CON/1997/9

  1. Lausunto liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä (CON/1997/9), EYVL C 211, 12.7.1997, s. 7.

      Lisätietoja

       
      Muutettu ehdotus neuvoston asetukseksi (EY) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selventämisestä (KOM(97) 117) [asiakirja 6931/2/97 saatavissa ainoastaan ranskan, saksan ja espanjan kielillä]