CON/2005/17

  1. Nuomonė dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo siekiant atspindėti Stabilumo ir augimo pakto įgyvendinimo pokyčius (CON/2005/17), OL C 144, 2005 6 14, p. 16.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1467/97 dėl perviršinio deficito procedūros įgyvendinimo paspartinimo ir paaiškinimo (KOM(2005) 155)