Štatút ESCB a ECB

  1. Článok 17 Aktu o podmienkach pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej republiky, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky a o úpravách zmlúv, na ktorých je založená Európska únia Ú. v. EÚ L 236, 23. 9. 2003, s. 38.
  2. Rozhodnutie Rady, ktorá zasadala v zložení hláv štátov alebo vlád z 21. marca 2003 o zmene a doplnení článku 10.2 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ L 83, 1. 4. 2003, s. 66.
  3. Protokol (č. 4) o štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012, s. 230.Dodatočné informácie