Menu

CON/2005/11

  1. Nuomonė dėl statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito procedūrą (CON/2005/11), OL C 116, 2005 5 18, p. 11.

      Papildoma informacija

       
      Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 3605/93 nuostatas dėl statistinių duomenų kokybės, taikant perviršinio deficito procedūrą (KOM(2005) 71)