Съответни становища на ЕЦБ

 1. Становище относно правилата, които финансовите предприятия трябва да следват, когато определят политиките за възнагражденията (CON/2019/32), Нидерландия, 5.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 2. Становище относно свободата на информацията (CON/2019/31), Нидерландия, 4.9.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 3. Становище относно продажбата и закупуването на кредитни улеснения (CON/2019/30), Кипър, 16.8.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 4. Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2019/27), Словения, 18.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 5. Становище относно изплащането на средства на неквалифицирани държатели на подчинени облигации и на миноритарни акционери, които притежават акции в банки, в които Република Словения има мажоритарен дял от акциите и които са засегнати от извънредните мерки на Banka Slovenije (CON/2019/26), Словения, 9.7.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 6. Становище на ЕЦБ относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus и относно изменения на Конституцията във връзка с Central Bank of Cyprus (CON/2019/24), Кипър, 21.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 7. Становище относно структурата на собствеността на Banca d’Italia и собствеността върху резервите от злато (CON/2019/23), Италия, 24.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 8. Становище относно целите и управлението на Комисията по финансови и капиталови пазари в Латвия (CON/2019/22), Латвия, 12.6.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 9. Становище относно реформата на надзорния режим на банките и финансовия пазар (CON/2019/21), Австрия, 31.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 10. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки (CON/2019/20), Словения, 28.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 11. Становище относно преразглеждането на правната рамка на португалската система за финансов надзор (CON/2019/19), Португалия, 21.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 12. Становище относно данъка върху финансовите активи на банките и бенчмарка за лихвените проценти за договорите за потребителски кредити  (CON/2019/18), Румъния, 10.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 13. Становище относно сигурността на мрежовите и информационните системи (CON/2019/17), Кипър, 2.5.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 14. Становище относно участие в Единния механизъм за преструктуриране  (CON/2019/16), България, 17.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 15. Становище относно лобирането  (CON/2019/15), Чехия, 11.4.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 16. Становище относно изискването на съгласието на заемополучателите за прехвърлянето на кредити, обезпечени с ипотеки върху жилищни имоти (CON/2019/14), Ирландия, 29.3.2019.
 17. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на бившите титуляри на квалифицирани вземания към банки (CON/2019/13), Словения, 27.3.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 18. Становище относно промени в структурата на управлението на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2019/12), Белгия, 26.3.2019.
 19. Становище относно лицензирането и надзора на доставчиците на микрокредити (CON/2019/07), Гърция, 15.2.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 20. Становище относно предложение за решение на Съвета относно сключването на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (CON/2019/06), OВ C 84, 6.3.2019 г., стр. 1..Допълнителна информация
 21. Становище относно възнагражденията на ръководния персонал и висшето ръководство на Narodowy Bank Polski (CON/2019/03), Полша, 30.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 22. Становище относно надзора на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta върху агенциите за кредитна информация и върху платежните системи (CON/2019/02), Малта, 21.1.2019.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 23. Становище относно организацията на работата на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции (CON/2018/57), Белгия, 14.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 24. Становище относно измененията в режима на отговорност на членовете на управителния съвет и служителите на Banca Naţională a României (CON/2018/56), Румъния, 11.12.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 25. Становище относно изменено предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове  (CON/2018/55), 7.12.2018.Допълнителна информация
 26. Становище относно изпълнението на препоръките от доклада за конвергенцията чрез изменения в Закона за Българската народна банка (CON/2018/53), България, 16.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 27. Становище относно макропруденциалните правомощия на Българската народна банка и управлението на кредитните институции (CON/2018/52), България, 19.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 28. Становище относно предложение за регламент за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите (CON/2018/51), OВ C 444, 10.12.2018 г., стр. 11..Допълнителна информация
 29. Становище относно засилването на финансовия надзор и защитата на инвеститорите (CON/2018/50), Полша, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 30. Становище относно националното законодателство, което ще бъде прието с оглед на установяването на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българската народна банка (CON/2018/49), България, 9.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 31. Становище относно определянето на основните услуги и операторите на основни услуги за целите на сигурността на мрежите и информационните системи (CON/2018/47), Словения, 8.11.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 32. Становище относно правната уредба на Държавната сметна палата (CON/2018/45), Хърватия, 26.10.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 33. Становище относно създаването на национална база данни за застрахователните искове (CON/2018/43), Ирландия, 28.9.2018.
 34. Становище относно предаването на административни данни за статистически цели (CON/2018/40), Германия, 3.9.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 35. Становище относно критичните инфраструктури, киберсигурността и обезпечените облигации (CON/2018/39), Словакия, 31.8.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 36. Становище относно реципрочното прилагане на макропруденциалните инструменти в Люксембург (CON/2018/34), Люксембург, 27.7.2018.
 37. Становище относно регулирането на дейността, свързана с притежаването на договори за кредити (CON/2018/31), Ирландия, 5.7.2018.
 38. Становище относно някои финансовоправни разпоредби (CON/2018/29), Белгия, 8.6.2018.
 39. Становище относно изменение на формулата за възнаградителната лихва по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2018/28), Франция, 7.6.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 40. Становище относно създаването на рамка за сигурността на мрежовите и информационните системи от общ интерес (CON/2018/27), Белгия, 18.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 41. Становище относно административните санкции и престъпленията във връзка с предоставянето на погрешна или подвеждаща информация на Central Bank of Ireland (CON/2018/24), Ирландия, 11.5.2018.
 42. Становище относно управлението и финансовата независимост на Central Bank of Cyprus (CON/2018/23), Кипър, 11.5.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 43. Становище относно установяването и надзора на критичните инфраструктури за целите на сигурността на информационните технологии (CON/2018/22), Естония, 27.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 44. Становище относно конвертирането на кредитите в швейцарски франкове (CON/2018/21), Словения, 16.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 45. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) и на други правни актове (CON/2018/19), OВ C 255, 20.7.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 46. Становище относно правната рамка за обезпечени облигации (CON/2018/18), Чехия, 9.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 47. Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka и Закона за Държавната сметна палата (CON/2018/17), Хърватия, 6.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 48. Становище относно създаването на рамка за секюритизация (CON/2018/16), Кипър, 4.4.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 49. Становище относно сигурността и защитата на критичните инфраструктури (CON/2018/15), Белгия, 21.3.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 50. Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1092/2010 за пруденциалния надзор върху финансовата система на Европейския съюз на макроравнище и за създаване на Европейски съвет за системен риск (CON/2018/12), OВ C 120, 6.4.2018 г., стр. 2..Допълнителна информация
 51. Становище относно възлагането на Bank of Greece на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/11), Гърция, 15.2.2018.
 52. Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2018/10), Кипър, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 53. Становище относно допълнителни макропруденциални инструменти за жилищни ипотеки (CON/2018/9), Люксембург, 19.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 54. Становище относно връщането на парични средства на Република Словения от определени данъчни убежища (CON/2018/8), Словения, 14.2.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 55. Становище относно основните информационни документи за пакети с инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти (CON/2018/5), Словения, 31.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 56. Становище относно организацията на централния регистър на банковите сметки и финансовите трансакции в Белгия (CON/2018/4), Белгия, 26.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 57. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/3), Словения, 11.1.2018.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 58. Становище относно пазарите на финансови инструменти (CON/2018/2), Гърция, 9.1.2018.
 59. Становище относно възлагането на Lietuvos bankas на функцията на фискален агент на Международния валутен фонд (CON/2017/53), Литва, 1.12.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 60. Становище относно бенчмаркове за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2017/52), България, 29.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 61. Становище относно изменения на рамката за вземане на решения на Българската народна банка (CON/2017/51), България, 27.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 62. Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2017/49), Ирландия, 24.11.2017.
 63. Становище относно временното замразяване на лихвения процент по френските спестовни сметки от вида „livret A“ и някои други френски регулирани спестовни сметки (CON/2017/45), Франция, 6.11.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 64. Становище относно платежните услуги (CON/2017/44), Кипър, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 65. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska в надзора по отношение на образованието на финансовите посредници и финансовите представители (CON/2017/43), Словакия, 27.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 66. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/41), Словения, 9.10.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 67. Становище относно междубанковия клиринг и сетълмент (CON/2017/37), Полша, 20.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 68. Становище относно правната рамка на обезпечените облигации, отчитането на данни за кредитите, макропруденциалните правомощия и инструменти и общите процедури в единния надзорен механизъм (CON/2017/36), Словакия, 11.9.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 69. Становище относно изменения в режима за надзор на финансовите пазари (CON/2017/35), Австрия, 25.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 70. Становище относно проект на закон за изменение на Органическия закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique във връзка с броя на директорите в съвета на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2017/34), Белгия, 24.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 71. Становище относно отчитането на данни за кредитите (CON/2017/33), Австрия, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 72. Становище относно определянето на Central Bank of Cyprus за информационен орган и включването на съответното изключение от изискването за банкова тайна (CON/2017/32), Кипър, 21.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 73. Становище относно достъпа до централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2017/28), България, 2.8.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 74. Становище относно ограничaването на плащанията в брой (CON/2017/27), България, 11.7.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 75. Становище относно закон за Националната фондация за научни изследвания, технологии и развитие (CON/2017/26), Австрия, 23.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 76. Становище относно собственността върху дружество със специална цел за производството на евробанкноти (CON/2017/25), Испания, 16.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 77. Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2017/24), Словения, 12.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 78. Становище относно нова категория дългови инструменти, нов макропруденциален инструмент, създаването на нова категория институция за сетълмент и изключването на правата на прихващане (CON/2017/23), Белгия, 8.6.2017.
 79. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС (CON/2017/22), OВ C 236, 21.7.2017 г., стр. 2..Допълнителна информация
 80. Становище относно макропруденциалните мерки за органичаване на системните рискове (CON/2017/21), Австрия, 7.6.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 81. Становище относно ограниченията на плащанията в брой (CON/2017/20), Белгия, 30.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 82. Становище относно комисията за наблюдение върху процедурата за алтернативно разрешаване на спорове и фонд „Резервен“ на банковите фондации (CON/2017/19), Испания, 26.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 83. Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2017/17), Швеция, 18.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 84. Становище относно средствата за съдебна защита, предоставени на титулярите на квалифицирани вземания към банки (CON/2017/16), Словения, 12.5.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 85. Становище относно предоставянето на застраховки срещу наводнение (CON/2017/12), Ирландия, 7.4.2017.
 86. Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2014/59/ЕС във връзка с реда на вземанията по необезпечени дългови инструменти в йерархията при несъстоятелност (CON/2017/6), OВ C 132, 24.4.2017 г., стр. 1..Допълнителна информация
 87. Становище относно предоставянето на информация и данни от платежни системи, платежни схеми, депозитари на ценни книжа и системи за клиринг и сетълмент (CON/2017/5), Полша, 1.3.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 88. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд: удължаване на Новите кредитни споразумения, вноската в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа и нов двустранен договор за заем (CON/2017/4), Италия, 22.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 89. Становище относно възлагането на Central Bank of Cyprus на нови задачи във връзка с ипотечните кредити (CON/2017/3), Кипър, 17.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 90. Становище относно платежни сметки (CON/2017/2), Кипър, 15.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 91. Становище относно мерки за ликвидна подкрепа, предпазна рекапитализация и други спешни разпоредби за банковия сектор (CON/2017/1), Италия, 3.2.2017.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 92. Становище относно белгийски проект на закон за надзора върху лицата, които обработват платежни операции (CON/2016/61), Белгия, 28.12.2016.
 93. Становище относно одита на дейността на Banka Slovenije (CON/2016/59), Словения, 13.12.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 94. Cтановище относно възстановяването на разходите за поддържането на централния кредитен регистър и регистъра на банкови сметки (CON/2016/57), България, 30.11.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 95. Становище относно проект на закон за отмяна на държавната гаранция, предоставена във връзка със спешната помощ за осигуряване на ликвидност (CON/2016/55), Белгия, 17.11.2016.
 96. Становище относно възлагането на правомощия на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland във връзка с извършването на оценка на конкуренцията на пазара на ипотечни кредити и с издаването на насоки към заемодателите относно променливите лихвени проценти (CON/2016/54), Ирландия, 17.11.2016.
 97. Становище относно измененията в Закона за Hrvatska narodna banka (CON/2016/52), Хърватия, 28.10.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 98. Становище относно изменения на Закона за Latvijas Banka, с които се намалява броят на членовете на Съвета на Latvijas Banka (CON/2016/47), Латвия, 28.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 99. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при отчитането на данъците върху застрахователни премии (CON/2016/45), Словакия, 19.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 100. Становище относно ролята на представителя на Органа за финансов надзор в Надзорния съвет на ЕЦБ и относно надзорни такси (CON/2016/43), Финландия, 7.9.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 101. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2016/42), Словения, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 102. Становище относно циркулярното писмо на Banca d’Italia за изпълнение на реформата на италианските кооперативни банки (CON/2016/41), Италия, 31.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 103. Становище относно измененията на режима във връзка с поддържането на минимални резерви (CON/2016/40), Румъния, 30.8.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 104. Становище относно изключването на права на прихващане по отношение на вземанията, мобилизирани като обезпечение при централна банка от Европейската система на централните банки (CON/2016/37), Франция, 12.7.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 105. Становище относно разширяването на достъпа до централния регистър на банковите сметки (CON/2016/35), Белгия, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 106. Становище относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители (CON/2016/34), Гърция, 28.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 107. Становище относно измененията на Закона за Hrvatska Narodna Banka  (CON/2016/33), Хърватия, 15.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 108. Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на служителите в публичния и частично публичния сектор (CON/2016/32), Нидерландия, 13.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 109. Становище относно потребителските кредити (CON/2016/31), Словения, 8.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 110. Становище относно вътрешния одит на Българската народна банка (CON/2016/30), България, 3.6.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 111. Становище относно регламент за модел на интегрирани данни (CON/2016/29), Австрия, 19.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 112. Становище относно преструктурирането и ликвидацията на банки (CON/2016/28), Словения, 3.5.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 113. Становище относно проверките за истинност и годност на евробанкнотите и тяхното обращение (CON/2016/25), Италия, 20.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 114. Становище относно одита на бизнес операциите на Banka Slovenije (CON/2016/24), Словения, 18.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 115. Становище относно предложение за решение на Съвета за определяне на мерки за постепенно установяване на единно представителство на еврозоната в Международния валутен фонд (CON/2016/22), OВ C 216, 6.4.2016 г., стр. 1..Допълнителна информация
 116. Становище относно вноската на Австрия във Фонда за ограничаване на последиците от бедствия и за подпомагане след бедствия на Международния валутен фонд (CON/2016/21), Австрия, 6.4.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 117. Становище относно режима, приложим спрямо прехвърлимите дългови ценни книжа (CON/2016/20), Франция, 30.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 118. Становище относно платежните услуги (CON/2016/19), България, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 119. Становище относно реформата на кооперативните банки, гаранционната схема за секюритизации на необслужвани кредити и кредитния капацитет на алтернативните инвестиционни фондове (CON/2016/17), Италия, 24.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 120. Становище относно създаването и функционирането на организации за прехвърляне на недвижима собственост (CON/2016/16), Кипър, 17.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 121. Становище относно придобиването на правото на собственост върху Institut d’Émission des Départements d’Outre-Mer от Banque de France (CON/2016/14), Франция, 16.3.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 122. Становище относно мерки, които да улеснят нормалното функциониране на Съвета на директорите и Комитета на служителите на Central Bank of Cyprus (CON/2016/9), Кипър, 23.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 123. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/6), Словения, 3.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 124. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2016/5), Кипър, 1.2.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 125. Становище относно гарантирането на обратното изкупуване на монети от Австрийския монетен двор (CON/2016/4), Австрия, 25.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 126. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2016/3), Гърция, 21.1.2016.
 127. Становище относно надзора върху дейностите на лицата, работещи с пари в брой, и налагането на административни мерки и санкции (CON/2016/2), Литва, 20.1.2016.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 128. Становище относно отчитането за целите на платежния баланс и трансграничното предоставяне на услуги (CON/2015/58), Австрия, 23.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 129. Становище относно някои изменения на институционалната рамка на Banka Slovenije (CON/2015/57), Словения, 18.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 130. Становище относно потребителските кредити (CON/2015/54), Чехия, 9.12.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 131. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/52), Нидерландия, 26.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 132. Становище относно производството на евробанкноти (CON/2015/51), Португалия, 23.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 133. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2015/50), Белгия, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 134. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници и относно схемите за гарантиране на депозити и за обезщетяване (CON/2015/48), Люксембург, 20.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 135. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (CON/2015/47), Австрия, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 136. Становище относно регистър на банкови сметки (CON/2015/46), България, 13.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 137. Становище относно правната уредба на дружествата, които придобиват кредити (CON/2015/45), Кипър, 12.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 138. Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2015/44), Ирландия, 11.11.2015.
 139. Становище относно разрешаването на кризисни ситуации на финансовия пазар и относно специалния данък за определени финансови институции (CON/2015/43), Словакия, 6.11.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 140. Становище относно институционалната рамка за преструктуриране на институции (CON/2015/42), Белгия, 4.11.2015.
 141. Становище относно изменения на Устава на Banca d'Italia (CON/2015/41), Италия, 30.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 142. Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/40), Ирландия, 29.10.2015.
 143. Становище относно регулирането на финансовия лизинг и дейността на дружествата за финансов лизинг (CON/2015/37), Кипър, 19.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 144. Становище относно централния регистър на банковите сметки (CON/2015/36), Чехия, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 145. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/35), Италия, 16.10.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 146. Становище относно законопроект за пазара за финансови инструменти (CON/2015/34), Словения, 28.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 147. Становище относно определянето на Lietuvos bankas за орган за преструктуриране (CON/2015/33), Литва, 22.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 148. Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), Австрия, 2.9.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 149. Становище относно обращението на банкноти и монети (CON/2015/29), Чехия, 28.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 150. Становище относно изменения в конституционния закон и Закона за Česká národní banka (CON/2015/28), Чехия, 11.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 151. Становище относно използването на интегриран модел за отчитането на данни към Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Австрия, 10.8.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 152. Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/25), Гърция, 20.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 153. Становище относно изменения на закона за гръцката статистическа система и за Гръцката статистическа служба (CON/2015/24), Гърция, 15.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 154. Становище относно възстановяване и преструктуриране на финансовия пазар (CON/2015/22), Чехия, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 155. Становище относно защитата на потребителите на финансовите пазари (CON/2015/21), Словакия, 1.7.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 156. Становище относно централен кредитен регистър (CON/2015/20), Малта, 19.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 157. Становище относно възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/19), Испания, 10.6.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 158. Становище относно правната уредба на схемите за гарантиране на депозити и на преструктурирането на финансовите пазари (CON/2015/17), Полша, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 159. Становище относно изменения на правната рамка, уреждаща словенското дружество за управление на банкови активи (CON/2015/16), Словения, 28.5.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 160. Становище относно реформата на кооперативни банки (banche popolari) (CON/2015/13), Италия, 25.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 161. Становище относно правната рамка за кредитните медиатори (CON/2015/12), Португалия, 24.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 162. Становище относно правната рамка на Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Полша, 10.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 163. Становище относно независимостта на Banka Slovenije и на членовете на органите ѝ за вземане на решение (CON/2015/8), Словения, 2.3.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 164. Становище относно стратегия за макропруденциалната политика (CON/2015/7), Литва, 25.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 165. Становище относно изменения в Устава на Eesti Pank (CON/2015/6), Естония, 9.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 166. Становище относно нова правна рамка за изготвянето на официална статистика в Литва (CON/2015/5), Литва, 6.2.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 167. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при преструктурирането на финансовия пазар (CON/2015/3), Словакия, 21.1.2015.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 168. Становище относно Колегията за преструктуриране (CON/2015/2), Белгия, 21.1.2015.
 169. Становище относно вноската на Румъния в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на Международния валутен фонд (CON/2014/92), Румъния, 29.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 170. Становище относно публикуването на документи и използването на пенсионния резерв (CON/2014/91), Австрия, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 171. Становище относно разкриването на информация в случай на преструктуриране или отнемане на лиценза на банка (CON/2014/90), България, 22.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 172. Становище относно разкриването на поверителна информация в рамките на национално парламентарно разследване (CON/2014/89), Ирландия, 19.12.2014.
 173. Становище относно кредитни изисквания (CON/2014/88), Естония, 17.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 174. Становище относно изменения на Закона за гарантиране на влоговете в банките (CON/2014/86), България, 9.12.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 175. Становище относно производството на евробанкноти от дружество със специална инвестиционна цел (CON/2014/82), Испания, 19.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 176. Становище относно нормативната уредба на банковата дейност (CON/2014/79), Словения, 11.11.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 177. Становище относно определянето на среднопретеглената доходност за федералните кредити и назначаването на външни одитори (CON/2014/75), Австрия, 23.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 178. Становище относно правилата при конфликт на интереси, приложими спрямо членовете на управителните органи и ръководния персонал на Banca d’Italia (CON/2014/73), Италия, 13.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 179. Становище относно публикуването на годишния процент на разходите за договорите за потребителски кредити (CON/2014/71), Естония, 2.10.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 180. Становище относно регулирането на стопанската дейност, свързана с притежаването на кредити (CON/2014/69), Ирландия, 12.9.2014.
 181. Становище относно прилагането на европейската Директива за възстановяване и преструктуриране на банки (CON/2014/67), Германия, 12.9.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 182. Становище относно проверки за истинност и годност на евробанкноти и монети и тяхното връщане в обращeние (CON/2014/65), Литва, 29.8.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 183. Становище относно преструктурирането на кредитни и други институции (CON/2014/60), Кипър, 22.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 184. Становище относно Централния кредитен регистър (CON/2014/57), Португалия, 21.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 185. Становище относно компетентността за сечене на монети (CON/2014/56), Кипър, 16.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 186. Становище относно правилата, уреждащи консултирането с ЕЦБ (CON/2014/54), Словакия, 10.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 187. Становище относно одобряване на платежни системи (CON/2014/53), Малта, 10.7.2014.
 188. Становище относно възрастовата граница и срока на мандата на управителя и заместник-управителя на Banque de France (CON/2014/51), Франция, 8.7.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 189. Становище относно изисквания за статистическа отчетност в областта на статистиката на плащанията (CON/2014/47), Полша, 27.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 190. Становище относно комитет за системен риск (CON/2014/46), Люксембург, 26.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 191. Становище относно небанкови финансови институции, предоставящи кредити на потребители (CON/2014/45), България, 24.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 192. Становище относно мерки, придружаващи Регламента за ЕНМ (CON/2014/43), Австрия, 23.6.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 193. Становище относно организацията, надзора и платежоспособността на кредитните институции (CON/2014/40), Испания, 30.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 194. Становище относно възнаграждението на служителите и членовете на органите за вземане на решения на Banca d’Italia и данъчното облагане на нейните преоценени акции (CON/2014/38), Италия, 26.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 195. Становище относно ограничения на пенсионни права (CON/2014/35), Австрия, 19.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 196. Становище относно правната рамка за кредитни институции и финансови дружества (CON/2014/34), Португалия, 16.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 197. Становище относно надзора на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2014/33), Литва, 15.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 198. Становище относно разрешаването на кризи на финансовите пазари (CON/2014/31), Финландия, 2.5.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 199. Становище относно публични финанси (CON/2014/30), Литва, 30.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 200. Становище относно правната рамка за рекапитализацията на кредитните институции в Гърция чрез Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2014/29), Гърция, 29.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 201. Становище относно наблюдение на използването на кредитни рейтинги от участници на пазара (CON/2014/28), Литва, 22.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 202. Становище относно операторите на обмен на валута (CON/2014/27), Литва, 16.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 203. Становище относно операции, свързани с държавни ценни книжа (CON/2014/26), Румъния, 14.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 204. Становище относно независимостта на Banka Slovenije (CON/2014/25), Словения, 11.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 205. Становище относно управление на кризи (CON/2014/24), Литва, 2.4.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 206. Становище относно оценката на кредитния риск и риска на държавата на банкови групи (CON/2014/23), Австрия, 27.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 207. Становище относно правилата за конфликт на интереси за висши служители на Banco de España (CON/2014/22), Испания, 20.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 208. Становище относно финансов надзор, макропруденциален надзор и надзор върху платежни системи (CON/2014/21), Естония, 18.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 209. Становище относно надзора на кредитни преводи и директни дебити в евро (CON/2014/20), Румъния, 10.3.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 210. Становище относно промени в управлението на Banca d’Italia (CON/2014/19), Италия, 21.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 211. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансова система (CON/2014/18), Полша, 18.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 212. Становище относно статута и надзора на кредитни институции (CON/2014/17), Белгия, 14.2.2014.
 213. Становище относно макропруденциалния мандат и инструменти на NBB (CON/2014/16), Белгия, 13.2.2014.
 214. Становище относно въвеждането на еврото в Литва (CON/2014/14), Литва, 12.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 215. Становище относно сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2014/13), Белгия, 12.2.2014.
 216. Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на висши държавни служители в публичния и частично публичния сектор (CON/2014/12), Нидерландия, 10.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 217. Становище относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика (CON/2014/11), Полша, 7.2.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 218. Становище относно Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Унгария, 31.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 219. Становище относно възнаграждения за държавни служители по време на отпуск по болест (CON/2014/7), Ирландия, 28.1.2014.
 220. Становище относно публичен достъп до информация за финансовото състояние на длъжностни лица (CON/2014/5), Словения, 20.1.2014.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 221. Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  (CON/2014/1), OВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 3..
 222. Становище относно увеличение на капитала на Banca d’Italia (CON/2013/96), Италия, 27.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 223. Становище относно обезпечени облигации (CON/2013/94), Румъния, 23.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 224. Становище относно кредитния регистър (CON/2013/93), Латвия, 19.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 225. Становище относно ограничаването на публични разходи по отношение на Banca d’Italia (CON/2013/92), Италия, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 226. Становище относно публичните финанси в Естония (CON/2013/91), Естония, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 227. Становище относно публичните финанси в Люксембург (CON/2013/90), Люксембург, 18.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 228. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/87), Португалия, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 229. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/86), Словения, 9.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 230. Становище относно правния статус на активите на Lietuvos bankas и обхвата на публичния ѝ одит (CON/2013/85), Литва, 5.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 231. Становище относно платежни средства и платежни системи (CON/2013/84), Франция, 6.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 232. Становище относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и относно пруденциалния надзор на макроравнище (CON/2013/82), Финландия, 2.12.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 233. Становище относно лицензирането, регулирането и надзора върху кооперативни кредитни институции (CON/2013/81), Кипър, 26.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 234. Становище относно мерки за стабилизиране и фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/80), Румъния, 25.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 235. Становище относно промени в правомощията за вземане на решения на Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Кипър, 22.11.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 236. Становище относно прехвърлянето на управлението на държавни имоти на Banca Naţională a României (CON/2013/74), Румъния, 29.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 237. Становище относно мерки за преобразуване на банки (CON/2013/73), Словения, 15.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 238. Становище относно интегрираната унгарска надзорна рамка (CON/2013/71), Унгария, 7.10.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 239. Становище относно създаването на Съвет за финансова стабилност и макропруденциалния мандат на националните органи  (CON/2013/70), Словения, 18.9.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 240. Становище относно изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Малта, 13.9.2013.
 241. Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/67), Словения, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 242. Становище относно обработката и връщането в обращение на евробанкноти и евромонети (CON/2013/65), Латвия, 21.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 243. Становище относно принципите и процедурата за обмяна на банкноти и монети (CON/2013/64), Полша, 20.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 244. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/63), Литва, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 245. Становище относно предоставянето на платежни услуги от Banka Slovenije на субекти на бюджетна издръжка (CON/2013/62), Словения, 19.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 246. Становище относно автономията на Banco de España по въпроси, свързани с персонала и относно прекратяване на мандата на управителя  (CON/2013/61), Испания, 16.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 247. Становище относно предоставянето на обезпечение на Danmarks Nationalbank чрез автоматично обезпечаване (CON/2013/60), Дания, 13.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 248. Становище относно извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (CON/2013/59), Белгия, 12.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 249. Становище относно регистър на финансовите отчети (CON/2013/58), Словакия, 7.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 250. Становище относно особено производство по ликвидация на кредитни институции (CON/2013/57), Гърция, 6.8.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 251. Становище относно новата интегрирана унгарска надзорна рамка (CON/2013/56), Унгария, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 252. Становище относно мерки за стимулиране на дългосрочното кредитиране (CON/2013/55), Белгия, 26.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 253. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/54), Кипър, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 254. Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2013/53), Швеция, 24.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 255. Становище относно спестовни банки и банкови фондации (CON/2013/52), Испания, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 256. Становище относно надзора над кооперативни кредитни институции (CON/2013/51), Кипър, 23.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 257. Становище относно мерки за стабилизиране (CON/2013/50), Румъния, 12.7.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 258. Становище относно реформи, свързани с възнаграждения и пенсии (CON/2013/46), Ирландия, 28.6.2013.
 259. Становище относно макропруденциалния мандат на Lietuvos bankas (CON/2013/45), Литва, 26.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 260. Становище относно третирането на евробанкноти, повредени от средства против кражба (CON/2013/43), Белгия, 12.6.2013.
 261. Становище относно планове за възстановяване и оздравяване (CON/2013/42), Белгия, 10.6.2013.
 262. Становище относно промени в управлението на Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Кипър, 5.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 263. Становище относно новите надзорни задачи на Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Унгария, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 264. Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/39), Румъния, 3.6.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 265. Становище относно защита на ипотекарни длъжници (CON/2013/33), Испания, 22.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 266. Становище относно засилване на институционалната роля и независимост на Banca Naţională a României (CON/2013/31), Румъния, 7.5.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 267. Становище относно макропруденциална политика (CON/2013/30), Малта, 30.4.2013.
 268. Становище относно регистър на потребителски кредити (CON/2013/29), Франция, 26.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 269. Становище относно планиране при кризи и ранна намеса за кредитни институции (CON/2013/26), Австрия, 11.4.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 270. Становище относно отчитане на платежния баланс (CON/2013/22), Австрия, 25.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 271. Становище относно мерките за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/21), Словения, 22.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 272. Становище относно спящи депозитни сметки в кредитни институции (CON/2013/20), Гърция, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 273. Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/19), Португалия, 19.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 274. Становище относно вноските на Oesterreichische Nationalbank в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на Международния валутен фонд и двустранен договор за заем между Международния валутен фонд и Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Австрия, 4.3.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 275. Становище относно разпределянето на печалба от Bank of Greece  (CON/2013/15), Гърция, 20.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 276. Становище относно рамка за оздравяване за кредитни и други институции (CON/2013/10), Кипър, 1.2.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 277. Становище относно нови компетенции, предоставени на Banca Naţională a României, относно държавния дълг и суапове за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти (CON/2013/6), Румъния, 29.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 278. Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/5), Полша, 14.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 279. Становище на ЕЦБ от 11 януари 2013 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (CON/2013/4), OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 18..
 280. Становище относно ранна намеса, преструктуриране и оздравяване на кредитни институции (CON/2013/3), Испания, 9.1.2013.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 281. Становище относно нови мерки за кредитен регистър в Ирландия (CON/2012/111), Ирландия, 21.12.2012.
 282. Становище относно дружества за управление на активи (CON/2012/108), Испания, 14.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 283. Становище относно банкова и финансова стабилност (CON/2012/106), Франция, 12.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 284. Становище относно изпълнението на Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз  (CON/2012/105), Литва, 11.12.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 285. Становище относно възнагражденията на персонала на Banco de Portugal и бюджета (CON/2012/86), Португалия, 9.11.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 286. Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2012/83), Словакия, 31.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 287. Становище относно проверката на парични наличности (CON/2012/82), Германия, 30.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 288. Становище относно разпределяне на печалба между Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и белгийската държава (CON/2012/81), Белгия, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 289. Становище относно изменения в устройствения закон на Latvijas Banka (CON/2012/80), Латвия, 29.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 290. Становище относно фискални правила и относно обслужването на банковите сметки и плащанията на бюджетните организации (CON/2012/79), България, 24.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 291. Становище относно свободата на информацията (CON/2012/76), Ирландия, 19.10.2012.
 292. Становище относно подготовката и необходимите законодателни промени за въвеждането на еврото (CON/2012/73), Латвия, 2.10.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 293. Становище относно консолидирана правна рамка за платежни услуги (CON/2012/72), Полша, 21.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 294. Становище относно укрепване на банковата стабилност (CON/2012/71), Словения, 19.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 295. Становище относно увеличаване на капитала на Banque centrale du Luxembourg (CON/2012/69), Люксембург, 7.9.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 296. Становище относно кредитни съюзи (CON/2012/68), Ирландия, 4.9.2012.
 297. Становище относно изисквания за отчeтност за презгранични транзакции за услуги (CON/2012/67), Австрия, 24.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 298. Становище относно изисквания за външнотърговска отчетност (CON/2012/66), Германия, 16.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 299. Становище относно увеличаването на квотата на Австрия в Международния валутен фонд (CON/2012/65), Австрия, 13.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 300. Становище относно рекапитализацията на Banca Monte dei Paschi di Siena (CON/2012/64), Италия, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 301. Становище относно стабилизиране на бюджетната политика и създаването на сметка за антикризисни държавни резерви в Lietuvos bankas (CON/2012/63), Литва, 3.8.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 302. Становище относно реформата на надзора на застраховането и пенсионното осигуряване (CON/2012/61), Италия, 30.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 303. Становище относно данъка върху финансовите сделки (CON/2012/59), Унгария, 24.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 304. Становище относно нови мерки за засилване на надзора и прилагането във финансовото регулиране (CON/2012/52), Ирландия, 16.7.2012.
 305. Становище относно закони за Central Bank of Cyprus от 2002 г. до 2007 г.  (CON/2012/51), Кипър, 11.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 306. Становище относно рекапитализацията на Cyprus Popular Bank (CON/2012/50), Кипър, 2.7.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 307. Становище относно Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/49), Унгария, 28.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 308. Становище относно банкова рекапитализация (CON/2012/48), Словения, 21.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 309. Становище относно предотвратяване на забавени плащания (CON/2012/47), Словения, 18.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 310. Становище относно реорганизацията и продажбата на активи в недвижимо имущество във финансовия сектор (CON/2012/46), Испания, 5.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 311. Становище относно увеличаването на квотата на Унгария в Международния валутен фонд (CON/2012/45), Унгария, 1.6.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 312. Становище относно Закон за Česká národní banka  (CON/2012/44), Чехия, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 313. Становище относно Закон за Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/43), Унгария, 31.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 314. Становище относно рамка за рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/39), Гърция, 22.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 315. Становище относно оперативни разходи, свързани с надзор (CON/2012/35), Белгия, 10.5.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 316. Становище относно Устава на Bank of Greece (CON/2012/31), Гърция, 16.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 317. Становище относно Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система (CON/2012/29), България, 13.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 318. Становище относно белгийски обезпечени облигации и относно мерки за улесняване на събиране на вземания по кредити  (CON/2012/28), Белгия, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 319. Становище относно изменения на Закона за Magyar Nemzeti Bank  (CON/2012/26), Унгария, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 320. Становище относно рекапитализация и преструктуриране на кредитни институции в Гърция (CON/2012/25), Гърция, 5.4.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 321. Становище относно мерки за прилагане по отношение на рекапитализация (CON/2012/23), Португалия, 30.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 322. Становище относно схема за гарантиране на депозити (CON/2012/22), Словения, 28.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 323. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза  (CON/2012/20), Италия, 16.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 324. Становище относно назначаването на членовете на Управителния съвет на Latvijas Banka (CON/2012/19), Латвия, 15.3.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 325. Становище относно условията по ценни книжа, емитирани или гарантирани от гръцката държава (CON/2012/12), Гърция, 17.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 326. Становище относно преобразуването на испанския финансов сектор  (CON/2012/11), Испания, 15.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 327. Становище относно управлението на ликвидността по сметките на министерството на финансите в Banca d’Italia и избора на контрагенти за свързани с това операции  (CON/2012/9), Италия, 13.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 328. Становище относно системата за наблюдение на транзакции с безналични ценни книжа  (CON/2012/8), Гърция, 10.2.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 329. Становище относно пенсионната реформа в публичния сектор (CON/2012/6), Ирландия, 26.1.2012.
 330. Становище относно заплатите на държавните служители (CON/2012/1), Кипър, 4.1.2012.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 331. Становище относно промените в гръцкия режим за преструктуриране на кредитните институции  (CON/2011/107), Гърция, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 332. Становище относно независимостта на Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/106), Унгария, 22.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 333. Становище относно Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/104), Унгария, 14.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 334. Становище относно създаването и финансирането на фонд за преобразуване и относно промените в изчисляването на вноските в схемата за гарантиране на депозитите (CON/2011/103), Белгия, 12.12.2011.
 335. Становище относно плащането във връзка с увеличаването на румънската квота в Международния валутен фонд (CON/2011/102), Румъния, 9.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 336. Становище относно законодателство за пазарите на ценни книжа (CON/2011/101), Финландия, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 337. Становище относно преработените изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2011/99), Литва, 7.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 338. Становище относно законодателното уреждане на финансирането на централния регистър на номерата на банкови сметки (CON/2011/98), Белгия, 7.12.2011.
 339. Становище относно представителство и плащането на квоти в Международния валутен фонд (CON/2011/97), Естония, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 340. Становище относно фискалната отговорност (CON/2011/96), Словакия, 5.12.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 341. Становище относно изменения на правилата за разпределяне на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2011/91), Литва, 10.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 342. Становище относно плащането от Banco de Portugal на увеличението на участието на Португалия в Международния валутен фонд (CON/2011/89), Португалия, 9.11.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 343. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции  (CON/2011/84), Ирландия, 21.10.2011.
 344. Становище относно мерките за ранна намеса и измененията на режима за преобразуване и ликвидация за кредитни и финансови институции, които подлежат на надзор от централната банка на Португалия - Banco de Portugal (CON/2011/83), Португалия, 19.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 345. Становище относно регистъра за финансови отчети (CON/2011/80), Словакия, 14.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 346. Становище относно санкциите, свързани със защитата на еврото от фалшифициране (CON/2011/78), Словения, 7.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 347. Становище относно реформата на схемата за защита на депозитите (CON/2011/76), Нидерландия, 4.10.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 348. Становище относно статистиката, междубанковия паричен пазар и пазара за ценни книжа управлявани от Banca Naţională a României, както и относно валутния режим и режима на минималните резерви (CON/2011/73), Румъния, 21.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 349. Становище относно разрешението необходимо за член на надзорния съвет на банка (CON/2011/70), Словения, 9.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 350. Становище относно новите мерки за засилване на надзора и изпълнението на финансовото законодателство (CON/2011/69), Ирландия, 9.9.2011.
 351. Становище относно ратифицирането от страна на Италия на изменението в Учредителния договор на Международния валутен фонд и увеличаването на квотата (CON/2011/68), Италия, 7.9.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 352. Становище относно изискванията към кредитните институции за отговорно кредитиране  (CON/2011/67), Литва, 26.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 353. Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2011/64), Белгия, 18.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 354. Становище относно промените в Закана за предотвратяване на късни плащания (CON/2011/61), Словения, 5.8.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 355. Становище относно кризисни интервенционни мерки за финансови институции в затруднение (CON/2011/60), Нидерландия, 20.7.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 356. Становище относно хармонизирането на законодателството, свързано с TARGET2-Securities и правомощията на Banka Slovenije за санкциониране, отнасящи се до инвестиционни услуги (CON/2011/55), Словения, 30.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 357. Становище относно презгранични операции (CON/2011/54), Испания, 28.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 358. Становище относно унгарската Държавна служба за одит във връзка с нейния одит на Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/53), Унгария, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 359. Становище относно задължения за обмен на информация и сътрудничество между национални надзорни органи (CON/2011/52), България, 22.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 360. Становище относно структурата на капитала и управлението на Централния депозитар (CON/2011/50), България, 20.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 361. Становище относно ролята на Národná banka Slovenska във връзка с финансовия надзор и потребителския кредит (CON/2011/49), Словакия, 10.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 362. Становище относно ново законодателство за кредитния регистър (CON/2011/47), Латвия, 3.6.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 363. Становище относно реформа на надзора на финансовия пазар в Литва (CON/2011/46), Литва, 30.5.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 364. Становище относно някои изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta  (CON/2011/43), Малта, 18.5.2011.
 365. Становище относно измененията в правилата за регистрите на финансовите активи  (CON/2011/40), Словения, 27.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 366. Становище относно мерките за възстановяване и оздравяване на кредитните институции (CON/2011/39), Ирландия, 26.4.2011.
 367. Становище относно изменения на структурата на управление на Oesterreichische Nationalbank  (CON/2011/38), Австрия, 20.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 368. Становище относно управлението на De Nederlandsche Bank и органа за финансовите пазари (CON/2011/37), Нидерландия, 18.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 369. Становище относно изменения на Устава на Bank of Greece (CON/2011/36), Гърция, 14.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 370. Становище относно правната рамка на Фонда за кредитиране и попечителство и относно изменения на схемата за повишаване на ликвидността на гръцката икономика след националната финансова криза (CON/2011/34), Гърция, 13.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 371. Становище относно проекта за Конституция във връзка с Magyar Nemzeti Bank (CON/2011/33), Унгария, 12.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 372. Становище относно финансирането на централен регистър на номера на банкови сметки (CON/2011/30), Белгия, 6.4.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 373. Становище относно премахването на функцията на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique да действа като централен депозитар за протести на менителници (CON/2011/28), Белгия, 25.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 374. Становище относно предотвратяване на забавянето на плащания (CON/2011/25), Словения, 18.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 375. Становище относно проект за решение на Европейския съвет за изменение на член 136 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на механизъм за стабилност за държавите-членки, чиято парична единица е еврото  (CON/2011/24), OВ C 140, 11.5.2011 г., стр. 8..Допълнителна информация
 376. Становище относно платежните услуги (CON/2011/23), Полша, 15.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 377. Становище относно Централния корпоративен кредитен регистър (CON/2011/20), Белгия, 8.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 378. Становище относно връщането в обращение на евробанкноти (CON/2011/19), Франция, 7.3.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 379. Становище относно изменения на законодателството за фонда за гарантиране на депозитите (CON/2011/15), Румъния, 25.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 380. Становище относно реформа на икономическото управление в Европейския съюз (CON/2011/13), OВ C 150, 20.5.2011 г., стр. 1..
 381. Становище относно включване на кредитни съюзи в помощта на Държавната хазна за финансови институции (CON/2011/11), Полша, 16.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 382. Становище относно участието на Италия в програми на Международния валутен фонд в отговор на финансовата криза (CON/2011/10), Италия, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 383. Становище относно изменения на полската Конституция относно приемането на еврото (CON/2011/9), Полша, 14.2.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 384. Становище относно прилагането на принципите за развитието на финансовите надзорни структури в Белгия (CON/2011/5), Белгия, 28.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 385. Становище относно изменения на Закона за банките (CON/2011/3), Словения, 26.1.2011.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 386. Становище относно органа за финансов надзор на Унгария и относно законодателните правомощия на неговия председател (CON/2010/94), Унгария, 21.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 387. Становище относно стабилизирането на кредитни институции при криза (CON/2010/92), Ирландия, 17.12.2010.
 388. Становище относно назначаването и освобождаването на членове на Паричния съвет и относно възнаграждението на членовете на надзорния съвет на Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/91), Унгария, 13.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 389. Становище относно проверките за истинност и годност и за връщането в обращение на евробанкноти (CON/2010/90), Малта, 13.12.2010.
 390. Становище относно някои нови разпоредби за паричното обращение в брой (CON/2010/89), Словакия, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 391. Становище относно увеличаването на капитала и законовите резерви на Banque de France (CON/2010/88), Франция, 9.12.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 392. Становище относно ратифицирането или прилагането на Споразумението за услугите по пощенските плащания (CON/2010/85), 1.12.2010.
 393. Становище относно преструктурирането на банки (CON/2010/83), Германия, 19.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 394. Становище относно възнагражденията на служителите на централната банка на Португалия (Banco de Portugal) и относно бюджета  (CON/2010/80), Португалия, 12.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 395. Становище относно изменения на Конституцията и относно Закона за законодателството във връзка със законодателните правомощия на Magyar Nemzeti Bank (CON/2010/76), Унгария, 3.11.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 396. Становище относно увеличение на новото споразумение с Международния валутен фонд за получаване на кредити (CON/2010/74), Австрия, 18.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 397. Становище относно законодателна рамка, позволяваща на кредитните институции да емитират обезпечени облигации (CON/2010/73), Кипър, 14.10.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 398. Становище относно изменения на правната рамка за дейността на Bank Gospodarstwa Krajowego (CON/2010/70), Полша, 9.9.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 399. Становище относно допълнителни мерки за възстановяването на бюджетния баланс (CON/2010/69), Румъния, 26.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 400. Становище относно изменения на законодателството за официалната статистика (CON/2010/66), Румъния, 9.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 401. Становище относно изменения на правната рамка за схемата за гарантиране на депозити (CON/2010/64), Полша, 6.8.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 402. Становище относно професионалното развитие на държавните служители на Deutsche Bundesbank (CON/2010/59), Германия, 29.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 403. Становище относно съкращаването на публичните разходи по отношение на Banca d’Italia (CON/2010/58), Италия, 26.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 404. Становище относно прехвърлянето на задачи, свързани с пруденциалния надзор, на Austrian Financial Market Authority (CON/2010/57), Австрия, 16.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 405. Становище относно изменения на Закона за Magyar Nemzeti Bank въвеждащи намаления на възнагражденията (CON/2010/56), Унгария, 12.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 406. Становище относно възнаграждението на служителите на Banca Naţională a României (CON/2010/51), Румъния, 1.7.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 407. Становище относно правото на Sveriges Riksbank да събира информация от шведски емитенти на ценни книжа (CON/2010/49), Швеция, 17.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 408. Становище относно преструктурирането на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/48), Ирландия, 17.6.2010.
 409. Становище относно изменения на Закона за обезпечените облигации (Pfandbriefe) (CON/2010/47), Германия, 14.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 410. Становище относно изменения на някои разпоредби от Закона за банките (CON/2010/46), Словения, 1.6.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 411. Становище относно някои разпоредби, отнасящи се до Banque de France (CON/2010/44), Франция, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 412. Становище относно статистиката, презграничното движение на парични средства и правомощията на Българска народна банка (CON/2010/43), България, 21.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 413. Становище относно правния статут на активите на Lietuvos bankas, мандата и възнаграждението на членовете на Съвета, неприкосновеността на валутните резерви на чуждестранни централни банки и годишните финансови отчети на Lietuvos bankas (CON/2010/42), Литва, 18.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 414. Становище относно двустранния заем между Международния валутен фонд и Oesterreichische Nationalbank (CON/2010/40), Австрия, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 415. Становище относно прехвърлянето на права и задължения по отношение на емитирането, разпределянето и изкупуването на публичен дълг (CON/2010/39), Кипър, 14.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 416. Становище относно изменение на правилата, осигуряващи непрекъснатост на мандата на председателя на Narodowy Bank Polski (CON/2010/37), Полша, 7.5.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 417. Становище относно допълнителните мерки за финансова стабилност в Естония (CON/2010/35), Естония, 26.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 418. Становище относно надзора върху частното застраховане, създаването на гаранционен фонд за частно животозастраховане и други разпоредби (CON/2010/33), Гърция, 23.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 419. Становище относно изменение на правилата, уреждащи провизията на Narodowy Bank Polski срещу валутен риск (CON/2010/32), Полша, 21.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 420. Становище относно изменение на Закона за кредитните институции и финансовите предприятия, с което се въвеждат допълнителни мерки за стабилизиране на финансовите пазари (CON/2010/31), Унгария, 13.4.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 421. Становище относно преструктурирането на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (CON/2010/30), Ирландия, 7.4.2010.
 422. Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 479/2009 по отношение на качеството на статистическите данни в условията на процедурата при прекомерен дефицит (CON/2010/28), OВ C 103, 22.4.2010 г., стр. 1..Допълнителна информация
 423. Становище относно нова правна рамка за почтеност и предотвратяване на корупция по отношение на нейното прилагане към Banka Slovenije и нейните органи за вземане на решения (CON/2010/27), Словения, 29.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 424. Становище относно независимостта, поверителността и забраната за парично финансиране (CON/2010/25), България, 25.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 425. Становище относно изменение на Закона за Danmarks Nationalbank по отношение на правомощието за събиране на информация за съставянето на статистика (CON/2010/24), Дания, 19.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 426. Становище относно вноската на Австрия във Фонда за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на МВФ (CON/2010/22), Австрия, 12.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 427. Становище относно измененията в правната рамка за увеличаване на ликвидността в икономиката в резултат на влиянието на международната финансова криза (CON/2010/21), Гърция, 8.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 428. Становище относно изменения на Закона и Устава на Eesti Pank (CON/2010/20), Естония, 5.3.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 429. Становище относно въвеждането на седемдневно депозитно улеснение (CON/2010/18), Латвия, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 430. Становище относно създаването на гръцка статистическа система и независим статистически орган (CON/2010/17), Гърция, 23.2.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 431. Становище относно двустранно споразумение за заем на Ирландия с Международния валутен фонд (CON/2010/15), Ирландия, 9.2.2010.
 432. Становище относно задачите на Magyar Nemzeti Bank, свързани с членството на Унгария в Международния валутен фонд (CON/2010/13), Унгария, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 433. Становище относно процедурата на специалната администрация, която се стартира от Banca Naţională a României за кредитни институции в затруднение (CON/2010/12), Румъния, 27.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 434. Становище относно задачите на Magyar Nemzeti Bank, структурата и правния статут на унгарския орган за финансов надзор, и създаването на Съвет за финансова стабилност (CON/2010/10), Унгария, 18.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 435. Становище относно мерките за възстановяване, които се прилагат за предприятия от банковия и финансов сектор, относно надзора над финансовия сектор и финансовите услуги и относно устройствения закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2010/7), Белгия, 11.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 436. Становище относно сливането на органите за лицензиране и надзор на банки и застрахователни дружества (CON/2010/4), Франция, 8.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 437. Становище относно някои мерки касаещи банковото и финансово регулиране (CON/2010/3), Франция, 7.1.2010.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 438. Становище относно правомощията на Banka Slovenije, свързани с членството на Словения в Международния валутен фонд (CON/2009/100), Словения, 15.12.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 439. Становище относно реализирането на обезпечение, предоставено на Banco de España, на други национални централни банки на държавите-членки или на ЕЦБ при изпълнението на техните задачи (CON/2009/96), Испания, 16.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 440. Становище относно разширяването на ирландската държавната гаранция за определени задължения на кредитни институции (CON/2009/92), Ирландия, 9.11.2009.
 441. Становище относно класиране на правото на задържане на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2009/90), Белгия, 4.11.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 442. Становище относно състава на Съвета на Central Bank and Financial Services Authority of Ireland и членството в Irish Financial Services Regulatory Authority (CON/2009/89), Ирландия, 4.11.2009.
 443. Становище относно удължаване на крайния срок за предоставяне на определени банкноти за обмяна (CON/2009/87), Унгария, 29.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 444. Становище относно независимостта на Národná banka Slovenska (CON/2009/85), Словакия, 27.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 445. Становище относно разпределянето на печалбата на Lietuvos bankas (CON/2009/83), Литва, 23.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 446. Становище относно ангажирането на De Nederlandsche Bank с паричната система на Бонер, Сент Евстатиус и Саба (CON/2009/80), Нидерландия, 9.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 447. Становище относно емитирането на специални държавни ценни книжа за кредитните институции (CON/2009/78), Кипър, 1.10.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 448. Становище относно държавния одит на Lietuvos bankas (CON/2009/77), Литва, 29.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 449. Становище относно процедурата за номиниране на управител на Banque de France (CON/2009/74), Франция, 24.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 450. Становище относно надзорните задачи на Česká národní banka по отношение на потребителския кредит (CON/2009/71), Чехия, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 451. Становище относно свързани с Banco de España разпоредби за предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризъм  (CON/2009/70), Испания, 14.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 452. Становище относно олихвяването на салдото по държавната сметка, държана при Banca d'Italia (CON/2009/69), Италия, 1.9.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 453. Становище относно създаването на национална агенция за управление на активи (CON/2009/68), Ирландия, 31.8.2009.
 454. Становище относно разширяване на правото на Narodowy Bank Polski да търгува с ценни книжа (CON/2009/67), Полша, 20.8.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 455. Становище относно публичния достъп до информация за имуществото на висши държавни служители (CON/2009/64), Словения, 27.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 456. Становище относно изменен проект на законодателна разпоредба за облагането с данък на златните резерви на Banca d'Italia (CON/2009/63), Италия, 24.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 457. Становище относно банковото преструктуриране и укрепването на собствения капитал на кредитни институции (CON/2009/62), Испания, 22.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 458. Становище относно процедурата за изменение на официалния обменен курс на литовския литас (CON/2009/61), Литва, 20.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 459. Становище относно правната рамка за спестовните и кредитни кооперативни съюзи (CON/2009/60), Полша, 16.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 460. Становище относно облагането с данък на златните резерви на Banca d’Italia (CON/2009/59), Италия, 14.7.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 461. Становище относно регулирането на дейностите на лизинговите дружества и дружествата за финансов лизинг (CON/2009/57), Кипър, 26.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 462. Становище относно изменения на мерките за финансова помощ на кредитни институции (CON/2009/56), Ирландия, 25.6.2009.
 463. Становище относно изменения на правилата, уреждащи централния депозитар за ценни книжа (CON/2009/55), Полша, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 464. Становище относно разпределението на печалбата на Latvijas Banka (CON/2009/53), Латвия, 24.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 465. Становище относно мерки за увеличаване на ефективността на схемата за гарантиране на депозити (CON/2009/51), Румъния, 5.6.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 466. Становище относно засилване на оздравителните правомощия на Banca Naţională a României по отношение на кредитни институции в затруднение (CON/2009/48), Румъния, 27.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 467. Становище относно мерките за възнаграждението в публичния сектор по отношение на независимостта на централната банка (CON/2009/47), Латвия, 18.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 468. Становище относно разширяването на надзорната роля на Banque Centrale du Luxembourg посредством законопроект за платежните услуги, институциите за електронни пари и окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2009/46), Люксембург, 14.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 469. Становище относно правоотношенията, приложими за персонала на Deutsche Bundesbank (CON/2009/45), Германия, 11.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 470. Становище относно привеждането на правната рамка на Magyar Nemzeti Bank с новите административни правила (CON/2009/44), Унгария, 8.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 471. Становище относно организацията и функционирането на официалната статистика в Румъния (CON/2009/42), Румъния, 4.5.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 472. Становище относно плащането от Banco de Portugal на увеличението на участието на Португалия в Международния валутен фонд (CON/2009/41), Португалия, 29.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 473. Становище относно надзора над платежните институции от страна на Lietuvos bankas (CON/2009/40), Литва, 24.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 474. Становище относно плащането от Banco de España на предложеното увеличаване на участието на Испания в МВФ (CON/2009/35), Испания, 16.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 475. Становище относно увеличаване на участието на Италия в Международния валутен фонд (CON/2009/33), Италия, 3.4.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 476. Становище относно изменение на правилата за разпределение на печалбата на Lietuvos bankas в контекста на финансовата криза (CON/2009/26), Литва, 24.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 477. Становище относно управлението на наличностите по държавната сметка, държана при Banca d'Italia (CON/2009/23), Италия, 17.3.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 478. Становище относно закон, позволяващ на министъра на финансите да нарежда на Националния пенсионен резервен фонд да инвестира във финансови институции като част от рекапитализацията на банките  (CON/2009/16), Ирландия, 25.2.2009.
 479. Становище относно мерките за финансова подкрепа, свързани с възнаграждението на служителите, заемащи публични длъжности (CON/2009/15), Ирландия, 24.2.2009.
 480. Становище относно допълнителни критерии за избираемост на членовете на Управителния съвет на Българската народна банка и други правила за предоставяне на информация в тази връзка (CON/2009/13), България, 16.2.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 481. Становище относно ролята на Banque centrale du Luxembourg при съставянето на определени статистически данни (CON/2009/7), Люксембург, 27.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 482. Становище относно плащане от Oesterreichische Nationalbank на предложеното увеличение на участието на Австрия в МВФ  (CON/2009/5), Австрия, 22.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 483. Становище относно изменения на правилата, уреждащи разпределението на дохода на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и нейните печалби на белгийската държава (CON/2009/4), Белгия, 16.1.2009.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 484. Становище относно изменения на Закона за платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2008/87), Испания, 12.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 485. Становище относно модернизиране на правната рамка за финансови инструменти (CON/2008/85), Франция, 8.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 486. Становище относно привеждането на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank в съответствие с правото на Общността  (CON/2008/83), Унгария, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 487. Становище относно прехвърлянето на печалбата на Banco de España в полза на финансовото министерство (CON/2008/82), Испания, 2.12.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 488. Становище относно предоставянето на подкрепа от Министерство на финансите на финансови институции (CON/2008/80), Полша, 28.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 489. Становище относно ролята на Българска народна банка по отношение на платежни институции и оператори на платежни системи и надзора над платежни и сетълмент системи (CON/2008/78), България, 26.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 490. Становище относно държавни гаранции и други мерки за поддържане на стабилността на финансовата система (CON/2008/76), Словения, 25.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 491. Становище относно изменение на Закона за Българската народна банка в подготовка за въвеждане на еврото  (CON/2008/73), България, 21.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 492. Становище относно употребата на чуждестранни резерви за туризъм (CON/2008/72), Румъния, 19.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 493. Становище относно създаването на регистър за финансови институции, поддържан от Българска народна банка (CON/2008/71), България, 18.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 494. Становище относно разширяването на обхвата на схемата за гарантиране на депозити (CON/2008/69), Ирландия, 17.11.2008.
 495. Становище относно изискванията за предоставяне на държавни гаранции  (CON/2008/67), Испания, 13.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 496. Становище относно мерки, въвеждащи гаранции за стабилността на кредитната система (CON/2008/65), Италия, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 497. Становище относно управлението на информация за емитентите в контекста на дематериализацията на техни ценни книжа  (CON/2008/64), Белгия, 12.11.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (2) +
  Select your language
 498. Становище относно ново решение относно Комитета на европейските банкови надзорници (CON/2008/63), OВ C 45, 24.2.2009 г., стр. 1..
 499. Становище относно защитата на депозити и определени животозастрахователни продукти (CON/2008/61), Белгия, 28.10.2008.
 500. Становище относно операциите на Фонда за придобиване на финансови активи (CON/2008/60), Испания, 27.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 501. Становище относно мерки за осигуряване на стабилността на банковия сектор (CON/2008/58), Италия, 23.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 502. Становище относно създаването на фонд за стабилизиране на финансовия пазар и относно други мерки за финансова стабилност (CON/2008/57), Германия, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 503. Становище относно предоставянето на държавни гаранции за допринасяне за финансова стабилност (CON/2008/56), Франция, 21.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 504. Становище относно разширяване на правната рамка за събирането на статистическа информация от Narodowy Bank Polski  (CON/2008/53), Полша, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 505. Становище относно създаването на фонд за придобиване на финансови активи и относно други правителствени мерки, допринасящи за финансова стабилност (CON/2008/52), Испания, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 506. Становище относно схеми за гарантиране на депозитите и защита на инвеститорите  (CON/2008/51), Гърция, 17.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 507. Становище относно държавна гаранция, покриваща пасиви на кредитни институции (CON/2008/50), Белгия, 17.10.2008.
 508. Становище относно замяната на евромонети и германски възпоменателни евромонети  (CON/2008/49), Германия, 16.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 509. Становище относно въвеждането на мерки за финансово подпомагане на кредитни институции (CON/2008/48), Ирландия, 15.10.2008.
 510. Становище относно замяната и изтеглянето от обращение на банкноти и монети (CON/2008/47), Швеция, 9.10.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 511. Становище относно държавна гаранция, покриваща кредит, отпуснат от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique в контекста на нейния принос за финансовата стабилност (CON/2008/46), Белгия, 8.10.2008.
 512. Становище относно мерки за финансова подкрепа за кредитни институции (CON/2008/44), Ирландия, 3.10.2008.
 513. Становище относно ограниченията и забраните за лицата, заемащи държавни длъжности (CON/2008/43), Словения, 17.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 514. Становище относно изменения, даващи възможност на Banque centrale du Luxembourg да съдейства по-ефективно за финансовата стабилност и уточняващи изискванията към режима за минимални резерви (CON/2008/42), Люксембург, 10.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 515. Становище относно финансирането на австрийската вноска за опрощаване на дълга на Либерия  (CON/2008/41), Австрия, 9.9.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 516. Становище относно финансовата независимост на Sveriges Riksbank (CON/2008/34), Швеция, 4.8.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 517. Становище относно създаването на одитен комитет към Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2008/33), Белгия, 31.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 518. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се касае до участието на Narodowy Bank Polski  (CON/2008/32), Полша, 23.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 519. Становище относно измененията на Устава на Banca Naţională a României (CON/2008/31), Румъния, 21.7.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 520. Становище относно въвеждането на еврото в Словакия и относно обменния курс към еврото за словашката крона  (CON/2008/28), OВ C 180, 17.7.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 521. Становище относно законопроекта за Česká národní banka  (CON/2008/21), Чехия, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 522. Становище относно ролята на Narodowy Bank Polski при клиринга и сетълмента на ценни книжа и централната система за депозиране на ценни книжа (CON/2008/20), Полша, 21.5.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 523. Становище относно правомощията на Banque centrale du Luxembourg и пенсионната схема на нейните служители (CON/2008/17), Люксембург, 15.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 524. Становище относно обединяването на финансовия и застрахователен надзор (CON/2008/16), Финландия, 4.4.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 525. Становище относно кодификация на Регламента на Съвета за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит (CON/2008/15), OВ C 88, 9.4.2008 г., стр. 1..Допълнителна информация
 526. Становище относно измененията на Закона за Eesti Pank (CON/2008/14), Естония, 25.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 527. Становище относно реформата на гръцката система за социална сигурност по отношение на Bank of Greece (CON/2008/13), Гърция, 19.3.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 528. Становище относно надзора върху одиторите и ролята на Banco de Portugal в това отношение (CON/2008/11), Португалия, 26.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 529. Становище относно трудовото възнаграждение във Banca d'Italia и структурната реформа на сметката на правителството, поддържана във Banca d’Italia  (CON/2008/10), Италия, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 530. Становище относно трудовите правоотношения между Deutsche Bundesbank и нейния персонал (CON/2008/9), Германия, 21.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 531. Становище относно последиците за паричния режим на Сен-Мартен и Сен-Бартелеми, настъпили в резултат на промените в статута им по френското право (CON/2008/8), Франция, 14.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 532. Становище относно принципите, правилата и структурата на Националната статистическа система и ролята на Banco de Portugal  (CON/2008/6), Португалия, 1.2.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 533. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за защита на депозитите, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2008/5), Полша, 17.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 534. Становище относно изменението на устройствения закон на Sveriges Riksbank във връзка с мандата на членовете на изпълнителния й съвет (CON/2008/4), Швеция, 14.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 535. Становище относно разпределението на правомощията за изработване и предаване на определени правителствени законопроекти между Česká národní banka и министерство на финансите (CON/2008/2), Чехия, 7.1.2008.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 536. Становище относно правната рамка, подготвяща приемането на еврото  (CON/2007/43), Словакия, 19.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 537. Становище относно новите задачи на Българска народна банка, свързани с надзора върху лицата извършващи дейност по налични парични преводи (CON/2007/40), България, 12.12.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
  Допълнителна информация
 538. Становище относно надзора върху валутните операции с пари в брой  (CON/2007/38), Словения, 23.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 539. Становище относно въвеждането на забраната за ценни книжа на приносител по отношение на акции, емитирани от Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2007/37), Белгия, 19.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 540. Становище относно някои нови задачи на Banka Slovenije, свързани с предотвратяване на прането на пари (CON/2007/36), Словения, 15.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 541. Становище относно реформата на финансовия надзор (CON/2007/33), Австрия, 5.11.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 542. Становище относно модернизирането на надзорната структура на Федералната служба за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) (CON/2007/32), Германия, 15.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 543. Становище относно реформата на финансовия надзор, особено във връзка с Narodowy Bank Polski (CON/2007/31), Полша, 9.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 544. Становище относно създаването на режим за защита на потребителите и свързаната с него надзорна роля на Banco de Portugal  (CON/2007/29), Португалия, 5.10.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 545. Становище относно надзора, който Banca Naţională a României упражнява върху платежните системи, системите за сетълмент на ценни книжа и платежните инструменти  (CON/2007/27), Румъния, 21.9.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 546. Становище относно измененията свързани с управлението, надзора и начина на финансиране на схемата за гарантиране на влоговете, особено що се отнася до участието на Narodowy Bank Polski (CON/2007/26), Полша, 27.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 547. Становище относно регулирането на небанковите финансови институции от централната банка (CON/2007/23), Румъния, 2.8.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 548. Становище относно мандата на Междуправителствената конференция за изготвяне на Договор, който изменя съществуващите Договори (CON/2007/20), OВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 2..
 549. Становище относно въвеждането на еурото в Кипър и Малта, и относно обменните курсове към еурото на кипърската и малтийската лира (CON/2007/19), OВ C 160, 13.7.2007 г., стр. 1..Допълнителна информация
 550. Становище относно регулирането и надзора върху пазарите и дейността на компетентните независими власти (CON/2007/17), Италия, 18.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 551. Становище относно надзора върху кредитни и финансови институции и относно допустимите обезпечения по операциите на паричната политика  (CON/2007/15), Гърция, 15.6.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 552. Становище относно измененията в устава на Magyar Nemzeti Bank, отнасящи се до структурата и управлението на Magyar Nemzeti Bank (CON/2007/14), Унгария, 24.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 553. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece с оглед на приспособяването му към развитията на обезреченията в Евросистемата и на осигуряване на нормалното функциониране на платежните системи (CON/2007/13), Гърция, 8.5.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 554. Становище относно инструментите на паричната политика и системата за сетълмент на ценни книжа на Latvijas Banka (CON/2007/12), Латвия, 30.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 555. Становище относно измененията на закона за предотвратяване и борба срещу прането на пари, отнасящи се до режима на санкции и надзор, и тяхното приложното поле спрямо националните централни банки (CON/2007/10), Унгария, 16.4.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 556. Становище относно някои задачи на Česká národní banka, свързани със защита на потребителите  (CON/2007/8), Чехия, 21.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 557. Становище относно изменение на Закона за Deutsche Bundesbank свързано с броя и назначаването на членовете на нейния Изпълнителен съвет (CON/2007/6), Германия, 7.3.2007.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 558. Становище относно измененията в устройствения закон на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/58), Малта, 15.12.2006.
 559. Становище относно сближаването с общностното право на устройствения закон на Magyar Nemzeti Bank  (CON/2006/55), Унгария, 6.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 560. Становище относно въвеждането в устройствения закон на De Nederlandsche Bank на нови принципи за корпоративно управление (CON/2006/54), Нидерландия, 7.12.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 561. Становище относно надзора върху операторите за клиринг и сетълмент (CON/2006/53), Полша, 16.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 562. Становище относно системата за сетълмент на ценни книжа на Latvijas Banka (CON/2006/52), Латвия, 14.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 563. Становище относно разпределението на правомощия между надзорните органи (CON/2006/51), Италия, 3.11.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 564. Становище относно измененията в устройствения закон на Central Bank of Cyprus във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/50), Кипър, 26.10.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 565. Становище относно някои задачи на Česká národní banka в областта на защита на потребителите (CON/2006/47), Чехия, 13.9.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 566. Становище относно изменението в устройствения закон на Banca d'Italia (CON/2006/44), Италия, 25.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 567. Становище относно измененията в устройствения закон на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique с оглед на залога на вземанията й, като обезпечение по кредитните й операции (CON/2006/40), Белгия, 3.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 568. Становище относно промяната в състава на Комисията за банков надзор (CON/2006/39), Полша, 2.8.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 569. Становище относно създаването на режим за защита на потребителите в рамките на надзорната роля на Bank of Greece и други свързани с това разпоредби  (CON/2006/38), Гърция, 25.7.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 570. Становище относно измененията в устройствения закон на Central Bank of Cyprus във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/33), Кипър, 28.6.2006.
 571. Становище относно измененията в устройствения закон на Banque de France (CON/2006/32), Франция, 22.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 572. Становище относно наредбите на Sveriges Riksbank за купуването и връщането на пари в брой (CON/2006/30), Швеция, 12.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 573. Становище относно изменението на латвийската конституция във връзка със статута на Latvijas Banka (CON/2006/27), Латвия, 9.6.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 574. Становище относно измененията в устройствения закон на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/23), Малта, 22.5.2006.
 575. Становище относно надзора върху финансовия сектор (CON/2006/20), Нидерландия, 25.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 576. Становище относно измененията в устройствения закон на Latvijas Banka (CON/2006/19), Латвия, 3.4.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 577. Становище относно измененията в устройствения закон на Banka Slovenije във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/17), Словения, 13.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 578. Становище относно създаването на правно основание за присъединяването на Lietuvos bankas към модела за кореспондентски отношения между централните банки (CON/2006/16), Литва, 10.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 579. Становище относно обединяването на банковия и застрахователен надзор, надзора върху капиталовите пазари и надзора върху пенсионните фондове (CON/2006/15), Полша, 9.3.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 580. Становище относно извънредните правомощия и компетенциите на ЕСЦБ (CON/2006/6), Финландия, 16.2.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 581. Становище относно измененията в устройствения акт на Central Bank of Cyprus във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2006/4), Кипър, 27.1.2006.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 582. Становище относно измененията в устройствения акт на Lietuvos bankas във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2005/60), Литва, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 583. Становище относно измененията в устройствения акт на Eesti Pank във връзка с подготовката за приемане на еврото (CON/2005/59), Естония, 30.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 584. Становище относно изменения проект за промени в структурата и управлението на Banca d’Italia, които се налагат поради закона за защита на спестяванията (CON/2005/58), Италия, 23.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 585. Становище относно промените в системата за управление на държавните финанси  (CON/2005/55), Словакия, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 586. Становище относно измененията на устройствения акт на Sveriges Riksbank (CON/2005/54), Швеция, 12.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 587. Становище относно намаляването на годишните вноски на търговските банки към Фонда за защита на влоговете и относно прякото финансиране  (CON/2005/50), Словакия, 1.12.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 588. Становище относно възнаграждението за разходи по лихви, заплащано от Sveriges Riksbank на предприятия, които разделят и съхраняват пари в брой  (CON/2005/48), Швеция, 18.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 589. Становище относно освобождаването на Národná banka Slovenska от наказателноправна отговорност за юридически лица  (CON/2005/47), Словакия, 16.11.2005.
 590. Становище относно забраната на ценни книжа на приносител и модернизиране на уредбата на корпоративни ценни книжа  (CON/2005/43), Белгия, 3.11.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 591. Становище относно измененото предложение за възлагане на цялостния надзор върху финансовите пазари на Česká národní banka, като единствен надзорен орган (CON/2005/39), Чехия, 28.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 592. Становище относно правото на Lietuvos bankas да емитира банкноти и монети след приемане на еврото и персоналната независимост на управителя на Lietuvos bankas  (CON/2005/38), Литва, 26.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 593. Становище относно промените в структурата и управлението на Banca d’Italia, които се налагат поради закона за защита на спестяванията (CON/2005/34), Италия, 6.10.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 594. Становище относно правилата за прехвърляне на печалбата на Banco de España в полза на финансовото министерство (CON/2005/30), Испания, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 595. Становище относно плащането от Oesterreichische Nationalbank на австрийската вноска в доверителния фонд на МВФ за засегнатите от природни бедствия страни с нисък доход (CON/2005/29), Австрия, 11.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 596. Становище относно задачите на Národná banka Slovenska по отношение на обединения надзор върху целия финансов пазар и измененията на устройствения й закон  (CON/2005/26), Словакия, 4.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 597. Становище относно регламентирането на лобизма, включително лобизма по отношение на Národná banka Slovenska (CON/2005/25), Словакия, 3.8.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 598. Становище относно реорганизацията на надзора върху финансовите пазари и надзора върху платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа  (CON/2005/24), Чехия, 15.7.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 599. Становище относно измененията на устройствения акт на Latvijas Banka (CON/2005/20), Латвия, 14.6.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 600. Становище относно отпускането на кредитни линии от Banca d’Italia на Ливан  (CON/2005/1), Италия, 3.2.2005.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 601. Становище относно вземането на решения в областта на паричната политика  (CON/2004/35), Унгария, 4.11.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 602. Становище относно надзора върху финансовите пазари, осъществяван от Národná banka Slovenska (CON/2004/31), Словакия, 22.9.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 603. Становище относно надзора върху финансовия сектор  (CON/2004/21), Нидерландия, 7.6.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 604. Становище относно защитата на спестяванията  (CON/2004/16), Италия, 11.5.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 605. Становище относно покриването на претърпяните от Banque de France загуби от валутни курсове  (CON/2004/6), Франция, 13.2.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 606. Становище относно мерките, оказващи влияние върху финансовата позиция на Suomen Pankki и разпоредбите, отнасящи се до правомощието й да издава правни норми (CON/2004/1), Финландия, 20.1.2004.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 607. Становище относно изменението в устройствения закон на Banco de Portugal (CON/2003/29), Португалия, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 608. Становище относно изменението в устройствения закон на Banco de España (CON/2003/28), Испания, 18.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 609. Становище относно Националната фондация за изследвания, технологии и развитие (CON/2003/27), Австрия, 2.12.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 610. Становище относно проектозакон № 2 от 2003 г. за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2003/24), Ирландия, 19.11.2003.
 611. Становище относно сливането на De Nederlandsche Bank и Netherlands Pension and Insurance Supervisory Authority Foundation (CON/2003/23), Нидерландия, 24.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 612. Становище относно измененията в устройствения закон на Suomen Pankki и свързаните с това актове  (CON/2003/22), Финландия, 15.10.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 613. Становище относно пруденциалния надзор върху финансовия сектор и финансовите услуги (CON/2003/19), Белгия, 4.9.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 614. Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2003/15), Швеция, 8.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 615. Становище относно платежните системи, платежните инфраструктури и платежните инструменти (CON/2003/14), Италия, 7.8.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 616. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece (CON/2003/4), Гърция, 28.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 617. Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank и Закона за шведския парламент  (CON/2003/3), Швеция, 5.3.2003.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 618. Становище относно разпоредбата за превръщане на облигации по Закон № 483/93, която засяга баланса на Banca d'Italia (CON/2002/30), Италия, 6.12.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 619. Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2002/28), Швеция, 12.11.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 620. Становище относно измененията на Закона за извънредните правомощия с оглед на регулирането на финансовите пазари при извънредно положение (CON/2002/27), Финландия, 31.10.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 621. Становище относно предложението за създаване на национална сметна палата към Шведския парламент, включително относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2002/22), Швеция, 2.9.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 622. Становище относно изясняването на особеното съотношение между институционалната рамка на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique и общите правила за акционерните дружества  (CON/2002/18), Белгия, 9.7.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 623. Становище относно Наредбата за определяне на националните органи, компетентни по въпросите на фалшифицирането на пари (CON/2002/17), Люксембург, 7.6.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 624. Становище относно проектозакон от 2002 година за Central Bank and Financial Services Authority of Ireland  (CON/2002/16), Ирландия, 5.6.2002.
 625. Становище относно прехвърлянето на печалбата на Banco de España в полза на Финансовото министерство  (CON/2002/14), Испания, 25.4.2002.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 626. Становище относно измененията в Закона за икономическия и паричен съюз, които късаят задължението на Central Bank of Ireland да привежда на ирланското финансово министерство нетния приход от емитирането на монети (CON/2002/7), Ирландия, 1.2.2002.
 627. Становище относно Закона за създаване на единен надзор за финансови услуги  (CON/2001/35), Германия, 8.11.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 628. Становище относно Наредбата за освобождаване от разпоредбите за държавните служители и държавните служители на изпитателен срок на служителите на Banque centrale du Luxembourg, които имат статут по публичното право (CON/2001/28), Люксембург, 26.9.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 629. Становище относно измененията в устройствения закон на Deutsche Bundesbank (CON/2001/17), Германия, 2.8.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 630. Становище относно измененията на няколко закона, регулиращи испанския финансов пазар  (CON/2001/12), Испания, 31.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 631. Становище относно някои разпоредби, включени в Закона за неактивните сметки от 2001 г.(Dormant Accounts Bill 2001) (CON/2001/11), Ирландия, 31.5.2001.
 632. Становище относно Закона за създаването и организацията на надзора върху финансовите пазари и за изменение на някои свързани с него закони  (CON/2001/10), Австрия, 25.5.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 633. Становище относно Закона за ипотеките и публичните облигации (CON/2001/6), Ирландия, 25.4.2001.
 634. Становище относно изменението на Паричния и финансов кодекс в областта на платежните системи  (CON/2001/2), Франция, 11.4.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 635. Становище относно едновременното обращение на деноминирани в евро и ескудо банкноти и монети и измененията в Устава на Banco de Portugal (CON/2001/1), Португалия, 26.1.2001.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 636. Становище относно изменението в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/2000/26), Швеция, 20.11.2000.
 637. Становище относно ратифицирането на измененията в устройствения акт Bank of Greece, одобрени от общото събрание на акционерите на 25 април 2000 г. (CON/2000/15), Гърция, 27.6.2000.
 638. Становище относно закона за начина на приемане на актове за емитирането на евробанкноти и монети, и за измененение на Закона за сеченето на монети от 1988 г. и устройствения закон на Oesterreichische Nationalbank  (CON/2000/14), Австрия, 28.6.2000.
 639. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece и други въпроси, свързани с приемането на еврото в Гърция (CON/2000/7), Гърция, 17.4.2000.
 640. Становище относно устава и ролята на Institut d'émission des départements d'outre-mer (CON/1999/20), Франция, 17.2.2000.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 641. Становище относно измененията в устройствения акт на Bank of Greece (CON/1999/18), Гърция, 19.11.1999.
 642. Становище относно правния режим за прехвърляне на печалбата на Banco de España на Министерството на финансите  (CON/1999/16), Испания, 28.10.1999.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 643. Становище относно (i) правната уредба на кредитните институции и финансовите фирми във връзка с Фонда за гарантиране на влоговете; и (ii) дейностите на Фонда за гарантиране на влоговете (CON/1999/15), Португалия, 27.10.1999.
 644. Становище относно органа за банков надзор  (CON/1999/5), Австрия, 14.7.1999.
 645. Становище относно дематериализирането на акциите на Bank of Greece (CON/1999/4), Гърция, 1.6.1999.
 646. Становище относно измененията в устройствения закон на Banque de France (CON/1998/62), Франция, 30.12.1998.
  ENGLISH
  OTHER LANGUAGES (1) +
  Select your language
 647. Становище относно инструментите и процедурите на паричната политика и относно минималните резерви (CON/1998/47), Португалия, 1.10.1998.
 648. Становище относно решението за минималните резерви на Съвета по паричната политика на Banque de France (CON/1998/43), Франция, 23.9.1998.
 649. Становище относно минималните резерви (CON/1998/41), Испания, 8.9.1998.
 650. Становище относно устройствения закон на Banque centrale du Luxembourg и създаването на комисия за надзор върху финансовия сектор (CON/1998/39), Люксембург, 23.9.1998.
 651. Становище относно устройствения закон на De Nederlandsche Bank (CON/1998/38), Нидерландия, 20.8.1998.
 652. Становище относно Ufficio Italiano dei Cambi (Италианската валутна служба) (CON/1998/35), Италия, 31.7.1998.
 653. Становище относно операциите на паричния пазар на Banque de France  (CON/1998/29), Франция, 10.6.1998.
 654. Становище относно измененията в устройствения закон на Sveriges Riksbank (CON/1998/25), Швеция, 10.6.1998.