Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно създаването на национална база данни за застрахователните искове (CON/2018/43), 28.9.2018.
 2. Становище относно предаването на административни данни за статистически цели (CON/2018/40), 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Становище относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации (CON/2018/39), 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Становище относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург (CON/2018/34), 27.7.2018.
 5. Становище относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити (CON/2018/31), 5.7.2018.
 6. Становище относно някои финансовоправни разпоредби (CON/2018/29), 8.6.2018.
 7. Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2018/28), 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Становище относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес (CON/2018/27), 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 9. Становище относно административните санкции и престъпленията във връзка с предоставянето на погрешна или подвеждаща информация на Central Bank of Ireland (CON/2018/24), 11.5.2018.
 10. Становище относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2018/21), 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 14. Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2018/18), 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 15. Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka и Закона за Държавната сметна палата (CON/2018/17), Полша, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище относно създаването на рамка за секюритизация (CON/2018/16), 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 17. Становище относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури (CON/2018/15), 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 18. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12), OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 19. Становище относно възлагането на Bank of Greece на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/11), 15.2.2018.
 20. Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/10), 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 21. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Становище относно връщането на парични средства на Република Словения от определени данъчни убежища (CON/2018/8), 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Становище относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (CON/2018/5), 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 24. Становище относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия (CON/2018/4), 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 25. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/3), 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 26. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/2), 9.1.2018.
 27. Становище относно възлагането на Lietuvos bankas на функцията на фискален агент на Международния валутен фонд (CON/2017/53), 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 28. Становище относно бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2017/52), България, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 29. Становище относно изменения на рамката за вземане на решения на Българската народна банка (CON/2017/51), България, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2017/49), 24.11.2017.
 31. Становище относно временното замразяване на лихвения процент по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2017/45), 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Становище относно платежните услуги (CON/2017/44), 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska в надзора по отношение на образованието на финансовите посредници и финансовите представители (CON/2017/43), 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 34. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/41), 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Становище относно междубанковия клиринг и сетълмент (CON/2017/37), 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 37. Становище относно изменения в режима за надзор на финансовите пазари (CON/2017/35), 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 38. Становище относно проект на закон за изменение на Органическия закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique във връзка с броя на директорите в съвета на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2017/34), 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 39. Становище относно отчитането на данни за кредитите (CON/2017/33), 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Становище относно определянето на Central Bank of Cyprus за информационен орган и включването на съответното изключение от изискването за банкова тайна (CON/2017/32), 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 41. Становище относно достъпа до централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2017/28), България, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 42. Становище относно ограничaването на плащанията в брой (CON/2017/27), България, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 43. Становище относно закон за Националната фондация за научни изследвания, технологии и развитие (CON/2017/26), 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Становище относно собственността върху дружество със специална цел за производството на евробанкноти (CON/2017/25), 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2017/24), 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 46. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), 8.6.2017.
 47. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (CON/2017/22), OВ C 236, 21.7.2017 г., стр. 2..Допълнителна информация
 48. Становище относно макропруденциалните мерки за органичаване на системните рискове (CON/2017/21), 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/20), 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 50. Становище относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации (CON/2017/19), 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 51. Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2017/17), 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 52. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/16), 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Становище относно предоставянето на застраховки срещу наводнение (CON/2017/12), 7.4.2017.
 54. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), 8.3.2017.Допълнителна информация
 55. Становище относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент (CON/2017/5), 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд: удължаване на Новите кредитни споразумения, вноската в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа и нов двустранен договор за заем (CON/2017/4), 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 57. Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с ипотечните кредити (CON/2017/3), 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Становище относно платежни сметки (CON/2017/2), 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 59. Становище относно мерки за ликвидна подкрепа, предпазна рекапитализация и други спешни разпоредби за банковия сектор (CON/2017/1), 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), 28.12.2016.
 61. Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2016/59), 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Cтановище относно възстановяването на разходите за поддържането на централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2016/57), България, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 63. Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), 17.11.2016.
 64. Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), 17.11.2016.
 65. Становище относно измененията в Закона за Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Полша, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Становище относно изменения на Закона за Latvijas Banka, с които се намалява броят на членовете на Съвета на Latvijas Banka (CON/2016/47), 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при отчитането на данъците върху застрахователни премии (CON/2016/45), 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Становище относно ролята на представителя на Органа за финансов надзор в Надзорния съвет на ЕЦБ и относно надзорни такси (CON/2016/43), 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 71. Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Становище относно разширяването на достъпа до централния регистър на банковите сметки (CON/2016/35), 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 74. Становище относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (CON/2016/34), 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 75. Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Полша, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на служителите в публичния и частично публичния сектор (CON/2016/32), 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Становище относно потребителските кредити (CON/2016/31), 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Становище относно вътрешния одит на Българската народна банка (CON/2016/30), България, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 79. Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 80. Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Становище относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение (CON/2016/25), 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 82. Становище относно одита на бизнес операциите на Banka Slovenije (CON/2016/24), 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Становище относно предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (CON/2016/22), OВ C 216, 6.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
 84. Становище относно вноската на Австрия във Фонда за ограничаване на последиците от бедствия и за подпомагане след бедствия на Международния валутен фонд (CON/2016/21), 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 86. Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 87. Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Становище относно създаването и функционирането на организации за прехвърляне на недвижима собственост (CON/2016/16), 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Становище относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France (CON/2016/14), 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Становище относно мерки, които да улеснят нормалното функциониране на Съвета на директорите и Комитета на служителите на Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 93. Становище относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор (CON/2016/4), 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), 21.1.2016.
 95. Становище относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции (CON/2016/2), 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 96. Становище относно отчитането за целите на платежния баланс и трансграничното предоставяне на услуги (CON/2015/58), 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 97. Становище относно някои изменения на институционалната рамка на Banka Slovenije (CON/2015/57), 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Становище относно потребителските кредити (CON/2015/54), 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/52), 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Становище относно производството на евробанкноти (CON/2015/51), 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2015/50), 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 102. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници и относно схемите за гарантиране на депозити и за обезщетяване (CON/2015/48), 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (CON/2015/47), 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Становище относно регистър на банкови сметки (CON/2015/46), България, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 105. Становище относно правната уредба на дружествата, които придобиват кредити (CON/2015/45), 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 106. Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2015/44), 11.11.2015.
 107. Становище относно разрешаването на кризисни ситуации на финансовия пазар и относно специалния данък за определени финансови институции (CON/2015/43), 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Становище относно институционалната рамка за преструктуриране на институции (CON/2015/42), 4.11.2015.
 109. Становище относно изменения на Устава на Banca d'Italia (CON/2015/41), 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/40), 29.10.2015.
 111. Становище относно регулирането на финансовия лизинг и дейността на дружествата за финансов лизинг (CON/2015/37), 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Становище относно централния регистър на банковите сметки (CON/2015/36), 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/35), 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Становище относно законопроект за пазара за финансови инструменти (CON/2015/34), 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Становище относно определянето на Lietuvos bankas за орган за преструктуриране (CON/2015/33), 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 116. Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Становище относно обращението на банкноти и монети (CON/2015/29), 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Становище относно изменения в конституционния закон и Закона за Česká národní banka (CON/2015/28), 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 119. Становище относно използването на интегриран модел за отчитането на данни към Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/25), 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Становище относно изменения на закона за гръцката статистическа система и за Гръцката статистическа служба (CON/2015/24), 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Становище относно възстановяване и преструктуриране на финансовия пазар (CON/2015/22), 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Становище относно защитата на потребителите на финансовите пазари (CON/2015/21), 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2015/20), 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Становище относно възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/19), 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Становище относно правната уредба на схемите за гарантиране на депозити и на преструктурирането на финансовите пазари (CON/2015/17), 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 127. Становище относно изменения на правната рамка, уреждаща словенското дружество за управление на банкови активи (CON/2015/16), 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Становище относно реформата на кооперативни банки (banche popolari) (CON/2015/13), 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Становище относно правната рамка за кредитните медиатори (CON/2015/12), 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Становище относно правната рамка на Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Становище относно независимостта на Banka Slovenije и на членовете на органите ѝ за вземане на решение (CON/2015/8), 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Становище относно стратегия за макропруденциалната политика (CON/2015/7), 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Становище относно изменения в Устава на Eesti Pank (CON/2015/6), 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 134. Становище относно нова правна рамка за изготвянето на официална статистика в Литва (CON/2015/5), 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при преструктурирането на финансовия пазар (CON/2015/3), 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Становище относно Колегията за преструктуриране (CON/2015/2), 21.1.2015.
 137. Становище относно вноската на Румъния в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на Международния валутен фонд (CON/2014/92), Румъния, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Становище относно публикуването на документи и използването на пенсионния резерв (CON/2014/91), 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 139. Становище относно разкриването на информация в случай на преструктуриране или отнемане на лиценза на банка (CON/2014/90), България, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 140. Становище относно разкриването на поверителна информация в рамките на национално парламентарно разследване (CON/2014/89), 19.12.2014.
 141. Становище относно кредитни изисквания (CON/2014/88), 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Становище относно изменения на Закона за гарантиране на влоговете в банките (CON/2014/86), България, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 143. Становище относно производството на евробанкноти от дружество със специална инвестиционна цел (CON/2014/82), 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Становище относно нормативната уредба на банковата дейност (CON/2014/79), 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Становище относно определянето на среднопретеглената доходност за федералните кредити и назначаването на външни одитори (CON/2014/75), 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Становище относно правилата при конфликт на интереси, приложими спрямо членовете на управителните органи и ръководния персонал на Banca d’Italia (CON/2014/73), 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Становище относно публикуването на годишния процент на разходите за договорите за потребителски кредити (CON/2014/71), 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Становище относно регулирането на стопанската дейност, свързана с притежаването на кредити (CON/2014/69), 12.9.2014.
 149. Становище относно прилагането на европейската Директива за възстановяване и преструктуриране на банки (CON/2014/67), 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Становище относно проверки за истинност и годност на евробанкноти и монети и тяхното връщане в обращeние (CON/2014/65), 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Становище относно преструктурирането на кредитни и други институции (CON/2014/60), 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Становище относно Централния кредитен регистър (CON/2014/57), 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Становище относно компетентността за сечене на монети (CON/2014/56), 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Становище относно правилата, уреждащи консултирането с ЕЦБ (CON/2014/54), 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Становище относно одобряване на платежни системи (CON/2014/53), 10.7.2014.
 156. Становище относно възрастовата граница и срока на мандата на управителя и заместник-управителя на Banque de France (CON/2014/51), 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Становище относно изисквания за статистическа отчетност в областта на статистиката на плащанията (CON/2014/47), 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Становище относно комитет за системен риск (CON/2014/46), 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Становище относно небанкови финансови институции, предоставящи кредити на потребители (CON/2014/45), България, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 160. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за ЕНМ (CON/2014/43), 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Становище относно организацията, надзора и платежоспособността на кредитните институции (CON/2014/40), 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Становище относно възнаграждението на служителите и членовете на органите за вземане на решения на Banca d’Italia и данъчното облагане на нейните преоценени акции (CON/2014/38), 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Становище относно ограничения на пенсионни права (CON/2014/35), 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Становище относно правната рамка за кредитни институции и финансови дружества (CON/2014/34), 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Становище относно надзора на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2014/33), 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Становище относно разрешаването на кризи на финансовите пазари (CON/2014/31), 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Становище относно публични финанси (CON/2014/30), 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Становище относно правната рамка за рекапитализацията на кредитните институции в Гърция чрез Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2014/29), 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 169. Становище относно наблюдение на използването на кредитни рейтинги от участници на пазара (CON/2014/28), 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Становище относно операторите на обмен на валута (CON/2014/27), 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Становище относно операции, свързани с държавни ценни книжа (CON/2014/26), Румъния, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 172. Становище относно независимостта на Banka Slovenije (CON/2014/25), 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 173. Становище относно управление на кризи (CON/2014/24), 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Становище относно оценката на кредитния риск и риска на държавата на банкови групи (CON/2014/23), 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 175. Становище относно правилата за конфликт на интереси за висши служители на Banco de España (CON/2014/22), 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Становище относно финансов надзор, макропруденциален надзор и надзор върху платежни системи (CON/2014/21), 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Становище относно надзора на кредитни преводи и директни дебити в евро (CON/2014/20), Румъния, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Становище относно промени в управлението на Banca d’Italia (CON/2014/19), 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансова система (CON/2014/18), 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Становище относно статута и надзора на кредитни институции (CON/2014/17), 14.2.2014.
 181. Становище относно макропруденциалния мандат и инструменти на NBB (CON/2014/16), 13.2.2014.
 182. Становище относно въвеждането на еврото в Литва (CON/2014/14), 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Становище относно сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2014/13), 12.2.2014.
 184. Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на висши държавни служители в публичния и частично публичния сектор (CON/2014/12), 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Становище относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика (CON/2014/11), 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Становище относно Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Становище относно възнаграждения за държавни служители по време на отпуск по болест (CON/2014/7), 28.1.2014.
 188. Становище относно публичен достъп до информация за финансовото състояние на длъжностни лица (CON/2014/5), 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  (CON/2014/1), OВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 3..
 190. Становище относно увеличение на капитала на Banca d’Italia (CON/2013/96), 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Становище относно обезпечени облигации (CON/2013/94), Румъния, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 192. Становище относно кредитния регистър (CON/2013/93), 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Становище относно ограничаването на публични разходи по отношение на Banca d’Italia (CON/2013/92), 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Становище относно публичните финанси в Естония (CON/2013/91), 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Становище относно публичните финанси в Люксембург (CON/2013/90), 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/87), 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/86), 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Становище относно правния статус на активите на Lietuvos bankas и обхвата на публичния ѝ одит (CON/2013/85), 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Становище относно платежни средства и платежни системи (CON/2013/84), 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Становище относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и относно пруденциалния надзор на макроравнище (CON/2013/82), 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Становище относно лицензирането, регулирането и надзора върху кооперативни кредитни институции (CON/2013/81), 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Становище относно мерки за стабилизиране и фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/80), Румъния, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Становище относно промени в правомощията за вземане на решения на Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Становище относно прехвърлянето на управлението на държавни имоти на Banca Naţională a României (CON/2013/74), Румъния, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Становище относно мерки за преобразуване на банки (CON/2013/73), 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Становище относно интегрираната унгарска надзорна рамка (CON/2013/71), 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Становище относно създаването на Съвет за финансова стабилност и макропруденциалния мандат на националните органи  (CON/2013/70), 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Становище относно изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), 13.9.2013.
 209. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/67), 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Становище относно обработката и връщането в обращение на евробанкноти и евромонети (CON/2013/65), 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Становище относно принципите и процедурата за обмяна на банкноти и монети (CON/2013/64), 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/63), 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 213. Становище относно предоставянето на платежни услуги от Banka Slovenije на субекти на бюджетна издръжка (CON/2013/62), 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 214. Становище относно автономията на Banco de España по въпроси, свързани с персонала и относно прекратяване на мандата на управителя  (CON/2013/61), 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Становище относно предоставянето на обезпечение на Danmarks Nationalbank чрез автоматично обезпечаване (CON/2013/60), 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 216. Становище относно извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (CON/2013/59), 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 217. Становище относно регистър на финансовите отчети (CON/2013/58), 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Становище относно особено производство по ликвидация на кредитни институции (CON/2013/57), 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Становище относно новата интегрирана унгарска надзорна рамка (CON/2013/56), 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 220. Становище относно мерки за стимулиране на дългосрочното кредитиране (CON/2013/55), 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 221. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/54), 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 222. Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2013/53), 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Становище относно спестовни банки и банкови фондации (CON/2013/52), 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Становище относно надзора над кооперативни кредитни институции (CON/2013/51), 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Становище относно мерки за стабилизиране (CON/2013/50), Румъния, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Становище относно реформи, свързани с възнаграждения и пенсии (CON/2013/46), 28.6.2013.
 227. Становище относно макропруденциалния мандат на Lietuvos bankas (CON/2013/45), 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Становище относно третирането на евробанкноти, повредени от средства против кражба (CON/2013/43), 12.6.2013.
 229. Становище относно планове за възстановяване и оздравяване (CON/2013/42), 10.6.2013.
 230. Становище относно промени в управлението на Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Становище относно новите надзорни задачи на Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/39), Румъния, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Становище относно защита на ипотекарни длъжници (CON/2013/33), 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Становище относно засилване на институционалната роля и независимост на Banca Naţională a României (CON/2013/31), Румъния, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Становище относно макропруденциална политика (CON/2013/30), 30.4.2013.
 236. Становище относно регистър на потребителски кредити (CON/2013/29), 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Становище относно планиране при кризи и ранна намеса за кредитни институции (CON/2013/26), 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Становище относно отчитане на платежния баланс (CON/2013/22), 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Становище относно мерките за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/21), 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Становище относно спящи депозитни сметки в кредитни институции (CON/2013/20), 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 241. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/19), 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Становище относно вноските на Oesterreichische Nationalbank в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на Международния валутен фонд и двустранен договор за заем между Международния валутен фонд и Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Становище относно разпределянето на печалба от Bank of Greece  (CON/2013/15), 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Становище относно рамка за оздравяване за кредитни и други институции (CON/2013/10), 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Становище относно нови компетенции, предоставени на Banca Naţională a României, относно държавния дълг и суапове за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти (CON/2013/6), Румъния, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/5), 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Становище на ЕЦБ от 11 януари 2013 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (CON/2013/4), OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 18..
 248. Становище относно ранна намеса, преструктуриране и оздравяване на кредитни институции (CON/2013/3), 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 249. Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/111), 21.12.2012.
 250. Становище относно дружества за управление на активи (CON/2012/108), 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Становище относно банкова и финансова стабилност (CON/2012/106), 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Становище относно изпълнението на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз  (CON/2012/105), 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 253. Становище относно възнагражденията на персонала на Banco de Portugal и бюджета (CON/2012/86), 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2012/83), 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Становище относно проверката на парични наличности (CON/2012/82), 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Становище относно разпределяне на печалба между Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и белгийската държава (CON/2012/81), 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 257. Становище относно изменения в устройствения закон на Latvijas Banka (CON/2012/80), 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Становище относно фискални правила и относно обслужването на банковите сметки и плащанията на бюджетните организации (CON/2012/79), България, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 259. Становище относно свободата на информацията (CON/2012/76), 19.10.2012.
 260. Становище относно подготовката и необходимите законодателни промени за въвеждането на еврото (CON/2012/73), 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 261. Становище относно консолидирана правна рамка за платежни услуги (CON/2012/72), 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 262. Становище относно укрепване на банковата стабилност (CON/2012/71), 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Становище относно увеличаване на капитала на Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Становище относно кредитни съюзи (CON/2012/68), 4.9.2012.
 265. Становище относно изисквания за отчeтност за презгранични транзакции за услуги (CON/2012/67), 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Становище относно изисквания за външнотърговска отчетност (CON/2012/66), 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Становище относно увеличаването на квотата на Австрия в Международния валутен фонд (CON/2012/65), 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 268. Становище относно рекапитализацията на Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Становище относно стабилизиране на бюджетната политика и създаването на сметка за антикризисни държавни резерви в Lietuvos bankas (CON/2012/63), 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Становище относно реформата на надзора на застраховането и пенсионното осигуряване (CON/2012/61), 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Становище относно данъка върху финансовите сделки (CON/2012/59), 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Становище относно нови мерки за засилване на надзора и прилагането във финансовото регулиране (CON/2012/52), 16.7.2012.
 273. Становище относно закони за Central Bank of Cyprus от 2002 г. до 2007 г.  (CON/2012/51), 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Становище относно рекапитализацията на Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Становище относно Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Становище относно банкова рекапитализация (CON/2012/48), 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Становище относно предотвратяване на забавени плащания (CON/2012/47), 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Становище относно реорганизацията и продажбата на активи в недвижимо имущество във финансовия сектор (CON/2012/46), 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Становище относно увеличаването на квотата на Унгария в Международния валутен фонд (CON/2012/45), 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 280. Становище относно Закон за Česká národní banka  (CON/2012/44), 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Становище относно Закон за Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 282. Становище относно рамка за рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/39), 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Становище относно оперативни разходи, свързани с надзор (CON/2012/35), 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 284. Становище относно Устава на Bank of Greece (CON/2012/31), 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Становище относно Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (CON/2012/29), България, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 286. Становище относно белгийски обезпечени облигации и относно мерки за улесняване на събиране на вземания по кредити  (CON/2012/28), 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 287. Становище относно изменения на Закона за Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Становище относно рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/25), 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 289. Становище относно мерки за прилагане по отношение на рекапитализация (CON/2012/23), 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Становище относно схема за гарантиране на депозити (CON/2012/22), 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 291. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза  (CON/2012/20), 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 292. Становище относно назначаването на членовете на Управителния съвет на Latvijas Banka (CON/2012/19), 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Становище относно условията по ценни книжа, емитирани или гарантирани от гръцката държава (CON/2012/12), 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Становище относно преобразуването на испанския финансов сектор  (CON/2012/11), 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Становище относно управлението на ликвидността по сметките на министерството на финансите в Banca d’Italia и избора на контрагенти за свързани с това операции  (CON/2012/9), 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Становище относно системата за наблюдение на транзакции с безналични ценни книжа  (CON/2012/8), 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 297. Становище относно пенсионната реформа в публичния сектор (CON/2012/6), 26.1.2012.
 298. Становище относно заплатите на държавните служители (CON/2012/1), 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Становище относно промените в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции  (CON/2011/107), 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Становище относно независимостта на Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Становище относно Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Становище относно създаването и финансирането на фонд за преобразуване и относно промените в изчисляването на вноските в схемата за гарантиране на депозитите (CON/2011/103), 12.12.2011.
 303. Становище относно плащането във връзка с увеличаването на румънската квота в Международния валутен фонд (CON/2011/102), Румъния, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Становище относно законодателство за пазарите на ценни книжа (CON/2011/101), 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 305. Становище относно преработените изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2011/99), 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Становище относно законодателното уреждане на финансирането на централния регистър на номерата на банкови сметки (CON/2011/98), 7.12.2011.
 307. Становище относно представителство и плащането на квоти в Международния валутен фонд (CON/2011/97), 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Становище относно фискалната отговорност (CON/2011/96), 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Становище относно изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2011/91), 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Становище относно плащането от Banco de Portugal на увеличението на участието на Португалия в Международния валутен фонд (CON/2011/89), 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции  (CON/2011/84), 21.10.2011.
 312. Становище относно мерките за ранна намеса и измененията на режима за преобразуване и ликвидация за кредитни и финансови институции, които подлежат на надзор от централната банка на Португалия - Banco de Portugal (CON/2011/83), 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Становище относно регистъра за финансови отчети (CON/2011/80), 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Становище относно санкциите, свързани със защитата на еврото от фалшифициране (CON/2011/78), 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Становище относно реформата на схемата за защита на депозитите (CON/2011/76), 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 316. Становище относно статистиката, междубанковия паричен пазар и пазара за ценни книжа управлявани от Banca Naţională a României, както и относно валутния режим и режима на минималните резерви (CON/2011/73), Румъния, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Становище относно разрешението необходимо за член на надзорния съвет на банка (CON/2011/70), 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 318. Становище относно новите мерки за засилване на надзора и изпълнението на финансовото законодателство (CON/2011/69), 9.9.2011.
 319. Становище относно ратифицирането от страна на Италия на изменението в Учредителния договор на Международния валутен фонд и увеличаването на квотата (CON/2011/68), 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Становище относно изискванията към кредитните институции за отговорно кредитиране  (CON/2011/67), 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2011/64), 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 322. Становище относно промените в Закана за предотвратяване на късни плащания (CON/2011/61), 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Становище относно кризисни интервенционни мерки за финансови институции в затруднение (CON/2011/60), 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Становище относно хармонизирането на законодателството, свързано с TARGET2-Securities и правомощията на Banka Slovenije за санкциониране, отнасящи се до инвестиционни услуги (CON/2011/55), 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Становище относно презгранични операции (CON/2011/54), 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Становище относно унгарската Държавна служба за одит във връзка с нейния одит на Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Становище относно задължения за обмен на информация и сътрудничество между национални надзорни органи (CON/2011/52), България, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 328. Становище относно структурата на капитала и управлението на Централния депозитар (CON/2011/50), България, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 329. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska във връзка с финансовия надзор и потребителския кредит (CON/2011/49), 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 330. Становище относно ново законодателство за кредитния регистър (CON/2011/47), 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Становище относно реформа на надзора на финансовия пазар в Литва (CON/2011/46), 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Становище относно някои изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), 18.5.2011.
 333. Становище относно измененията в правилата за регистрите на финансовите активи  (CON/2011/40), 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции (CON/2011/39), 26.4.2011.
 335. Становище относно изменения на структурата на управление на Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Становище относно управлението на De Nederlandsche Bank и органа за финансовите пазари (CON/2011/37), 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Становище относно изменения на Устава на Bank of Greece (CON/2011/36), 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Становище относно правната рамка на Фонда за кредитиране и попечителство и относно изменения на схемата за повишаване на ликвидността на гръцката икономика след националната финансова криза (CON/2011/34), 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 339. Становище относно проекта за Конституция във връзка с Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Становище относно финансирането на централен регистър на номера на банкови сметки (CON/2011/30), 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 341. Становище относно премахването на функцията на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique да действа като централен депозитар за протести на менителници (CON/2011/28), 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 342. Становище относно предотвратяване на забавянето на плащания (CON/2011/25), 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Становище относно проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото  (CON/2011/24), OВ C 140, 11.5.2011 г., стр. 8..Допълнителна информация
 344. Становище относно платежните услуги (CON/2011/23), 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Становище относно Централния корпоративен кредитен регистър (CON/2011/20), 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 346. Становище относно връщането в обращение на евробанкноти (CON/2011/19), 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Становище относно изменения на законодателството за фонда за гарантиране на депозитите (CON/2011/15), Румъния, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Становище относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (CON/2011/13), OВ C 150, 20.5.2011 г., стр. 1..
 349. Становище относно включване на кредитни съюзи в помощта на Държавната хазна за финансови институции (CON/2011/11), 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза (CON/2011/10), 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 351. Становище относно изменения на полската Конституция относно приемането на еврото (CON/2011/9), 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Становище относно прилагането на принципите за развитието на финансовите надзорни структури в Белгия (CON/2011/5), 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 353. Становище относно изменения на Закона за банките (CON/2011/3), 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 354. Становище относно органа за финансов надзор на Унгария и относно законодателните правомощия на неговия председател (CON/2010/94), 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Становище относно стабилизирането на кредитни институции при криза (CON/2010/92), 17.12.2010.
 356. Становище относно назначаването и освобождаването на членове на Паричния съвет и относно възнаграждението на членовете на надзорния съвет на Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Становище относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (CON/2010/90), 13.12.2010.
 358. Становище относно някои нови разпоредби за паричното обращение в брой (CON/2010/89), 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Становище относно увеличаването на капитала и законовите резерви на Banque de France (CON/2010/88), 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 360. Становище относно ратифицирането или прилагането на Споразумението за услугите по пощенските плащания (CON/2010/85), 1.12.2010.
 361. Становище относно преструктурирането на банки (CON/2010/83), 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Становище относно възнагражденията на служителите на централната банка на Португалия (Banco de Portugal) и относно бюджета  (CON/2010/80), 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Становище относно изменения на Конституцията и относно Закона за законодателството във връзка със законодателните правомощия на Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Становище относно увеличение на новото споразумение с Международния валутен фонд за получаване на кредити (CON/2010/74), 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 365. Становище относно законодателна рамка, позволяваща на кредитните институции да емитират обезпечени облигации (CON/2010/73), 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Становище относно изменения на правната рамка за дейността на Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 367. Становище относно допълнителни мерки за възстановяването на бюджетния баланс (CON/2010/69), Румъния, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Становище относно изменения на законодателството за официалната статистика (CON/2010/66), Румъния, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Становище относно изменения на правната рамка за схемата за гарантиране на депозити (CON/2010/64), 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Становище относно професионалното развитие на държавните служители на Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Становище относно съкращаването на публичните разходи по отношение на Banca d’Italia (CON/2010/58), 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Становище относно прехвърлянето на задачи, свързани с пруденциалния надзор, на Austrian Financial Market Authority (CON/2010/57), 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 373. Становище относно изменения на Закона за Magyar Nemzeti Bank въвеждащи намаления на възнагражденията (CON/2010/56), 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 374. Становище относно възнаграждението на служителите на Banca Naţională a României (CON/2010/51), Румъния, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Становище относно правото на Sveriges Riksbank да събира информация от шведски емитенти на ценни книжа (CON/2010/49), 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 376. Становище относно преструктурирането на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), 17.6.2010.
 377. Становище относно изменения на Закона за обезпечените облигации (Pfandbriefe) (CON/2010/47), 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 378. Становище относно изменения на някои разпоредби от Закона за банките (CON/2010/46), 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Становище относно някои разпоредби, отнасящи се до Banque de France (CON/2010/44), 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Становище относно статистиката, презграничното движение на парични средства и правомощията на Българска народна банка (CON/2010/43), България, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 381. Становище относно правния статут на активите на Lietuvos bankas, мандата и възнаграждението на членовете на Съвета, неприкосновеността на валутните резерви на чуждестранни централни банки и годишните финансови отчети на Lietuvos bankas (CON/2010/42), 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Становище относно двустранния заем между Международния валутен фонд и Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Становище относно прехвърлянето на права и задължения по отношение на емитирането, разпределянето и изкупуването на публичен дълг (CON/2010/39), 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Становище относно изменение на правилата, осигуряващи непрекъснатост на мандата на председателя на Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 385. Становище относно допълнителните мерки за финансова стабилност в Естония (CON/2010/35), 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Становище относно надзора върху частното застраховане, създаването на гаранционен фонд за частно животозастраховане и други разпоредби (CON/2010/33), 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Становище относно изменение на правилата, уреждащи провизията на Narodowy Bank Polski срещу валутен риск (CON/2010/32), 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 388. Становище относно изменение на Закона за кредитните институции и финансовите предприятия, с което се въвеждат допълнителни мерки за стабилизиране на финансовите пазари (CON/2010/31), 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Становище относно преструктурирането на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), 7.4.2010.
 390. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (CON/2010/28), OВ C 103, 22.4.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
 391. Становище относно нова правна рамка за почтеност и предотвратяване на корупция по отношение на нейното прилагане към Banka Slovenije и нейните органи за вземане на решения (CON/2010/27), 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Становище относно независимостта, поверителността и забраната за парично финансиране (CON/2010/25), България, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 393. Становище относно изменение на Закона за Danmarks Nationalbank по отношение на правомощието за събиране на информация за съставянето на статистика (CON/2010/24), 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Становище относно вноската на Австрия във Фонда за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на МВФ (CON/2010/22), 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Становище относно измененията в правната рамка за увеличаване на ликвидността в икономиката в резултат на влиянието на международната финансова криза (CON/2010/21), 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Становище относно изменения на Закона и Устава на Eesti Pank (CON/2010/20), 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Становище относно въвеждането на седемдневно депозитно улеснение (CON/2010/18), 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Становище относно създаването на гръцка статистическа система и независим статистически орган (CON/2010/17), 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Становище относно двустранно споразумение за заем на Ирландия с Международния валутен фонд (CON/2010/15), 9.2.2010.
 400. Становище относно задачите на Magyar Nemzeti Bank, свързани с членството на Унгария в Международния валутен фонд (CON/2010/13), 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Становище относно процедурата на специалната администрация, която се стартира от Banca Naţională a României за кредитни институции в затруднение (CON/2010/12), Румъния, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Становище относно задачите на Magyar Nemzeti Bank, структурата и правния статут на унгарския орган за финансов надзор, и създаването на Съвет за финансова стабилност (CON/2010/10), 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Становище относно мерките за възстановяване, които се прилагат за предприятия от банковия и финансов сектор, относно надзора над финансовия сектор и финансовите услуги и относно устройствения закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 404. Становище относно сливането на органите за лицензиране и надзор на банки и застрахователни дружества (CON/2010/4), 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Становище относно някои мерки касаещи банковото и финансово регулиране (CON/2010/3), 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Становище относно правомощията на Banka Slovenije, свързани с членството на Словения в Международния валутен фонд (CON/2009/100), 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Становище относно реализирането на обезпечение, предоставено на Banco de España, на други национални централни банки на държавите-членки или на ЕЦБ при изпълнението на техните задачи (CON/2009/96), 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Становище относно разширяването на ирландската държавната гаранция за определени задължения на кредитни институции (CON/2009/92), 9.11.2009.
 409. Становище относно класиране на правото на задържане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90), 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 410. Становище относно състава на Съвета на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland и членството в Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), 4.11.2009.
 411. Становище относно удължаване на крайния срок за предоставяне на определени банкноти за обмяна (CON/2009/87), 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Становище относно независимостта на Národná banka Slovenska (CON/2009/85), 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 413. Становище относно разпределянето на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2009/83), 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Становище относно ангажирането на De Nederlandsche Bank с паричната система на Бонер, Сент Евстатиус и Саба (CON/2009/80), 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Становище относно емитирането на специални държавни ценни книжа за кредитните институции (CON/2009/78), 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Становище относно държавния одит на Lietuvos bankas (CON/2009/77), 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Становище относно процедурата за номиниране на управител на Banque de France (CON/2009/74), 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Становище относно надзорните задачи на Česká národní banka по отношение на потребителския кредит (CON/2009/71), 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Становище относно свързани с Banco de España разпоредби за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм  (CON/2009/70), 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Становище относно олихвяването на салдото по държавната сметка, държана при Banca d'Italia (CON/2009/69), 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Становище относно създаването на национална агенция за управление на активи (CON/2009/68), 31.8.2009.
 422. Становище относно разширяване на правото на Narodowy Bank Polski да търгува с ценни книжа (CON/2009/67), 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 423. Становище относно публичния достъп до информация за имуществото на висши държавни служители (CON/2009/64), 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Становище относно изменен проект на законодателна разпоредба за облагането с данък на златните резерви на Banca d'Italia (CON/2009/63), 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 425. Становище относно банковото преструктуриране и укрепването на собствения капитал на кредитни институции (CON/2009/62), 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Становище относно процедурата за изменение на официалния обменен курс на литовския литас (CON/2009/61), 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Становище относно правната рамка за спестовните и кредитни кооперативни съюзи (CON/2009/60), 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Становище относно облагането с данък на златните резерви на Banca d’Italia (CON/2009/59), 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Становище относно регулирането на дейностите на лизинговите дружества и дружествата за финансов лизинг (CON/2009/57), 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Становище относно изменения на мерките за финансова помощ на кредитни институции (CON/2009/56), 25.6.2009.
 431. Становище относно изменения на правилата, уреждащи централния депозитар за ценни книжа (CON/2009/55), 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 432. Становище относно разпределението на печалбата на Latvijas Banka (CON/2009/53), 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Становище относно мерки за увеличаване на ефективността на схемата за гарантиране на депозити (CON/2009/51), Румъния, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Становище относно засилване на оздравителните правомощия на Banca Naţională a României по отношение на кредитни институции в затруднение (CON/2009/48), Румъния, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Становище относно мерките за възнаграждението в публичния сектор по отношение на независимостта на централната банка (CON/2009/47), 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 436. Становище относно разширяването на надзорната роля на Banque Centrale du Luxembourg посредством законопроект за платежните услуги, институциите за електронни пари и окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2009/46), 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Становище относно правоотношенията, приложими за персонала на Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Становище относно привеждането на правната рамка на Magyar Nemzeti Bank с новите административни правила (CON/2009/44), 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Становище относно организацията и функционирането на официалната статистика в Румъния (CON/2009/42), Румъния, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Становище относно плащането от Banco de Portugal на увеличението на участието на Португалия в Международния валутен фонд (CON/2009/41), 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 441. Становище относно надзора над платежните институции от страна на Lietuvos bankas (CON/2009/40), 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 442. Становище относно плащането от Banco de España на предложеното увеличаване на участието на Испания в МВФ (CON/2009/35), 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 443. Становище относно увеличаване на участието на Италия в Международния валутен фонд (CON/2009/33), 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Становище относно изменение на правилата за разпределение на печалбата на Lietuvos bankas в контекста на финансовата криза (CON/2009/26), 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Становище относно управлението на наличностите по държавната сметка, държана при Banca d'Italia (CON/2009/23), 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Становище относно закон, позволяващ на министъра на финансите да нарежда на Националния пенсионен резервен фонд да инвестира във финансови институции като част от рекапитализацията на банките  (CON/2009/16), 25.2.2009.
 447. Становище относно мерките за финансова подкрепа, свързани с възнаграждението на служителите, заемащи публични длъжности (CON/2009/15), 24.2.2009.
 448. Становище относно допълнителни критерии за избираемост на членовете на Управителния съвет на Българската народна банка и други правила за предоставяне на информация в тази връзка (CON/2009/13), България, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 449. Становище относно ролята на Banque centrale du Luxembourg при съставянето на определени статистически данни (CON/2009/7), 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Становище относно плащане от Oesterreichische Nationalbank на предложеното увеличение на участието на Австрия в МВФ  (CON/2009/5), 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Становище относно изменения на правилата, уреждащи разпределението на дохода на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и нейните печалби на белгийската държава (CON/2009/4), 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 452. Становище относно изменения на Закона за платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2008/87), 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Становище относно модернизиране на правната рамка за финансови инструменти (CON/2008/85), 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 454. Становище относно привеждането на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank в съответствие с правото на Общността  (CON/2008/83), 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Становище относно прехвърлянето на печалбата на Banco de España в полза на финансовото министерство (CON/2008/82), 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Становище относно предоставянето на подкрепа от Министерство на финансите на финансови институции (CON/2008/80), 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Становище относно ролята на Българска народна банка по отношение на платежни институции и оператори на платежни системи и надзора над платежни и сетълмент системи (CON/2008/78), България, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 458. Становище относно държавни гаранции и други мерки за поддържане на стабилността на финансовата система (CON/2008/76), 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Становище относно изменение на Закона за Българската народна банка в подготовка за въвеждане на еврото  (CON/2008/73), България, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 460. Становище относно употребата на чуждестранни резерви за туризъм (CON/2008/72), Румъния, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Становище относно създаването на регистър за финансови институции, поддържан от Българска народна банка (CON/2008/71), България, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 462. Становище относно разширяването на обхвата на схемата за гарантиране на депозити (CON/2008/69), 17.11.2008.
 463. Становище относно изискванията за предоставяне на държавни гаранции  (CON/2008/67), 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Становище относно мерки, въвеждащи гаранции за стабилността на кредитната система (CON/2008/65), 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Становище относно управлението на информация за емитентите в контекста на дематериализацията на техни ценни книжа  (CON/2008/64), 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 466. Становище относно ново решение относно Комитета на европейските банкови надзорници (CON/2008/63), OВ C 45, 24.2.2009 г., стр. 1..
 467. Становище относно защитата на депозити и определени животозастрахователни продукти (CON/2008/61), 28.10.2008.
 468. Становище относно операциите на Фонда за придобиване на финансови активи (CON/2008/60), 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Становище относно мерки за осигуряване на стабилността на банковия сектор (CON/2008/58), 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Становище относно създаването на фонд за стабилизиране на финансовия пазар и относно други мерки за финансова стабилност (CON/2008/57), 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Становище относно предоставянето на държавни гаранции за допринасяне за финансова стабилност (CON/2008/56), 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Становище относно разширяване на правната рамка за събирането на статистическа информация от Narodowy Bank Polski  (CON/2008/53), 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Становище относно създаването на фонд за придобиване на финансови активи и относно други правителствени мерки, допринасящи за финансова стабилност (CON/2008/52), 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Становище относно схеми за гарантиране на депозитите и защита на инвеститорите  (CON/2008/51), 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Становище относно държавна гаранция, покриваща пасиви на кредитни институции (CON/2008/50), 17.10.2008.
 476. Становище относно замяната на евромонети и германски възпоменателни евромонети  (CON/2008/49), 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Становище относно въвеждането на мерки за финансово подпомагане на кредитни институции (CON/2008/48), 15.10.2008.
 478. Становище относно замяната и изтеглянето от обращение на банкноти и монети (CON/2008/47), 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 479. Становище относно държавна гаранция, покриваща кредит, отпуснат от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique в контекста на нейния принос за финансовата стабилност (CON/2008/46), 8.10.2008.
 480. Становище относно мерки за финансова подкрепа за кредитни институции (CON/2008/44), 3.10.2008.
 481. Становище относно ограниченията и забраните за лицата, заемащи държавни длъжности (CON/2008/43), 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Становище относно изменения, даващи възможност на Banque centrale du Luxembourg да съдейства по-ефективно за финансовата стабилност и уточняващи изискванията към режима за минимални резерви (CON/2008/42), 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Становище относно финансирането на австрийската вноска за опрощаване на дълга на Либерия  (CON/2008/41), 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 484. Становище относно финансовата независимост на Sveriges Riksbank (CON/2008/34), 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Становище относно създаването на одитен комитет към Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се касае до участието на Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Становище относно измененията на Устава на Banca Naţională a României (CON/2008/31), Румъния, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Становище относно въвеждането на еврото в Словакия и относно обменния курс към еврото за словашката крона  (CON/2008/28), OВ C 180, 17.7.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 489. Становище относно законопроекта за Česká národní banka  (CON/2008/21), 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 490. Становище относно ролята на Narodowy Bank Polski при клиринга и сетълмента на ценни книжа и централната система за депозиране на ценни книжа (CON/2008/20), 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Становище относно правомощията на Banque centrale du Luxembourg и пенсионната схема на нейните служители (CON/2008/17), 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 492. Становище относно обединяването на финансовия и застрахователен надзор (CON/2008/16), 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Становище относно кодификация на Регламента на Съвета за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит (CON/2008/15), OВ C 88, 9.4.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 494. Становище относно измененията на Закона за Eesti Pank (CON/2008/14), 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 495. Становище относно реформата на гръцката система за социална сигурност по отношение на Bank of Greece (CON/2008/13), 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Становище относно надзора върху одиторите и ролята на Banco de Portugal в това отношение (CON/2008/11), 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Становище относно трудовото възнаграждение във Banca d'Italia и структурната реформа на сметката на правителството, поддържана във Banca d’Italia  (CON/2008/10), 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 498. Становище относно трудовите правоотношения между Deutsche Bundesbank и нейния персонал (CON/2008/9), 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 499. Становище относно последиците за паричния режим на Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, настъпили в резултат на промените в статута им по френското право (CON/2008/8), 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 500. Становище относно принципите, правилата и структурата на Националната статистическа система и ролята на Banco de Portugal  (CON/2008/6), 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2008/5), 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Становище относно изменението на устройствения закон на Sveriges Riksbank във връзка с мандата на членовете на изпълнителния й съвет (CON/2008/4), 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Становище относно разпределението на правомощията за изработване и предаване на определени правителствени законопроекти между Česká národní banka и министерство на финансите (CON/2008/2), 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Становище относно правната рамка, подготвяща приемането на еврото  (CON/2007/43), 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Становище относно новите задачи на Българска народна банка, свързани с надзора върху лицата извършващи дейност по налични парични преводи (CON/2007/40), България, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 506. Становище относно надзора върху валутните операции с пари в брой  (CON/2007/38), 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Становище относно въвеждането на забраната за ценни книжа на приносител по отношение на акции, емитирани от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 508. Становище относно някои нови задачи на Banka Slovenije, свързани с предотвратяване на прането на пари (CON/2007/36), 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Становище относно реформата на финансовия надзор (CON/2007/33), 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 510. Становище относно модернизирането на надзорната структура на Федералната служба за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (CON/2007/32), 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Становище относно реформата на финансовия надзор, особено във връзка с Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 512. Становище относно създаването на режим за защита на потребителите и свързаната с него надзорна роля на Banco de Portugal  (CON/2007/29), 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 513. Становище относно надзора, който Banca Naţională a României упражнява върху платежните системи, системите за сетълмент на ценни книжа и платежните инструменти  (CON/2007/27), Румъния, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за гарантиране на влоговете, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Становище относно регулирането на небанковите финансови институции от централната банка (CON/2007/23), Румъния, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Становище относно мандата на Междуправителствената конференция за изготвяне на Договор, който изменя съществуващите Договори (CON/2007/20), OВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 2..
 517. Становище относно въвеждането на еурото в Кипър и Малта, и относно обменните курсове към еурото на кипърската и малтийската лира (CON/2007/19), OВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 1..Допълнителна информация
 518. Становище относно регулирането и надзора върху пазарите и дейността на компетентните независими власти (CON/2007/17), 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Становище относно надзора върху кредитни и финансови институции и относно допустимите обезпечения по операциите на паричната политика  (CON/2007/15), 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Становище относно измененията в устава на Magyar Nemzeti Bank, отнасящи се до структурата и управлението на Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14), 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 521. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece с оглед на приспособяването му към развитията на обезреченията в Евросистемата и на осигуряване на нормалното функциониране на платежните системи (CON/2007/13), 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Становище относно инструментите на паричната политика и системата за сетълмент на ценни книжа на Latvijas Banka (CON/2007/12), 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Становище относно измененията на закона за предотвратяване и борба срещу прането на пари, отнасящи се до режима на санкции и надзор, и тяхното приложното поле спрямо националните централни банки (CON/2007/10), 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Становище относно някои задачи на Česká národní banka, свързани със защита на потребителите  (CON/2007/8), 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Становище относно изменение на Закона за Deutsche Bundesbank свързано с броя и назначаването на членовете на нейния Изпълнителен съвет (CON/2007/6), 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 526. Становище относно измененията в устройствения закон на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/58), 15.12.2006.
 527. Становище относно сближаването с общностното право на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank  (CON/2006/55), 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Становище относно въвеждането в устройствения закон на De Nederlandsche Bank на нови принципи за корпоративно управление (CON/2006/54), 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Становище относно надзора върху операторите за клиринг и сетълмент (CON/2006/53), 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Становище относно системата за сетълмент на ценни книжа на Latvijas Banka (CON/2006/52), 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Становище относно разпределението на правомощия между надзорните органи (CON/2006/51), 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Становище относно измененията в устройствения закон на Central Bank of Cyprus във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/50), 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Становище относно някои задачи на Česká národní banka в областта на защита на потребителите (CON/2006/47), 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Становище относно изменението в устройствения закон на Banca d'Italia (CON/2006/44), 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Становище относно измененията в устройствения закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique с оглед на залога на вземанията й, като обезпечение по кредитните й операции (CON/2006/40), 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Становище относно промяната в състава на Комисията за банков надзор (CON/2006/39), 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Становище относно създаването на режим за защита на потребителите в рамките на надзорната роля на Bank of Greece и други свързани с това разпоредби  (CON/2006/38), 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 538. Становище относно измененията в устройствения закон на Central Bank of Cyprus във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/33), 28.6.2006.
 539. Становище относно измененията в устройствения закон на Banque de France (CON/2006/32), 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Становище относно наредбите на Sveriges Riksbank за купуването и връщането на пари в брой (CON/2006/30), 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Становище относно изменението на латвийската конституция във връзка със статута на Latvijas Banka (CON/2006/27), 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Становище относно измененията в устройствения закон на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/23), 22.5.2006.
 543. Становище относно надзора върху финансовия сектор (CON/2006/20), 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Становище относно измененията в устройствения закон на Latvijas Banka (CON/2006/19), 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Становище относно измененията в устройствения закон на Banka Slovenije във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/17), 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Становище относно създаването на правно основание за присъединяването на Lietuvos bankas към модела за кореспондентски отношения между централните банки (CON/2006/16), 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Становище относно обединяването на банковия и застрахователен надзор, надзора върху капиталовите пазари и надзора върху пенсионните фондове (CON/2006/15), 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Становище относно извънредните правомощия и компетенциите на ЕСЦБ (CON/2006/6), 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 549. Становище относно измененията в устройствения акт на Central Bank of Cyprus във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/4), 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 550. Становище относно измененията в устройствения акт на Lietuvos bankas във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2005/60), 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Становище относно измененията в устройствения акт на Eesti Pank във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2005/59), 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Становище относно изменения проект за промени в структурата и управлението на Banca d’Italia, които се налагат поради закона за защита на спестяванията (CON/2005/58), 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Становище относно промените в системата за управление на държавните финанси  (CON/2005/55), 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Становище относно измененията на устройствения акт на Sveriges Riksbank (CON/2005/54), 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Становище относно намаляването на годишните вноски на търговските банки към Фонда за защита на влоговете и относно прякото финансиране  (CON/2005/50), 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Становище относно възнаграждението за разходи по лихви, заплащано от Sveriges Riksbank на предприятия, които разделят и съхраняват пари в брой  (CON/2005/48), 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Становище относно освобождаването на Národná banka Slovenska от наказателноправна отговорност за юридически лица  (CON/2005/47), 16.11.2005.
 558. Становище относно забраната на ценни книжа на приносител и модернизиране на уредбата на корпоративни ценни книжа  (CON/2005/43), 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 559. Становище относно измененото предложение за възлагане на цялостния надзор върху финансовите пазари на Česká národní banka, като единствен надзорен орган (CON/2005/39), 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Становище относно правото на Lietuvos bankas да емитира банкноти и монети след приемане на еврото и персоналната независимост на управителя на Lietuvos bankas  (CON/2005/38), 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Становище относно промените в структурата и управлението на Banca d’Italia, които се налагат поради закона за защита на спестяванията (CON/2005/34), 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Становище относно правилата за прехвърляне на печалбата на Banco de España в полза на финансовото министерство (CON/2005/30), 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Становище относно плащането от Oesterreichische Nationalbank на австрийската вноска в доверителния фонд на МВФ за засегнатите от природни бедствия страни с нисък доход (CON/2005/29), 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Становище относно задачите на Národná banka Slovenska по отношение на обединения надзор върху целия финансов пазар и измененията на устройствения й закон  (CON/2005/26), 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Становище относно регламентирането на лобизма, включително лобизма по отношение на Národná banka Slovenska (CON/2005/25), 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Становище относно реорганизацията на надзора върху финансовите пазари и надзора върху платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа  (CON/2005/24), 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Становище относно измененията на устройствения акт на Latvijas Banka (CON/2005/20), 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Становище относно отпускането на кредитни линии от Banca d’Italia на Ливан  (CON/2005/1), 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Становище относно вземането на решения в областта на паричната политика  (CON/2004/35), 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Становище относно надзора върху финансовите пазари, осъществяван от Národná banka Slovenska (CON/2004/31), 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 571. Становище относно надзора върху финансовия сектор  (CON/2004/21), 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Становище относно защитата на спестяванията  (CON/2004/16), 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Становище относно покриването на претърпяните от Banque de France загуби от валутни курсове  (CON/2004/6), 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Становище относно мерките, оказващи влияние върху финансовата позиция на Suomen Pankki и разпоредбите, отнасящи се до правомощието й да издава правни норми (CON/2004/1), 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 575. Становище относно изменението в устройствения закон на Banco de Portugal (CON/2003/29), 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Становище относно изменението в устройствения закон на Banco de España (CON/2003/28), 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Становище относно Националната фондация за изследвания, технологии и развитие (CON/2003/27), 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Становище относно проектозакон № 2 от 2003 г. за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2003/24), 19.11.2003.
 579. Становище относно сливането на De Nederlandsche Bank и Netherlands Pension and Insurance Supervisory Authority Foundation (CON/2003/23), 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Становище относно измененията в устройствения закон на Suomen Pankki и свързаните с това актове  (CON/2003/22), 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Становище относно пруденциалния надзор върху финансовия сектор и финансовите услуги (CON/2003/19), 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2003/15), 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Становище относно платежните системи, платежните инфраструктури и платежните инструменти (CON/2003/14), 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece (CON/2003/4), 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank и Закона за шведския парламент  (CON/2003/3), 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Становище относно разпоредбата за превръщане на облигации по Закон № 483/93, която засяга баланса на Banca d'Italia (CON/2002/30), 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2002/28), 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Становище относно измененията на Закона за извънредните правомощия с оглед на регулирането на финансовите пазари при извънредно положение (CON/2002/27), 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Становище относно предложението за създаване на национална сметна палата към Шведския парламент, включително относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2002/22), 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 590. Становище относно изясняването на особеното съотношение между институционалната рамка на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и общите правила за акционерните дружества  (CON/2002/18), 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Становище относно Наредбата за определяне на националните органи, компетентни по въпросите на фалшифицирането на пари (CON/2002/17), 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Становище относно проектозакон от 2002 година за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2002/16), 5.6.2002.
 593. Становище относно прехвърлянето на печалбата на Banco de España в полза на Финансовото министерство  (CON/2002/14), 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Становище относно измененията в Закона за икономическия и паричен съюз, които късаят задължението на Central Bank of Ireland да привежда на ирланското финансово министерство нетния приход от емитирането на монети (CON/2002/7), 1.2.2002.
 595. Становище относно Закона за създаване на единен надзор за финансови услуги  (CON/2001/35), 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Становище относно Наредбата за освобождаване от разпоредбите за държавните служители и държавните служители на изпитателен срок на служителите на Banque centrale du Luxembourg, които имат статут по публичното право (CON/2001/28), 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Становище относно измененията в устройствения закон на Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Становище относно измененията на няколко закона, регулиращи испанския финансов пазар  (CON/2001/12), 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Становище относно някои разпоредби, включени в Закона за неактивните сметки от 2001 г.(Dormant Accounts Bill 2001) (CON/2001/11), 31.5.2001.
 600. Становище относно Закона за създаването и организацията на надзора върху финансовите пазари и за изменение на някои свързани с него закони  (CON/2001/10), 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Становище относно Закона за ипотеките и публичните облигации (CON/2001/6), 25.4.2001.
 602. Становище относно изменението на Паричния и финансов кодекс в областта на платежните системи  (CON/2001/2), 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Становище относно едновременното обращение на деноминирани в евро и ескудо банкноти и монети и измененията в Устава на Banco de Portugal (CON/2001/1), 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Становище относно изменението в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2000/26), 20.11.2000.
 605. Становище относно ратифицирането на измененията в устройствения акт Bank of Greece, одобрени от общото събрание на акционерите на 25 април 2000 г. (CON/2000/15), 27.6.2000.
 606. Становище относно закона за начина на приемане на актове за емитирането на евробанкноти и монети, и за измененение на Закона за сеченето на монети от 1988 г. и устройствения закон на Oesterreichische Nationalbank  (CON/2000/14), 28.6.2000.
 607. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece и други въпроси, свързани с приемането на еврото в Гърция (CON/2000/7), 17.4.2000.
 608. Становище относно устава и ролята на Institut d'émission des départements d'outre-mer (CON/1999/20), 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece (CON/1999/18), 19.11.1999.
 610. Становище относно правния режим за прехвърляне на печалбата на Banco de España на Министерството на финансите  (CON/1999/16), 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 611. Становище относно (i) правната уредба на кредитните институции и финансовите фирми във връзка с Фонда за гарантиране на влоговете; и (ii) дейностите на Фонда за гарантиране на влоговете (CON/1999/15), 27.10.1999.
 612. Становище относно органа за банков надзор  (CON/1999/5), 14.7.1999.
 613. Становище относно дематериализирането на акциите на Bank of Greece (CON/1999/4), 1.6.1999.
 614. Становище относно измененията в устройствения закон на Banque de France (CON/1998/62), 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Становище относно инструментите и процедурите на паричната политика и относно минималните резерви (CON/1998/47), 1.10.1998.
 616. Становище относно решението за минималните резерви на Съвета по паричната политика на Banque de France (CON/1998/43), 23.9.1998.
 617. Становище относно минималните резерви (CON/1998/41), 8.9.1998.
 618. Становище относно устройствения закон на Banque centrale du Luxembourg и създаването на комисия за надзор върху финансовия сектор (CON/1998/39), 23.9.1998.
 619. Становище относно устройствения закон на De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), 20.8.1998.
 620. Становище относно Ufficio Italiano dei Cambi (Италианската валутна служба) (CON/1998/35), 31.7.1998.
 621. Становище относно операциите на паричния пазар на Banque de France  (CON/1998/29), 10.6.1998.
 622. Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/1998/25), 10.6.1998.