowników (CON/2008/17), Luksemburg, 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Opinia w sprawie integracji nadzoru finansowego i ubezpieczeniowego (CON/2008/16), Finlandia, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Opinia w sprawie ujednolicenia rozporządzenia Rady o stosowaniu Protokołu w sprawie procedury dotyczącej nadmiernego deficytu  (CON/2008/15), Dz.U. C 88 z 9.4.2008, str. 1.Dodatkowe informacje
 540. Opinia w sprawie zmian administracyjnych w ustawie o Eesti Pank (CON/2008/14), Estonia, 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Opinia w sprawie reformy greckiego systemu ubezpieczenia społecznego w odniesieniu do Banku Grecji (CON/2008/13), Grecja, 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Opinia w sprawie nadzoru nad audytorami oraz roli Banco de Portugal w tym zakresie (CON/2008/11), Portugalia, 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Opinia w sprawie wynagrodzeń w Banca d'Italia oraz strukturalnej reformie rachunków rządowych utrzymywanych przez Banca d’Italia (CON/2008/10), Włochy, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Opinia w sprawie stosunków pracowniczych pomiędzy Deutsche Bundesbankiem a jego pracownikami (CON/2008/9), Niemcy, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Opinia w sprawie konsekwencji w zakresie regulacji systemu pieniężnego wynikających ze zmiany statusu terytoriów Saint-Martin oraz Saint-Barthélemy w prawie francuskim (CON/2008/8), Francja, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Opinia na temat zasad, reguł oraz struktury Narodowego Systemu Statystycznego oraz roli Banco de Portugal (CON/2008/6), Portugalia, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Opinia w sprawie zmian dotyczących zarządzania, nadzoru oraz sposobu finansowania systemu ochrony depozytów, w szczególności w zakresie uczestnictwa Narodowego Banku Polskiego  (CON/2008/5), Polska, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 548. Opinia w sprawie zmian do statutu Sveriges Riksbank dotyczących kadencji członków Zarządu (CON/2008/4), Szwecja, 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Opinia w sprawie rozdziału kompetencji pomiędzy Česká národní banka oraz Ministerstwem Finansów w zakresie przygotowywania rządowych projektów aktów prawnych (CON/2008/2), Republika Czeska, 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Opinia w sprawie ram prawnych przyjęcia euro (CON/2007/43), Słowacja, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Opinia w sprawie nowych zadań Българска народна банка (Narodowego Banku Bułgarskiego) dotyczących nadzoru nad usługami w zakresie przekazów pieniężnych (CON/2007/40), Bułgaria, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Opinia w sprawie nadzoru nad gotówkowymi operacjami walutowymi (CON/2007/38), Słowenia, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Opinia w sprawie realizacji wycofywania papierów wartościowych na okaziciela w zakresie akcji emitowanych przez Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique  (CON/2007/37), Belgia, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Opinia w sprawie nowych zadań Banka Slovenije dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy (CON/2007/36), Słowenia, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Opinia w sprawie reformy nadzoru finansowego (CON/2007/33), Austria, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Opinia w sprawie modernizacji struktury nadzorczej Federalnego Urzędu Nadzoru Finansowego (BaFin) (CON/2007/32), Niemcy, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Opinia w sprawie reformy nadzoru finansowego, w szczególności w zakresie uprawnień Narodowego Banku Polskiego (CON/2007/31), Polska, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 558. Opinia w sprawie ustanowienia zasad ochrony konsumentów w ramach funkcji nadzorczych Banco de Portugal (CON/2007/29), Portugalia, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Opinia w sprawie nadzoru systemowego (oversight) wykonywanego przez Banca Naţională a României w odniesieniu do systemów płatniczych, systemów rozrachunku papierów wartościowych oraz instrumentów płatniczych (CON/2007/27), Rumunia, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Opinia w sprawie zmian dotyczących zarządzania, nadzoru oraz sposobu finansowania systemu ochrony depozytów, w szczególności w zakresie uczestnictwa Narodowego Banku Polskiego (CON/2007/26), Polska, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 561. Opinia w sprawie regulowania niebankowych instytucji finansowych przez bank centralny (CON/2007/23), Rumunia, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Opinia w sprawie mandatu dla Konferencji Międzyrządowej otwieranej w celu sporządzenia Traktatu zmieniającego obecne traktaty wspólnotowe (CON/2007/20), Dz.U. C 160 z 13.7.2007, str. 2.
 563. Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Cyprze i Malcie oraz w sprawie kursu wymiany na euro w odniesieniu do funta cypryjskiego i lira maltańskiego (CON/2007/19), Dz.U. C 160 z 13.7.2007, str. 1.Dodatkowe informacje
 564. Opinia w sprawie regulacji i nadzoru nad rynkami oraz działalności niezależnych organów nadzorczych (CON/2007/17), Włochy, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Opinia w sprawie nadzoru nad instytucjami kredytowymi i finansowymi oraz w sprawie zabezpieczeń dopuszczanych w ramach operacji polityki pieniężnej (CON/2007/15), Grecja, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Opinia w sprawie zmian w statucie Magyar Nemzeti Bank dotyczących struktury banku oraz zasad zarządzania (CON/2007/14), Węgry, 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Opinia w sprawie zmian przystosowujących statut Bank of Greece do rozwoju ram prawnych dla zabezpieczeń stosowanych na rzecz Eurosystemu oraz zapewniających sprawne funkcjonowanie systemów płatniczych (CON/2007/13), Grecja, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Opinia w sprawie instrumentów polityki pieniężnej oraz sytemu rozrachunku papierów wartościowych Latvijas Banka (CON/2007/12), Łotwa, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Opinia w sprawie zmiany ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu prania pieniędzy w zakresie nakładanych sankcji oraz zasad nadzoru, a także ich zastosowania w odniesieniu do krajowego banku centralnego (CON/2007/10), Węgry, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Opinia w sprawie niektórych zadań Česká národní banka w zakresie ochrony konsumentów (CON/2007/8), Republika Czeska, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Opinia w sprawie zmian do statutu Deutsche Bundesbank w przedmiocie liczby oraz powoływania członków Zarządu (CON/2007/6), Niemcy, 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Opinia o zmianach statutu Central Bank of Malta związanych z przygotowaniem wprowadzenia euro (CON/2006/58), Malta, 15.12.2006.
 573. Opinia w sprawie uzgodnienia statutu Magyar Nemzeti Bank z prawem wspólnotowym (CON/2006/55), Węgry, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Opinia w sprawie wprowadzenia w statucie De Nederlandsche Bank nowych zasad ładu korporacyjnego  (CON/2006/54), Holandia, 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Opinia w sprawie nadzoru nad podmiotami prowadzącymi rozliczenia i rozrachunek papierów wartościowych (CON/2006/53), Polska, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 576. Opinia w sprawie systemu rozrachunku papierów wartościowych Latvijas Banka (CON/2006/52), Łotwa, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Opinia w sprawie rozdziału uprawnień pomiędzy organami nadzoru (CON/2006/51), Włochy, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Opinia w sprawie zmian w statucie Central Bank of Cyprus w związku z przygotowaniem do przyjęcia euro (CON/2006/50), Cypr, 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Opinia o niektórych zadaniach Česká národní banka w zakresie ochrony konsumentów  (CON/2006/47), Republika Czeska, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Opinia w sprawie ogólnej nowelizacji statutu Banca d'Italia (CON/2006/44), Włochy, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Opinia w sprawie zmian w statucie Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique dotyczących ustanawiania zastawu na jego rzecz jako zabezpieczenia w operacjach kredytowych (CON/2006/40), Belgia, 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Opinia w sprawie projektowanej zmiany składu Komisji Nadzoru Bankowego (CON/2006/39), Polska, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 583. Opinia w sprawie wprowadzenia regulacji z zakresu ochrony konsumentów w ramach kompetencji Bank of Greece w zakresie nadzoru ostrrożnościowego oraz innych odpowiednich przepisów (CON/2006/38), Grecja, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Opinia w sprawie kursu wymiany pomiędzy euro a tolarem słoweńskim oraz innych środków niezbędnych dla wprowadzenia waluty euro w Słowenii (CON/2006/36), Dz.U. C 163 z 14.7.2006, str. 10.Dodatkowe informacje
 585. Opinia w sprawie zmian w statucie Central Bank of Cyprus w związku z przygotowaniem do przyjęcia euro (CON/2006/33), Cypr, 28.6.2006.
 586. Opinia w sprawie zmian statutu Banque de France (CON/2006/32), Francja, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Opinia w sprawie przepisów Sveriges Riksbank dotyczących nabywania i zwrotu pieniądza gotówkowego (CON/2006/30), Szwecja, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Opinia w sprawie zmian Konstytucji Łotwy dotyczących statusu Latvijas Banka (CON/2006/27), Łotwa, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Opinia w sprawie zmian do statutu Bank Ċentrali ta' Malta/ Central Bank of Malta w związku z przygotowaniem przyjęcia waluty euro (CON/2006/23), Malta, 22.5.2006.
 590. Opinia w sprawie nadzoru nad sektorem finansowym (CON/2006/20), Holandia, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Opinia w sprawie zmian statutu Latvijas Banka (CON/2006/19), Łotwa, 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Opinia w sprawie zmian w statucie Banka Slovenije w związku z przygotowaniem do wprowadzenia waluty euro (CON/2006/17), Słowenia, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Opinia w sprawie podstawy prawnej dla przyłączenia Lietuvos bankas do Modelu Korespondencyjnych Banków Centralnych (CON/2006/16), Litwa, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Opinia w sprawie konsolidacji nadzoru nad rynkiem bankowym, kapitałowym, ubezpieczeniowym oraz rynkiem funduszy emerytalnych (CON/2006/15), Polska, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Dodatkowe informacje
 595. Opinia w sprawie szczególnych regulacji dotyczących stanów kryzysowych oraz kompetencji ESBC (CON/2006/6), Finlandia, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Opinia w sprawie zmian statutu Central Bank of Cyprus w związku z przygotowaniami do wprowadzenia euro (CON/2006/4), Cypr, 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Opinia w sprawie zmian w statucie Lietuvos Bankas związanych z przygotowaniami do przyjęcia euro (CON/2005/60), Litwa, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Opinia w sprawie zmian w przepisach o Eesti Pank w związku z przygotowaniami do przyjęcia euro (CON/2005/59), Estonia, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Opinia w sprawie poprawionego projektu zmian w strukturze i wewnętrznych zasadach zarządzania Banca d’Italia wynikających z ustawy o ochronie oszczędności (CON/2005/58), Włochy, 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Opinia w sprawie zmian do systemu skarbu państwa (CON/2005/55), Słowacja, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Opinia w sprawie zmian do statutu Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Szwecja, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Opinia w sprawie rocznych opłat banków komercyjnych na rzecz Funduszu Ochrony Depozytów oraz o kwestii zakazu finansowania działalności budżetowej ze środków banku centralnego (CON/2005/50), Słowacja, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Opinia w sprawie wynagrodzenia w wysokości stopy procentowej wypłacanego przez Sveriges Riksbank podmiotom, które oddzielają oraz przechowują pieniądz gotówkowy (CON/2005/48), Szwecja, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Opinia w sprawie wyłączenia Národná banka Slovenska spod odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych (CON/2005/47), Słowacja, 16.11.2005.
 605. Opinia w sprawie zniesienia papierów wartościowych na okaziciela oraz w sprawie modernizacji ram prawnych dotyczących papierów wartościowych emitowanych przez spółki (CON/2005/43), Belgia, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Opinia w sprawie poprawionego projektu kompleksowej integracji nadzoru nad rynkiem finansowym, przy założeniu wykonywania przez Česká národní banka roli organu nadzorczego (CON/2005/39), Republika Czeska, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Opinia w sprawie prawa Lietuvos bankas do emisji banknotów i monet po przyjęciu euro oraz w sprawie niezależności personalnej jego Prezesa (CON/2005/38), Litwa, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Opinia w sprawie zmian w strukturze i wewnętrznych zasadach zarządzania Banca d’Italia wynikających z ustawy o ochronie oszczędności (CON/2005/34), Włochy, 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Opinia w sprawie zasad wpłacania zysków Banco de España na rzecz Skarbu Państwa  (CON/2005/30), Hiszpania, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Opinia w sprawie finansowania przez Oesterreichische Nationalbank udziału Austrii w funduszu powierniczym MFW przeznaczonym dla krajów o niskich dochodach dotkniętych katastrofami naturalnymi (CON/2005/29), Austria, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Opinia w sprawie zadań w zakresie zintegrowanego nadzoru nad całością rynku finansowego realizowanych przez Národná banka Slovenska oraz zmian w jego statucie (CON/2005/26), Słowacja, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Opinia w sprawie regulacji działalności lobbingowej, w tym takiej działalności prowadzonej w odniesieniu do Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Słowacja, 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Opinia w sprawie reorganizacji nadzoru nad rynkiem finansowym oraz działalności nadzorczej dotyczącej systemów płatniczych i systemów rozrachunku papierów wartościowych (CON/2005/24), Republika Czeska, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Opinia w sprawie zmian w statucie Latvijas Banka (CON/2005/20), Łotwa, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Opinia w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych w celu uwzględnienia zmian w realizacji Paktu Stabilności i Rozwoju (CON/2005/18), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 17.Dodatkowe informacje
 616. Opinia w sprawie w sprawie przyspieszenia i wyjaśnienia sposobu realizacji procedury nadmiernego deficytu w celu uwzględnienia zmian w implementacji Paktu Stabilności i Rozwoju  (CON/2005/17), Dz.U. C 144 z 14.6.2005, str. 16.
 617. Opinia w sprawie jakości danych statystycznych w kontekście procedury nadmiernego deficytu (CON/2005/11), Dz.U. C 116 z 18.5.2005, str. 11.Dodatkowe informacje
 618. Opinia w sprawie linii kredytowych otwieranych przez Banca d’Italia na rzecz Libanu (CON/2005/1), Włochy, 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Opinia w sprawie procedur decyzyjnych w zakresie polityki pieniężnej (CON/2004/35), Węgry, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Opinia w sprawie nadzoru prowadzonego przez Národná banka Slovenska nad rynkiem finansowym (CON/2004/31), Słowacja, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Opinia w sprawie nadzoru sektora finansowego (CON/2004/21), Holandia, 7.6.2004. (CON/2004/21), Holandia, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Opinia w sprawie ochrony oszczędności (CON/2004/16), Włochy, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Opinia w sprawie pokrycia strat wynikających z różnic kursowych ponoszonych przez Banque de France (CON/2004/6), Francja, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Opinia w sprawie środków wpływających na pozycję finansową Suomen Pankki oraz jego kompetencję do wydawania przepisów prawa (CON/2004/1), Finlandia, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 625. Opinia w sprawie zmiany Statutu Banco de Portugal  (CON/2003/29), Portugalia, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Opinia w sprawie zmiany Statutu Banco de España  (CON/2003/28), Hiszpania, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 627. Opinia w sprawie Narodowej Fundacji na rzecz Badań, Technologii i Rozwoju (CON/2003/27), Austria, 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Opinia w sprawie ustawy z 2003 r. dotyczącej Financial Services Authority of Ireland (CON/2003/24), Irlandia, 19.11.2003.
 629. Opinia w sprawie połączenia De Nederlandsche Bank oraz Holenderskiej Fundacji Nadzoru nad Systemem Emerytalno-Rentowym (CON/2003/23), Holandia, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Opinia w sprawie zmian w Statucie Suomen Pankki oraz w związanych z nim aktach prawnych (CON/2003/22), Finlandia, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Opinia w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję europejską (CON/2003/20), Dz.U. C 229 z 25.9.2003, str. 7.
 632. Opinia w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad sektorem finansowym oraz usługami finansowymi (CON/2003/19), Belgia, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Opinia w sprawie zmian w Statucie Sveriges Riksbank  (CON/2003/15), Szwecja, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 634. Opinia w sprawie systemów płatności, infrastruktury płatniczej oraz instrumentów płatniczych  (CON/2003/14), Włochy, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Opinia w sprawie zmian w Statucie Bank of Greece (CON/2003/4), Grecja, 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Opinia w sprawie zmiany ustawy o Sveriges Riksbank (CON/2003/3), Szwecja, 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 637. Opinia w sprawie zapewniania wymiany obligacji na podstawie ustawy nr 483/93 z uwzględnieniem wpływu na zestawienia bilansowe Banca d'Italia (CON/2002/30), Włochy, 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 638. Opinia w sprawie zmian Statutu Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Szwecja, 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 639. Opinia w sprawie zmian wprowadzanych do ustawy o uprawnieniach nadzwyczajnych, w zakresie regulacji rynków finansowych w przypadku sytuacji nadzwyczajnych (CON/2002/27), Finlandia, 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 640. Opinia o ustanowieniu Krajowego Biura Audytu pod kontrolą szwedzkiego Parlamentu, w tym zmian do Statutu Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Szwecja, 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Opinia w sprawie wyjaśnienia szczególnych relacji pomiędzy systemem instytucjonalnym Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique oraz ogólnymi regułami dotyczącymi publicznych spółek akcyjnych (CON/2002/18), Belgia, 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 642. Opinia w sprawie rozporządzenia o wyznaczeniu właściwych władz krajowych w zakresie przeciwdziałania fałszerstwom (CON/2002/17), Luksemburg, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Opinia w sprawie projektu ustawy o Central Bank and Financial Services Authority of Ireland z roku 2002 r. (CON/2002/16), Irlandia, 5.6.2002.
 644. Opinia w sprawie zasad wpłacania zysków Banco de España na rzecz Skarbu Państwa (CON/2002/14), Hiszpania, 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 645. Opinia w sprawie zmian do ustawy o Unii Gospodarczej i Walutowej dotyczących kwot, jakie mają być wpłacane na rzecz irlandzkiego Skarbu Państwa przez Central Bank of Ireland z tytułu zysku netto z emisji monet (CON/2002/7), Irlandia, 1.2.2002.
 646. Opinia w sprawie ustawy powołującej jednolity organ nadzoru finansowego (CON/2001/35), Niemcy, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Opinia w sprawie rozporządzenia dotyczącego derogacji postanowień określających uprawnienia funkcjonariuszy państwowych lub probacyjnych w odniesieniu do pracowników Banque centrale du Luxembourg działających w zakresie ich statusu publicznoprawnego (CON/2001/28), Luksemburg, 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 648. Opinia w sprawie zmian Statutu Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Niemcy, 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 649. Opinia w sprawie zmian do niektórych ustaw regulujących hiszpański rynek finansowy (CON/2001/12), Hiszpania, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 650. Opinia w sprawie niektórych postanowień zawartych w projekcie ustawy o niewykorzystywanych rachunkach bankowych z 2001 r. (CON/2001/11), Irlandia, 31.5.2001.
 651. Opinia w sprawie ustawy ustanawiającej i organizującej organy nadzoru rynku finansowego oraz zmieniającej niektóre inne ustawy w tym zakresie (CON/2001/10), Austria, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 652. Opinia w sprawie projektu ustawy o hipotece oraz obligacjach w kredytowaniu indywidualnym (CON/2001/6), Irlandia, 25.4.2001.
 653. Opinia w sprawie zmian do kodeksu monetarnego i finansowego dotyczących systemów płatności (CON/2001/2), Francja, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 654. Opinia w sprawie podwójnego obiegu monet i banknotów wyrażonych w euro oraz w escudo oraz w sprawie zmian Statutu Banco de Portugal (CON/2001/1), Portugalia, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 655. Opinia w sprawie zmiany art. 10.2 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (CON/2000/30), Dz.U. C 362 z 16.12.2000, str. 13.
 656. Opinia w sprawie zmian Statutu Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Szwecja, 20.11.2000.
 657. Opinia w sprawie ratyfikacji zmian Statutu Bank of Greece zatwierdzonych przez jego Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 kwietnia 2000 r. (CON/2000/15), Grecja, 27.6.2000.
 658. Opinia w sprawie sposobu, w jaki zastosowane mają być środki regulacji waluty w związku z emisją banknotów i monet euro (ustawa o euro), jak również sposobu w jaki wprowadzone mają zostać zmiany w ustawie o emisji monet z 1988 r. oraz w Statucie Oesterreichische Nationalbank (CON/2000/14), Austria, 28.6.2000.
 659. Opinia w sprawie zmian Statutu Bank of Greece oraz innych zagadnień związanych z przyjęciem waluty euro przez Grecję (CON/2000/7), Grecja, 17.4.2000.
 660. Opinia w sprawie Statutu oraz roli Institut d'émission des départements d'outre-mer (IEDOM) (CON/1999/20), Francja, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 661. Opinia w sprawie zmian Statutu Bank of Greece (CON/1999/18), Grecja, 19.11.1999.
 662. Opinia w sprawie ustaleń w zakresie przekazywania dochodów Banco de España na rzecz Skarbu Państwa (CON/1999/16), Hiszpania, 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 663. Opinia w sprawie (i) ram prawnych dla instytucji kredytowych oraz spółek finansowych w zakresie Funduszu Gwarancji Depozytowych; oraz (ii) działalności Funduszu Gwarancji Depozytowych (CON/1999/15), Portugalia, 27.10.1999.
 664. Opinia w sprawie organu nadzoru bankowego (CON/1999/5), Austria, 14.7.1999.
 665. Opinia w sprawie dematerializacji akcji Bank of Greece (CON/1999/4), Grecja, 1.6.1999.
 666. Opinia w sprawie zmian Statutu Banque de France (CON/1998/62), Francja, 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 667. Opinia w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej oraz rezerw obowiązkowych (CON/1998/47), Portugalia, 1.10.1998.
 668. Opinia w sprawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej Banque de France w sprawie rezerw obowiązkowych (CON/1998/43), Francja, 23.9.1998.
 669. Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych (CON/1998/41), Hiszpania, 8.9.1998.
 670. Opinia w sprawie Statutu Banque centrale du Luxembourg oraz utworzenia komisji powołanej do nadzoru nad sektorem finansowym (CON/1998/39), Luksemburg, 23.9.1998.
 671. Opinia w sprawie zmian Statutu De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Holandia, 20.8.1998.
 672. Opinia w sprawie Ufficio Italiano dei Cambi (Włoski Urząd Obrotu Dewizowego) (CON/1998/35), Włochy, 31.7.1998.
 673. Opinia w sprawie operacji Banque de France na rynku pieniężnym (CON/1998/29), Francja, 10.6.1998.
 674. Opinia w sprawie zmian Statutu Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Szwecja, 10.6.1998.
 675. Z chwilą ustanowienia EBC w dniu 1 czerwca 1998 r., przejął on zadania doradcze EIW.
 676. Opinia w sprawie Statutu Bank of England  (CON/1998/24), Wielka Brytania, 8.5.1998.
 677. Opinia w sprawie Statutu Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique (CON/1998/22), Belgia, 15.5.1998.
 678. Opinia w sprawie systemów ochrony inwestorów indywidualnych (CON/1998/21), Irlandia, 30.4.1998.
 679. Opinia w sprawie zasięgania przez władze krajowe opinii EBC w zakresie przygotowywanych projektów legislacyjnych (CON/1998/14), Dz.U. C 190 z 18.6.1998, str. 6.
 680. Opinia w sprawie Statutu Banca d'Italia (CON/1998/13), Włochy, 6.3.1998.
 681. Opinia w sprawie Statutu Banque de France  (CON/1998/12), Francja, 13.3.1998.
 682. Opinia w sprawie Statutu Banca d'Italia  (CON/1998/7), Włochy, 19.2.1998.
 683. Opinia w sprawie Statutu Suomen Pankki  (CON/1998/6), Finlandia, 12.2.1998.
 684. Opinia w sprawie Statutu Banco de España (CON/1998/5), Hiszpania, 23.2.1998.
 685. Opinia w sprawie środków ochronnych w zakresie depozytów i instrumentów finansowych (CON/1998/4), Belgia, 17.3.1998.
 686. Opinia w sprawie Statutu Banca d'Italia i związanych z nim aktów prawnych (CON/1997/32), Włochy, 17.2.1998.
 687. Opinia w sprawie Statutu Oesterreichische Nationalbank i związanych z nim aktów prawnych (CON/1997/30), Austria, 15.12.1997.
 688. Opinia w sprawie Statutu Bank of England (CON/1997/27), Wielka Brytania, 21.1.1998.
 689. Opinia w sprawie statusu prawnego Sveriges Riksbank  (CON/1997/26), Szwecja, 7.11.1997.
 690. Opinia w sprawie Statutu Banco de España  (CON/1997/25), Hiszpania, 10.11.1997.
 691. Opinia w sprawie obrotu giełdowego (CON/1997/21), Austria, 22.10.1997.
 692. Opinia w sprawie Statutu Central Bank of Ireland  (CON/1997/20), Irlandia, 29.10.1997.
 693. Opinia w sprawie Statutu Banco de Portugal  (CON/1997/18), Portugalia, 15.8.1997.
 694. Opinia w sprawie uczestnictwa Austrii w uzgodnieniach pożyczkowych w ramach MFW (CON/1997/16), Austria, 27.8.1997.
 695. Opinia w sprawie Statutu Bank of Greece (CON/1997/15), Grecja, 28.8.1997.
 696. Opinia w sprawie jednolitych ustaleń w zakresie kursów wymiany euro oraz zmiany niektórych aktów prawnych (CON/1997/12), Holandia, 25.7.1997.
 697. Opinia w sprawie Statutu Deutsche Bundesbank  (CON/1997/10), Niemcy, 30.5.1997.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 698. Opinia w sprawie procedury nadmiernego deficytu budżetowego (CON/1997/9), Dz.U. C 211 z 12.7.1997, str. 7.
 699. Opinia w sprawie Statutu De Nederlandsche Bank  (CON/1997/8), Holandia, 4.6.1997.
 700. Opinia w sprawie nadzoru nad zarejestrowanymi dealerami walutowymi  (CON/1997/3), Grecja, 17.3.1997.
 701. Opinia w sprawie Statutu Central Bank of Ireland  (CON/1997/2), Irlandia, 12.2.1997.
 702. Opinia w sprawie Statutu Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique  (CON/1996/16), Belgia, 10.1.1997.
 703. Opinia w sprawie procedury nadmiernego deficytu budżetowego (CON/1996/14), 28.11.1996.
 704. Opinia w sprawie Statutu Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique (CON/1996/10), Belgia, 9.9.1996.
 705. Opinia w sprawie Statutu Suomen Pankki (CON/1996/5), Finlandia, 13.5.1996.
 706. Opinia w sprawie Statutu Central Bank of Ireland  (CON/1996/4), Irlandia, 28.5.1996.
 707. Opinia w sprawie ustawy o obrocie dewizowym  (CON/1995/15), Finlandia, 30.11.1995.
 708. Opinia w sprawie finansowania pieniężnego  (CON/1995/14), Luksemburg, 5.10.1995.
 709. Opinia w sprawie zmiany Statutu Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique  (CON/1995/12), Belgia, 30.8.1995.
 710. Opinia w sprawie zmiany Statutu Banco de Portugal  (CON/1995/11), Portugalia, 27.7.1995.
 711. Opinia w sprawie finansowania pieniężnego (CON/1995/8), Szwecja, 10.5.1995. (CON/1995/8), Szwecja, 10.5.1995.
 712. Opinia w sprawie irlandzkiego projektu ustawy o pośrednikach inwestycyjnych (CON/1995/4), Irlandia, 30.3.1995.
 713. Opinia w sprawie rezerw obowiązkowych (Austria) (CON/1995/2), Austria, 10.3.1995.
 714. Opinia w sprawie projektu ustawy o obrocie giełdowym (Irlandia) (CON/1994/11), Irlandia, 3.1.1995.
 715. Opinia w sprawie Statutu Bank of Greece (CON/1994/6), Grecja, 21.9.1994.
 716. Opinia w sprawie wymogów w zakresie rezerw obowiązkowych (Portugalia) (CON/1994/5), Portugalia, 21.9.1994.
 717. Opinia w sprawie kantorów wymiany (Holandia) (CON/1994/2), Holandia, 16.3.1994.
 718. Opinia w sprawie Statutu Monetarnego Wielkiego Księstwa Luksemburga (Luksemburg) (CON/1994/1), Luksemburg, 12.4.1994.